ПЛАН   РОБОТИ Конотопського міського методичного кабінету на 2020 рік

ПЛАН   РОБОТИ Конотопського міського методичного кабінету на 2020 рік

ВІДДІЛ  ОСВІТИ  КОНОТОПСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА УСТАНОВА

КОНОТОПСЬКИЙ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

 

 

 

ПОГОДЖЕНО   ПОГОДЖЕНО
Начальник відділу освіти Конотопської міської ради   Ректор Сумського ОІППО
___________ О.БЕСПАЛА   __________Ю.НІКІТІН
_________грудня 2019 року   _____грудня 2019 року

 

 

 

 

ПЛАН   РОБОТИ

Конотопського міського методичного кабінету

на 2020 рік

 

 

 

Схвалено науково-методичною радою

Конотопського міського методичного

кабінету, протокол №       від

 

 

 

 

 

Конотоп-2019

 

ЗМІСТ

І. Вступ. Аналіз роботи міського методичного кабінету за 2019 рік і завдання на 2020 рік…………………………………………..  

4-43

ІІ. Інформаційне забезпечення науково-методичної роботи  й управлінської діяльності міського методичного кабінету та закладів освіти……………………………………………………….  

 

44-74

ІІ.1. Засідання науково-методичної ради………………………………… 44-46
ІІ.2. Інформаційно-методичні наради керівних кадрів освіти:  
ІІ.2.1.

Методичне навчання працівників міського методичного  кабінету і відділу освіти………………………………………………………………..

 

47-49

ІІ.2.2. Наради директорів закладів освіти……………………………….. 50-55
ІІ.2.3. Наради заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи й методистів закладів позашкільної освіти ………………..  

56-61

ІІ.3. Річний алгоритм роботи міських методичних об’єднань педпра-цівників та орієнтовний зміст тематики засідань…………..  

62-63

ІІ.4.

Циклограма наказів відділу освіти з основної діяльності, проекти яких готують працівники Конотопського міського методичного кабінету…………………………………………………………………

 

 

64-68

ІІ.5.

Звіти, інформації, заходи, плани………………………………………

69-74
ІІІ.

Зміст та організація науково-методичної роботи з педпра-цівниками міста. Експериментально-дослідницька, інформа-ційно-просвітницька діяльність……………………….

 
ІІІ.1.

Організаційно-методична робота щодо підвищення кваліфікації та фахової майстерності педагогічних кадрів:

 
ІІІ.1.1.

Організація курсової підготовки керівних і педагогічних кадрів…..

75
ІІІ.1.2.

Організація й проведення атестації педагогічних працівників…….

76-77
ІІІ.1.3

Організаційно-методичні й методично-практичні  заходи…………

 
ІІІ.1.3.1.

з керівними кадрами та їх резервом…………………………………….

78-79
ІІІ.1.3.2.

з педагогічними працівниками……………………………………………

80-82
ІІІ.1.4

Психологічний супровід науково-методичної роботи……………..

83-84
ІІІ.2. Вивчення, узагальнення та впровадження ідей передового педаго-гічного досвіду, надбань науки й освітніх технологій:  
ІІІ.2.1 Дослідно-експериментальна діяльність……………………………….. 85-86
ІІІ.2.2. Передовий педагогічний досвід………………………………………….. 87-91
ІІІ.3. Інформаційно-просвітницька діяльність  
ІІІ.3.1. Видавнича діяльність………………………………………………………. 92-94
ІІІ.3.2. Робота постійно діючого консультпункту…………………………… 95-97
ІІІ.4. Організація роботи з дітьми та учнівською молоддю:  
ІІІ.4.1. Робота з обдарованими дітьми…………………………………………. 98-92
ІІІ.4.2. Масові заходи………………………………………………………………… 93-102
ІV. Експертнодіагностична діяльність науковометодичної установи Конотопського міського методичного кабінету  
ІV.1. Методичні дні в закладах освіти………………………………….. 106
ІV.2. Моніторинг діяльності методичної служби й  управління   закладами освіти……………………………………………………..                                                                                                                 

107-108

V. Укріплення й розвиток навчальнометодичної та матеріальнотехнічної  бази  Конотопського  міського  методичного кабінету……………………………………………….  

 

109

І.  ВСТУП. АНАЛІЗ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ ЗА 2019 РІК ТА ЗАВДАННЯ НА 2020 РІК

 

У своїй діяльності Конотопський міський методичний кабінет керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про місцеве самоврядування», указами та розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства в галузі освіти, у тому числі Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також Положенням про районний (міський) методичний кабінет, затвердженого наказом МОН України від 08.12.2008 №1119, та власним Статутом.

Конотопський міський методичний кабінет функціонує як самостійна науково-методична установа.

Методичний кабінет відповідно до чинного Положення та свого Статуту впродовж року наполегливо виконував свої цільові завдання, а саме:

– систематичне вивчення та аналіз навчальних планів, програм, під-ручників, посібників, інструктивних матеріалів, методичних рекомендацій з питань змісту, форм і методів проведення уроків, факультативів та інших занять, позакласної та позашкільної роботи, усього освітнього процесу;

– навчально-методичне забезпечення оновленого змісту освіти в умовах національної школи;

– вивчення, узагальнення та впровадження в практику роботи кращого педагогічного досвіду, сучасних технологій та інновацій;

– організація вивчення законодавчих, директивних і нормативних до-кументів про освіту уряду та зокрема МОН України.

У штаті методичного кабінету 9 працівників, у тому числі секретар. У зв’язку зі змінами у складі методичного кабінету протягом року 1 посада методиста є вакантною. За рівнем кваліфікації методисти діляться на три групи: вища категорія – 1; І категорія – 2; ІІ категорія – 1; спеціаліст – 2, а за стажем роботи в методкабінеті на дві групи: досвідчені методисти (стаж роботи більше 5 років) – 3; малодосвідчені методисти – 3.

Сім методистів розподілені за напрямами та змістом методичної діяль-ності згідно з функціональними обов’язками таким чином:

 • методист з початкової освіти – Зеленська Л.М. (завідувач ММК);
 • методист з психологічної служби – Шкурко О.С.;
 • методист з бібліотечних фондів – Донських Р.Б.;
 • методист з виховної роботи – Топчієва Л.В.

Методисти  з  навчальних  дисциплін,  за  якими також закріплені важливі

напрямки організаційно-методичної роботи:

 • Онищенко Т.М., методист із природознавства та з кадрових питань

(курсова підготовка та атестація педкадрів);

 • Худенко В.П., методист із суспільно-гуманітарних дисциплін,

відповідальна по роботі з обдарованими учнями;

 • Тимчук Н.С., методист із фізико-математичних дисциплін,

відповідальна за ДПА/ЗНО та моніторинг.

Посадовими інструкціями та наказом по міському методичному кабінету про розподіл функціональних обов’язків за методистами закріплені всі навчальні дисципліни згідно типових навчальних планів й визначено кураторство над закладами загальної середньої та позашкільної освіти.

Згідно взаєморозподілу функціональних обов’язків між працівниками відділу освіти й методичного кабінету відповідальність за фізкультурно-масову та військово-патріотичну роботу з учнями покладено на міський методичний кабінет, тому методисти здійснюють науково-методичне забезпечення викладання фізкультури й курсу «Захист Вітчизни», а також організовують підвищення кваліфікації та роботу методичних об’єднань вчителів цих категорій.

Методична служба міста протягом 2019 року працювала над реалізацією обласної науково-методичної проблеми, визначеної Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти на 2014-2020 роки, «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури як важливого чинника в реалізації державних освітніх ініціатив, творчому та інтелектуальному розвитку учнів».

З метою забезпечення реалізації науково-методичної проблеми та вирішення основних цільових завдань діяльності міського методичного кабінету протягом 2019 року функціонувала організаційна структура науково-методичної роботи з педкадрами, затверджена наказами відділу освіти від від 17.09.2018 №513-од у 2018-2019 н.р. та від 13.09.2019 №433-од.

У місті функціонують 28 методичних об’єднань учителів та інших категорій педагогічних працівників (практичні психологи, вихователі, бібліотекарі, працівники закладів позашкільної освіти). Також для поглибленої методичної підготовки, розвитку професійної майстерності, творчості та надання  конкретної  практичної  допомоги ж педагогам організовано роботу       5 творчих груп, 3 ШППД, 5 ШПМ,  ШПА, 7 проблемних груп, 2 школи молодого вчителя, 9 семінарів-практикумів, 4 творчих лабораторії.

Міський методичний кабінет, реалізуючи принципи компетентнісного й особистісно орієнтованого підходів в освіті та забезпечуючи умови для безперервної освіти впродовж життя, традиційно визначає однією з найважливіших ланок у системі діяльності методичної служби – роботу з керівними кадрами (відповідальна – завідувач  міського методичного кабінету   Зеленська Л.М.), що є запорукою та гарантією високого рівня управлінської культури, методичної та педагогічної майстерності, якості організації педагогічного процесу й науково-методичної роботи в кожному окремому колективі.

Через участь у семінарах-практикумах, інформаційно-методичних нарадах у відділі освіти, методичному семінарі, дискусійному клубі, творчих групах, школі ППД (директори та їх заступники з навчально-виховної роботи), щорічній науково-практичній конференції керівних кадрів (січень), у тематичних науково-методичних семінарах, різноманітних обласних заходах методичного характеру, у регіональних, всеукраїнських семінарах і конференціях директори навчальних закладів та їх заступники з навчально-виховної та виховної роботи здійснюють безперервне навчання, підвищують свою професійну кваліфікацію й управлінську майстерність.

Упродовж 2019 року в складі керівних кадрів закладів освіти змін не було, але пріоритетними формами роботи з управлінськими кадрами залишалася ШУМ для малодосвідчених керівників і методичне наставництво, діяльність яких спланована на діагностичній основі та на принципах практичної спрямованості й диференціації.

План роботи міського методичного кабінету реалізовано.

У реалізації науково-методичної проблеми й завдань методичної служби освітянами міста, як і завжди, особливо посилилася роль методичних об’єднань, які в більшості очолюють висококваліфіковані, творчі й відповідальні  педагоги. У 2019 році досить активно діяли фактично всі методичні об’єднання, які провели по три теоретичних засідання (січень, серпень,  травень),  де розглядались актуальні питання освітнього процесу, професійного вдосконалення, вивчення та узагальнення ППД тощо, і по два практичних заняття на базі навчальних закладів з показовими уроками чи позаурочними заходами. Методисти-куратори й керівники методичних об’єднань активно впроваджують у практику новий зміст, інноваційні форми проведення засідань, уводять інноваційні форми роботи з молодими педагогами та здібними учнями.

Системна, глибока робота над науково-методичною проблемою педагогічного колективу міста, над науково-методичним забезпеченням освітнього процесу проводиться в закладах освіти через різноманітні форми внутрішкільної методичної роботи. Міський методичний кабінет постійно вивчає стан методичної роботи в закладах освіти, надає практичну допомогу заступникам директорів з навчально-виховної роботи, корегує зміст і вибір форм роботи з педкадрами шляхом співбесіди із заступниками директорів (червень 2019 р., серпень 2019 р.), оперативний обмін досвідом на інфор-маційно-методичних нарадах, презентації досвідів роботи в ході занять семінарів-практикумів керівних кадрів на базі закладів освіти. Моніторинг рівня внутрішкільної методичної роботи, як і в попередні роки, здійснюється на основі річних звітів, які обов’язково подаються до методичного кабінету в червні, і за результатами проведених у закладах методичних днів.

На належному рівні організована й проводиться методична робота в НВК «Казка»  (заступник директора Кравченко Н.Д.), СШ №2 (заступник директора Меренок Т.А.),  СШ №3 (заступники   директора  Литвиненко З.В.  та  Юрчен-

ко О.М.),  ЗОШ №7 (заступник  директора Півовар Н.В.), санаторна школа-інтернат (заступник директора Яременко Т.О.), ДШМ (заступник директора Міфтахова В.В.).

Позитивні зміни відбулися в змісті та системі СШ №3 (заступник директора Юрченко О.М.),  СШ №9 (заступники директора Бутко Н.І. та Бондар О.О.), ЗОШ №13 (заступник директора Побігайленко Т.В.).

Самоосвітня діяльність  педагогічних працівників, що проходить у між-курсовий період є основою в методичній роботі. Методична служба міста постійно дбає про максимальне та ефективне використання потенціалу  самоосвіти в розвитку творчості педагогів, підвищенні професійної квалі-фікації.

У цілому педагогічний колектив міста характеризується високим рівнем професійної кваліфікації та водночас зростає показник оновлення кадрового складу. У закладах освіти міста працюють 308 учителів вищої кваліфікаційної категорії, 4 Заслужених учителі України, 4 Заслужених працівники освіти України, 1 Заслужений тренер України, 45 учителів-методистів, 4 вихователі-методисти, 138 старших учителів. Показники щодо кадрового складу освіти є визначальними в розробці структури методичної роботи, у рівні розвитку педагогічної творчості, у розширенні поля  експериментальної та дослідницької діяльності освітян.

У 2019 році продовжувалася робота шкіл з узагальнення ППД і видавничої діяльності. Міський банк передового педагогічного досвіду  доповнили матеріали фестивалю передового педагогічного досвіду «Атестація – досвід, результат, успіх», який проходив з традиційною виставкою методичних розробок і мультимедійними презентаціями досвіду роботи вчителів, які претендували на присвоєння педагогічних звань.

Із 1059 педагогічних працівників закладів освіти у 2018-2019 навчальному році,  атестовано 200, що складає 18,9 %. У  тому  числі:  104 вчителя (20,8%),  6  вихователів  ГПД (15,8 %), 3 педагоги-організатори (21,4%), 53 вихователі ЗДО (16,8%), 3 практичних психологи ЗДО (21,4%), 2 практичних психологи ЗЗСО (13,3%),  3 вихователі-методисти ЗДО (21,4%), 5 викладачів дитячої школи мистецтв (17,9%), 3 вчителі дитячої художньої школи (27,3%), 9 керівників гуртків ЗПО (14,3%), 2 методисти міського методичного кабінету(33,3%). Атестацію пройшли 2 директора (13,3%) та 6 заступників директора (27,3%), які викладають навчальні предмети та одержали вищу та першу кваліфікаційні категорії. Усього вищу та І кваліфікаційні категорії отримав 131 педагогічний працівник  (69,3%),  педагогічні звання «учитель-методист» – 7 (1,3 %), «старший учитель» – 28 (13,2%). За станом здоров’я термін атестації продовжено на один рік двом педагогічним працівникам.

Аналіз цифрових показників наслідків  атестації свідчить про  підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних кадрів у 2018-2019 навчальному  році  у  84  педагогів  (42%), що  менше  ніж у  минулому році

(88 педагогічних працівників – 47,8 %).

Педагогічні працівники, які атестуються на присвоєння педагогічних звань, займаються дослідницькою роботою, розробляють методичні посібники. Продовжується співпраця з видавничою групою «Основа», «Початкова школа», «Початкова освіта», «Ранок». Методичні розробки педагогічних працівників   закладів освіти друкуються у професійних журналах та розміщуються на освітянських сайтах.

Методичним кабінетом приділяється  увага організації участі педагогів і педагогічних колективів у професійних конкурсах. Забезпечено виконання Указу Президента України «Про Всеукраїнський конкурс «Учитель року». До участі в ІІ (обласному) турі конкурсу «Учитель року-2019»  було представлено двох педагогів у номінації «Основи здоров’я» та «Географія». Усього в конкурсі взяли участь троє педагогів.

Один педагог став учасником І (зонального) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020»  у номінації «Образотворче мистецтво».

У 2019 році продовжувалася співпраця освітян м. Конотопа з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Ніжинським державним педагогічним університетом імені Миколи Гоголя в рамках проекту «Крок назустріч» з метою професійної орієнтації на хімічні та біологічні спеціаль-ності та підготовки учнів до олімпіади з хімії, біології, їх участі у МАН та інтелектуальних конкурсах. Започатковано співпрацю з Київським національним університетом технологій і дизайну. Забезпечено участь учнів та вчителів у виїзних семінарах на базі університетів, які мали змогу поспілкуватися з викладачами, студентами-земляками, прослухати цікаві лекції, взяти участь у практичних заняттях в лабораторіях університетів.

У 2019 році продовжено  співпрацю з Національним природним парком «Деснянсько-Старогутський», започатковано співпрацю з Гетьманським Національним природним парком, в рамках якої за підтримки к.б.н. Панченка С.М. забезпечено організацію та проведення міського фестивалю учнівських та родинних колекцій «Природа навколо нас» на базі міського краєзнавчого музею. Результатом спільної роботи вчителів та науковців по підготовці до олімпіад є друге та третє  місця учениць 11 класу в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології.

Методичною службою  міста  здійснюється  постійна  робота з упрова-дження інноваційних технологій і методик у освітній процес, у роботу з  управлінськими та педагогічними кадрами.

Відповідно до меморандуму про співпрацю у сфері дошкільної освіти  між Міністерством освіти і науки України та міжнародною фундацією «Aflatoun International» (Королівство Нідерландів) група «Калинка» НВК «Казка» бере участь у Міжнародному проекті соціальної та фінансової освіти дітей «Афлатот».  Курс впровадження даної програми визначено відповідним наказом МОН від 22.01.2016 р. №46 «Щодо упровадження основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку».

Виховання освіченого фінансового споживача та підготовки його до взаємодії з існуючою фінансовою системою, якій притаманна відповідальна поведінка споживача фінансових послуг продовжується в СШ №3, гімназії та СШ №9. Відповідно до наказу МОН України від 17.06.2013 №776 «Про розширення бази для проведення дослідно-екпериментальної роботи «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності  в  навчально-виховний процес» на 2019-2020 роки» продовжено викладання курсу за вибором з економіки «Фінансова грамотність». 

Відповідно до наказу  МОН  України  за  №720 від 30.06.2016 у ЗОШ №7  імені Григорія Гуляницького  проводиться дослідно-експериментальна  робота за  темою  «Формування  здатності  конкурентоспроможного випускника школи до успішної адаптації в контексті інтеграції до європейського середовища та наказу МОН  України  за  №216 від 04.03.2016 «Школа майбутнього». Продовжується  тісна, плідна співпраця  Конотопської ЗОШ №7 імені Григорія Гуляницького з Національним педагогічним університетом  імені М.П. Драгоманова.

У рамках участі в експериментах міським методичним кабінетом відповідно до укладених угод про співпрацю з Сумським ОІППО та Національним педагогічним університетом ім. М.Драгоманова, забезпечено  проведення семінарів, круглих столів, тренінгів, майстер-класів для навчання педагогічного колективу школи із залученням науковців та методистів.

Конотопська спеціалізована школа №2 є експериментальним закладом освіти  Всеукраїнського рівня з теми «Психологопедагогічне забезпечення особистісно зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі» відповідно до наказу  МОН України від 30.06.2016  №722, що дало змогу побудувати освітній процес у школі на засадах педагогіки співробітництва, де виховання здійснюється на загальнолюдських цінностях, таких, як: добро, любов, розуміння, піднесення, співчуття. На базі закладу було проведено (не) конференцію «Педагогіка співробітництва – це виховання серця дитини». Педагоги закладу були  активними учасниками 14-х Всеукраїнських читань з гуманної педагогіки «Чисті думки творять дива», нью-семінару «Особливості створення освітньо- розвивального середовища закладу освіти в умовах упровадження концепції Нової української школи», ІІ регіональної науково-педагогічної конференції «Здоров’яспрямована діяльність в сучасному освітньому просторі», І національному саміт-челенджері –  EdCamp «Янголи в дії», в рамках 10 міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» брали участь у роботі науково-практичної конференції «Педагогіка партнерства – шлях до конст-руктивної взаємодії суб’єктів освітнього процесу». Інноваційна діяльність у рамках Всеукраїнського експерименту сприяла створенню нового освітнього середовища в контексті Нової української школи. Досвід роботи педагогічного колективу було узагальнено та представляється на обласних, Всеукраїнських, Міжнародних семінарах, конференціях, виставках.

З метою підвищення теоретичного та науково-практичного рівнів заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти Сумської області з питань організації дослідно-експериментального освітнього середовища в закладі загальної середньої освіти; ознайомлення з досвідом роботи закладів загальної середньої освіти м. Конотоп щодо організації освітнього процесу в рамках дослідно-експериментальної роботи на базі Конотопської спеціалізованої школи ІІ-ІІІ ступенів №2  22 жовтня 2019 року проведено обласний науково-практичний семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти за темою «Організація дослідно-експериментального середовища в закладі загальної середньої освіти».

У заході взяли участь 53 учасника: 32 заступника з навчально-виховної роботи з закладів освіти Сумської області, 15 заступників з закладів освіти міста Конотопа, 6 методистів Конотопського міського методичного кабінету.

У ході семінару було розглянуто наступні теоретичні питання:

 1. Організація дослідно-експериментального освітнього середовища – стратегія інноваційного розвитку закладу загальної середньої освіти. (Іващенко Інна Іванівна, методист з управлінської діяльності навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку Сумського ОІППО).
 2. Проектно-дослідницька діяльність з учнями в системі виховної роботи в закладі загальної середньої освіти: екологічний напрям.

(Блужан Тетяна Валеріївна, методист з виховної роботи навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку Сумського ОІППО).

 1. Організація дослідно-експериментальної роботи в закладах загальної середньої освіти міста Конотопа: методичний супровід.

(Зеленська Людмила Миколаївна, завідувач науково-методичної установи Конотопський міський методичний кабінет).

Заступники директорів закладів освіти міста поділилися досвідом ведення дослідно-експериментальної роботи в їхні закладах.

Півовар Наталія Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Конотопської ЗОШ № 7 імені Г. Гуляницького, зробила повідомлення про впровадження дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Формування конкурентноздатного випускника в контексті інтеграції до європейського простору».

Кириченко Тетяна Василівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Конотопської гімназії, розповіла про роль формувального оцінювання в контексті компетентнісного підходу та демократизації освітнього процесу в школі (у рамках реалізації всеукраїнського дослідницького проекту «Демократична школа»).

Пугач Олена Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи Конотопської ЗОШ № 10, поділилася досвідом щодо організації дослідно-експериментального середовища в школі в рамках реалізації дослідницького проекту «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в закладі загальної середньої освіти».

Матвійчук Олена Борисівна, директор Конотопської СШ № 2, приємно вразила всіх учасників семінару своїм виступом про основні напрями інноваційного розвитку закладу освіти, створення дослідно-експериментального освітнього середовища в закладі освіти в рамках участі у всеукраїнському експерименті «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки».

Змістовними, пізнавальними, актуальними, мотивуючими були показові уроки та виховні заходи з елементами гуманної педагогіки у форматі «Колаж ідей»:

– урок зарубіжної літератури в 7 класі «Р.Л. Стівенсон. «Балада про вересовий трунок». Основний конфлікт балади. Символіка твору» (Удод Тетяна Петрівна, учитель зарубіжної літератури Конотопської СШ № 2);

– урок біології в 10 класі «Роль вірусів в еволюції організмів. Використання вірусів у біологічних методах боротьби із шкідниками» (Тютюнник Ганна Олександрівна, учитель біології Конотопської СШ № 2);

– виховний захід у 10 класі «Мелодія трьох сердець» (Нікіфорова Алла Олександрівна, учитель хімії Конотопської СШ № 2).

Цікавою, корисною була участь педагогів у дослідно-експериментальній лабораторії гуманної педагогіки, а саме, у майстер-класі «Світ виховання для розгадки таємниці Серця Дитини» (Головко Юлія Миколаївна, заступник директора з виховної роботи Конотопської СШ № 2, Черняк Наталія Василівна, учитель історії Конотопської СШ № 2), у заняттях з елементами тренінгу «Мистецтво допомагати іншим» (Волошкова Юлія Вікторівна, практичний психолог Конотопської СШ № 2, Юрченко Анна Сергіївна, педагог-організатор Конотопської СШ № 2).

На виконання Закону України «Про освіту», відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 30.10.2019 №1/9-674 «Про проведення заходів з підвищення кваліфікації шкільних педагогів у форматі EdCamp на 2019-2020 навчальний рік», наказу відділу освіти від 12.11.2019 №574-од «Про організацію та проведення афілійованої (не)конференції mini-EdCamp на базі Конотопської спеціалізованої школи ІІ-ІІІ ступенів №2» з метою підвищення професійного розвитку педагогів  16 листопада 2019 року на її базі відбулася  афілійована (не)конференція mini-EdCamp Konotop-2019 за темою «Гуманна педагогіка в новітніх освітніх технологіях». Учасниками цієї події стали 180 зацікавлених педагогів Сумщини та інших регіонів України, із них 82 з міста Конотопа.

У заході взяли участь експерти з Києва, Хмельницького, Вінниці, Львова, Черкас, Кривого Рогу, Харкова, Турбова, Сум.  Це  Лицарі  Гуманної педагогіки: Станіслав Крук, Ігор Ерметов, Вячеслав Гаврилькевич, Валентина Матяшук, Анна-Марія Богосвятська, Валентина Безвершук, Майя Первак та майстри педагогічної справи Алла Вознюк, Алла Рябуха, Любов Яковенко, Світлана Магда, Дар’я Арцимєєва, Світлана Гаряча, Олена Павлюк.

Програма події складалася не тільки з інформативних виступів спікерів, а також з практичних занять з фрагментами уроків чи виховних заходів кращих учителів Конотопської спеціалізованої школи ІІ-ІІІ ступенів №2 Ганни Тютюнник, Любові Пономарьової, Тетяни Удод, Наталії Черняк, Галини Цибіної, Світлани Рибець, Євгенія Потьомкіна, двох виїзних сесій – музей Миколи Стороженка в с. В’язовому та екскурсія по місту «Конотоп – місто козацької слави».

Три експертні паралелі та четверта учительська відзначалися різноманітністю форм проведення та цікавими інноваціями в галузі освіти в умовах НУШ. Окрасою події стала виставка скульптур Олексія Леонова «Думаючи про вічне», позитивного настрою додав флешмоб «Поколінню незалежних».

У Конотопській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №10  здійснюється дослідно-експериментальна робота Всеукраїнського рівня за темою «Варіативні моделі комп’ютерноорієнтованого середовища навчання предметів природничоматематичного циклу  в  загальноосвітньому навчальному закладі» ( наказ МОН № 88 від 05.02.2016р., наказ МОН № 272 від 21.02.2017р.).

У рамках дослідно-експериментальної діяльності для вчителів школи було проведено заняття з елементами тренінгу «Комунікативна компетентність учителя як підґрунтя професійної культури спілкування» (жовтень 2019 р.) та методичний діалог «Ключові навички, необхідні для формування критичного мислення» (листопад 2019 р.).

На уроках учителі широко використовують інформаційно-комунікаційні засоби: мультимедійні презентації, відеоролики, фрагменти фільмів. Це підвищує активність дітей, пробуджує пізнавальний інтерес до вивчення предметів у межах програми й поглиблено.

Із захопленням учні відвідують шкільні гуртки: «Основи робототехніки» (1 година на тиждень) та «Геоінформаційні технології» (1 година на тиждень).

Вивчення курсу початкової робототехніки  стимулює інтерес школярів до природничих наук.  Працюючи з конструктором LegoMindstorms, діти створюють і програмують  інтелектуальні механізми – роботів, які мають модульну структуру, для виконання простих і ускладнених завдань. У ході колективної роботи вони поринають у світ наукового пізнання, технічного конструювання, технології та програмування, що пробуджує бажання проводити досліди.

Для учнів школи щовівторка проводиться «День науки». Старшокласники на спільному засіданні членів гуртків МАН презентують власні наукові роботи, обґрунтовують вибір теми та знайомлять присутніх з ходом  проведення дослідження.

Таким чином, діти вчаться самостійно ставити навчальні цілі, проектувати шляхи їх реалізації, контролювати й оцінювати свої досягнення.

У 2019 році Конотопські ЗОШ № 10, 11 та СШ № 9, № 12 продовжували впроваджувати «Хмарні технології в освіті», де розгорнуто хмаро орієнтоване навчальне середовище, яке має необмежені можливості співпраці, комунікації, кооперації та он-лайнового навчання.

Відповідно до наказів МОН України  від 02.11.2016 р.  № 1319 «Про  проведення всеукраїнського експерименту за темою  «Реалізація  компетент-нісного підходу в науково-педагогічному проєкті «Інтелект України» на базі  загальноосвітніх навчальних закладів, наказ МОН України від 10.07.2012 №797 «Про продовження  впровадження  науково-педагогічно проекту «Інтелект України» в практику  роботи  загальноосвітніх навчальних закладів» з 1 вересня 2018 року в НВК «Казка» та СШ №3 впроваджено науково-педагогічний проєкт «Інтелект України», в 2019 році відкрито ще два класи в СШ №3 та один клас в НВК «Казка», які працюють за даним проєктом.

Уже шостий рік продовжується робота Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 ім. Г.Гуляницького щодо реалізації міського навчальновиховного проєкту «Богунівські класи», активно впроваджуючи ідею формування покоління юних патріотів.  Це класи з посиленою фізичною підготовкою. Щороку, аналізуючи успіхи та недоліки в роботі цих класів, педагогічний колектив удосконалює методи й форми роботи з учнями-богунівцями, вносяться корективи у навчально-виховні плани роботи. Для змістовної організації освітнього процесу для учнів цих класів організовано роботу груп продовженого дня, вихователями в яких є чоловіки, які мають досвід роботи в Збройних Силах України та педагогічну освіту.

Продовжено роботу НВК: ЗОШ І ступеня-ДНЗ за темою «Науковометодичні аспекти використання ІКТ у навчальновиховному процесі  в середовищі «1 учень1 комп’ютер» на базі шкільних нетбуків». На даний час  учні  НВК: ЗОШ І ступеня-ДНЗ  працюють з ними: на предметних уроках з використанням програмних засобів навчального призначення та в позаурочний час для розвитку творчих навичок та життєвих компетентностей молодших школярів. Продовжується  застосування  електронних засобів навчального призначення загальнодидактичного спрямування з математики, трудового навчання та музичного  і  образотворчого мистецтва.

У НВК «Казка», СШ №3, ЗОШ №5 працюють класи за педагогічним проєктом «Росток» (наказ МОН України  від 06.08.2014 №  905 “Про завершення дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проєктом «Росток» у початковій школі та впровадження педагогічної технології «Росток» у ЗНЗ”).

У ЗОШ  №5 (один клас), СШ №12 (два класи) з 1 вересня 2018 року впроваджено освітню програму «На крилах успіху».

У СШ №3,  санаторній  школі-інтернаті  проводиться  робота  за  медико-педагогічним проектом всеукраїнського рівня «Гармонія інтелекту і здоров’я»  (технологія «Піснезнайка»). За напрямком своєї діяльності СШ №3 є учасником міжнародного  проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю».

У Конотопській гімназії упроваджено Всеукраїнську програму освіти для демократичного громадянства України “Демократична  школа”. Згідно із розробленим планом проводяться тренінги з учнівського самоврядування щодо ефективного функціонування органів самоврядування, тренінги з педагогами щодо використання посібників Ради Європи з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини, які можна використовувати на уроках,   продовжено співпрацю з місцевими громадськими організаціями.

Конотопська гімназія, СШ №2 бере участь у Міжнародній навчальній програмі Європейської Комісії eTwinning і застосування інноваційних методів навчання. Це перевага в першу чергу для учнів, бо вони мають можливість не лише віртуального спілкування з однолітками з інших країн, а й створення спільних проєктів, обміну досвідом.

Передбачаючи заходи щодо побудови Нової української школи, у  2018/2019 н. р. у Конотопській  ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 імені Г.Гуляницького  продовжено навчання за технологією розвивального навчання Д.Б.Ель-коніна-В.В.Давидова  (класоводи Наталич Л.В. та Судак Н.О.), де учнівська робота будується як пошук і проба засобів вирішення завдання. Головною метою «Розвивального навчання» є формування вміння вчитися – загальної здібності, що дозволяє учням у майбутньому самостійно оволодівати будь-якими знаннями.

У 9 навчальних закладах: НВК: ЗОШ І ст.-ДНЗ, ЗОШ  № 5, 10, 11, 13, 14, СШ № 9, 12, санаторній школі-інтернаті впроваджено «Технологію навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids) (наказ МОН України №1234 від 30.08.2017). Однією з новацій початкової школи є застосування переважно ігрових методів навчання, що реалізуються шляхом використання електронних освітніх ігрових і поєднують пізнавальну й розвивальну функції, містять цілісний теоретичний матеріал та компетентнісні завдання з навчальних предметів і слугують основою для навчання учнів за технологією Smart Kids. Педагогами на уроках математики, української мови, навчання грамоти   використовується електронне забезпечення. Четвертий рік класи в ЗОШ №5 та НВК:ЗОШ І ст.-ДНЗ працюють з інтерактивними дошками, що підвищує ефективність освітнього процесу. Програма розрахована також на заван-таження в планшети. На жаль, класів забезпечених планшетами, в яких впроваджено  «Технологію навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids), у місті немає.

Педагоги міста є активними учасниками міських, обласних, всеукра-їнських заходів в рамках застосування «Технології навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids).

Учителі інформатики міста постійно підвищують свій професійний рівень. На базі Конотопської гімназії проведено серію науково-практичних семінарів для вчителів інформатики міста Конотопа за темою “Особливості вивчення курсу інформатики в 8-му класі за новою програмою в 2019/2020 н.р.”. На базі СШ №12 Базулкіним Ігорем Анатолійовичем, учителем інформатики СШ №12, проведено навчання вчителів щодо створення та налаштування повноцінного веб-сайту на сучасній СМS.

Значний вплив на якісний рівень і результативність методичної роботи в місті має курсова підготовка педагогічних працівників, що проводиться на базі Сумського ОІППО згідно договору-замовлення (відповідальна методист Онищенко Т.М.).

Своєчасно методичним кабінетом підготовлено договір-замовлення на організацію та проведення курсів  підвищення кваліфікації в 2019 році та замовлення на 2020 рік. Забезпечено контроль за виконанням планів курсової підготовки.

Протягом 2019 року було забезпечено право вчителя на підвищення кваліфікації один раз на 5 років та продовжено роботу щодо забезпечення права педагогічних працівників  на підвищення кваліфікації за накопичувальною системою. Створено умови для проходження виїзних курсів на базі міського методичного кабінету для 56 вихователів ЗДО. При формуванні замовлення на підвищення кваліфікації перевага надається очно-дистанційній формі, дистанційній формам навчання педагогів та виїзних курсів на базі міського методичного кабінету. На виконання Закону України «Про освіту» проведено виїзні експрес-курси для педагогів на базі методичного кабінету та навчальних закладів за програмою 30-годинних курсів за вибором для 175 педагогів. Забезпечено виконання плану курсів підвищення кваліфікації за різними формами навчання на базі Сумського ОІППО.

Продовжується практика обов’язкових звітів про курси перед членами методичних об’єднань і педагогічними колективами навчальних закладів та співбесід із методистами та заступниками директорів з навчально-виховної роботи після повернення кожного педагога з курсів. Такі форми роботи посилюють мотивацію педагогів до активної пізнавальної та творчої роботи на курсах.

Упродовж 2019 року успішно проведено обласний методичний семінар,   методичний порадник, організовані працівниками Сумського ОІППО.

Особливо важливе місце в діяльності методичного кабінету займає робота з обдарованими дітьми (відповідальна Худенко В.П.). Методична служба міста знаходиться в постійному пошуку нових форм і методів роботи з обдарованими дітьми, використовує різні форми методичної роботи для забезпечення психолого-педагогічної та методичної підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями. На виконання міської комплексної  Програми «Освіта Конотопа» на 2018-2021 роки, затвердженої рішенням Конотопської міської ради від 28 серпня 2018 року (26 сесія 7 скликання) щодо роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю, відповідно до окремого розділу плану роботи методичного кабінету, продовжувалася діяльність з її науково-методичного забезпечення, виявлення талановитих дітей, розвитку їх здібностей і забезпечення соціально-правових гарантій. Традиційно на засіданнях координаційної ради «Обдаровані діти» (голова ради  завідувач міського методичного кабінету  Зеленська Л.М.) розглядалися питання роботи з обдарованими дітьми всіх вікових категорій та типів обдарувань, організаційно управлінські, психологічні та методичні аспекти даного напрямку роботи закладів освіти міста.

Протягом 2019 року забезпечена участь учнів загальноосвітніх, позашкільних,  дошкільних  закладів у обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах, олімпіадах, турнірах, змаганнях.

Інтелектуальна обдарованість найбільш яскраво проявляється в участі у олімпіадах, турнірах, конкурсах, тож протягом 2019-2020 навчального року відділом освіти та міським методичним кабінетом забезпечена участь учнів позашкільних, дошкільних та закладів загальної середньої освіти, у обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах, олімпіадах, турнірах, змаганнях.

Так  Хомік Єгор, учень 9 класу гімназії був учасником Національних змагань з усного математичного рахунку Прангліміне-2019.

Для дітей всіх вікових категорій відповідно до типів обдарувань з метою раннього виявлення обдарованих дітей та розвитку їх здібностей проведені загальноміські заходи:

 • конкурс юних хіміків для учнів 8 класів «Щасливий випадок»;
 • інтернет-турнір «Еко-ленд» для учнів 7-8 класів;
 • конкурс «Майбутнє лісу в твоїх руках» для учнів 1-9 класів;
 • конкурс юних географів для учнів 10 класів «Найрозумніший» ;
 • конкурс юних істориків для учнів 8 класів «Допитливі та кмітливі»;
 • конкурс юних математиків для учнів 2-11 класів «Шляхом Едісона»;
 • конкурс юних математиків для учнів 5 класів «Математичні вітрила» та «Математична карусель»;
 • конкурс юних фізиків для учнів 7 класів «Фізичний калейдоскоп»;
 • конкурс знавців зарубіжної літератури «На крилах мрій».

Щорічно учні нашого міста беруть активну участь у Всеукраїнських турнірах  та займають на них призові місця:

 • ІІІ місце команда ЗОШ №10 у ХV Всеукраїнському турнірі юних географів (вчителі Горшенінам С.П. та Заїка О.С.);
 • ІІІ місце у ІХ обласному турнірі юних економістів – збірна команда СШ №3 та гімназії (вчителі Олех А.П., Хричіков О.Ю.);
 • ІІ місце на обласному турнірі юних дослідників – збірна команда учнів СШ №12 та гімназії (вчитель Василенко В.О.).

З метою підвищення інтересу до вивчення предметів, виявлення й підтримки  обдарованих школярів,  підвищення рівня викладання предметів, у жовтні 2019 року відбувся І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, де взяли участь 2 285 учнів, з них переможцями стали  881 учнів,   результативність – 38,6 %.

З 2 листопада по 22 грудня 2019 року на базі закладів освіти міста  згідно з графіком, наданим Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної  адміністрації, проходив ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із 18 навчальних предметів: інформаційних технологій, інформатики, хімії, історії, економіки, географії,  української мови та літератури, фізики, біології, математики, іноземних мов (англійської, німецької, французької), астрономії, екології, правознавства, трудового  навчання, російської мови та  літератури. Загальна кількість учасників ІІ етапу олімпіад, відповідно до поданих заявок – 673 учнів.

З метою підвищення інтересу до вивчення предметів, виявлення й підтримки  обдарованих школярів,  підвищення рівня викладання предметів з 11 січня по 10 лютого 2019 року на базі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти проходив ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад.  Переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських  учнівських олімпіад із 85 учасників стали 42 учня, результативність олімпіади склала 49,4 %. Призові місця такі:

I місце виборола учениця 8 класу СШ №12 Краснянська Дарина;

II місця  вибороло 12 учнів;

III місця – 29 учнів.

Найкращий результат у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад  показала учениця  9 класу гімназії Стефанишин Аліна, яка виборола 4 призових місця на ІІІ етапі (ІІ місця з математики, історії,  ІІІ місця з англійської мови, української мови та літератури). 3 призових місця має  учениця 8 класу СШ №12 Краснянська Дарина: І місце з математики два ІІ місця з біології та хімії.

По 2 призових місця мають 5 учнів закладів освіти міста, а саме:

Рубан Дмитро,  учень 9 класу гімназії – ІІ місце з англійської мови та ІІІ місце з правознавства;

Лисенко Микола, учень 9 класу гімназії – ІІ місце астрономії, ІІІ місце з інформатики;

Трубінова Людмила, учениця 10 класу СШ №3 – ІІ місце з української мови та літератури та ІІІ місце з англійської мови;

Митяй Анна, учениця 9 класу СШ №3 – ІІІ місця з географії та з економіки;

Лебідь Юлія, учениця 11 класу ЗОШ №10 – ІІІ місця з історії та з правознавства.

Найбільшу кількість переможців підготували такі вчителі:Горшенна С.П., вчитель географії ЗОШ №10 (3 переможця), Олех А.П., вчитель економіки СШ №3 (3 переможця). По два переможця підготували 6 вчителів закладів загальної середньої освіти.

У ІV (республіканському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із                   5 учасників – 3 переможця:

ІІ місце з англійської мови Рошка Анастасія, 9 клас, гімназія (вчитель                Якушев І.Ю.);

ІІ місце з історії Стефанишин Аліна, 9 клас, гімназія (вчитель Буряк Л.І.);

ІІ місце з економіки Чеберяко Павло, 9 клас, СШ №3 (вчитель Олех А.П.).

Результативною є робота Конотопської міської Малої академії наук. У 2018-2019 н.р. її слухачами стали 303 учні, із них учасниками І етапу стали 108 учнів, переможцями І етапу – 59. У ІІ етапі конкурсу-захисту взяли участь 54 учнів. Переможцями   ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України у 2019 році стали 26 учнів. Учасниками ІІІ етапу Всеукраїнського конкуру-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України у 2019 році стали 12 учнів, із яких 5 переможців (6 призових місць), а саме:

Трубінова Людмила (СШ №3) – І та ІІ місця;

Лисенко Микола (гімназія) – ІІІ місце;

Подобрій Анна (ЗОШ №10) – ІІІ місце;

Барабаш Владислав (ЗОШ №10) – ІІІ місце;

Крамаренко Ігор(ЗОШ №10) – ІІІ місце.

Учні міста беруть активну участь у Всеукраїнських турнірах:

ІІІ місце у ХІV Всеукраїнському турнірі юних економістів збірна команди СШ 3№ та гімназії, ІІ місце у V Всеукраїнському турнірі юних знавців курсу «Фінансова грамотність», ІІІ місце СШ №3 у обласному турнірі юних економістів (керівник Олех А.П.).

Троє учнів закладів  загальної середньої освіти  м. Конотоп з 1 січня  2019 року по 31 грудня 2019 року отримують стипендію голови Сумської обласної державної адміністрації:

–        Морміль Олександра Юріївна, учениця 10 класу Конотопської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3;

–        Ющенко Артем Валерійович, учень 9 класу  Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10;

–        Савоченко Марія Олегівна, учениця 10 класу Конотопської загальноосвітньої школи I-III ступенів №13.

Президентським стипендіатом у 2019 році є учениця 11 класу СШ №3 Трубінова Людмила, яка буде отримувати Президентську стипендію також і в                 2020 році.

Міський методичний кабінет приділяє велику увагу не тільки виявленню й розвитку талановитих та здібних учнів, а ще й визнає пріоритетом у своїй діяльності підтримку й стимулювання як дітей, так і їх наставників, що здійснюється за сприяння відділу освіти.

20 травня 2019 року проведене загальноміське свято вшанування учнів – переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад, інтелектуальних конкурсів, турнірів – «Сузір’я дитячих талантів», де нагороджувались кращі учні, їх вчителі, батьки  учнів 11 класів отримали подяки міського голови, була вручена учнівська відзнака «Ерудит». У 2019 р. золотий нагрудний знак «Ерудит» Конотопської міської ради вручений 4-м обдарованим учням, срібний нагрудний знак «Ерудит» – 4 учням. Грошову винагороду від 100 до 1000 грн. отримали  67 учнів, сертифікатами на встановлення щомісячних надбавок до заробітної плати нагороджені 48 учителів.

Протягом квітня-травня 2019 року заходи по вшануванню переможців олімпіад, турнірів, конкурсів були проведені у всіх закладах освіти міста, на яких були вручені грамоти начальника відділу освіти та цінні подарунки.

Одним із показників ефективності методичної роботи з педкадрами й результативності освітнього процесу є кількість учнів, які закінчили середню школу з медалями. Із 321 випускника  закладів  загальної середньої освіти 15 отримали золоті медалі та 8 срібні, що становить 7,7% від загальної кількості. Показовим є те, що майже всі випускники-медалісти підтвердили свій високий рівень навчальних досягнень на ЗНО й вступили до вузів  на бюджетні місця.

Зовнішнє незалежне оцінювання є важливою і невід’ємною складовою освітньої системи нашої держави, де в свою чергу користується великою підтримкою громадської та освітньої спільноти та є найбільш успішною освітньою реформою за всі роки незалежності України.

Відповідно до наказів МОН від 22.08.2018 № 931 «Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», від 18.02.2019 № 221 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року №1369», від 25.01.2019 №59 «Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту», від 07.12.2018 № 1369 «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації», від 28.09.2018 № 1036 «Про підготовку до проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної освіти» , від 11.12.2015 № 1277 «Про затвердження Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання», наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 20.03.2019 №210-ОД «Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання» було організовано та проведено ЗНО-2019.

У Конотопі була проведена значна організаційна робота щодо підготовки до проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

З метою інформування населення міста, починаючи з листопада 2018 року, було організовано широке висвітлення важливих питань зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до закладів вищої освіти, та умов прийому до закладів вищої освіти України в 2019 році через проведення батьківських зборів, на сторінках міської газети  «Перекрьосток»  та  Інтернет-мережах.

Підготовлені пункти зовнішнього незалежного оцінювання на базі освітніх закладів (КІСумДУ, Політехнічний технікум КІСумДУ, Індустр.- пед.технікум КІСумДУ, СШ №2,  ЗОШ №№5, 13).

У лютому проведено навчання для 258 педагогічних працівників, які будуть залучені до ЗНО у 2019 році в якості старших інструкторів, інструкторів, чергових на пунктах тестування ЗНО.

З 05.02.2019 до 18.03.2019 року відбулася реєстрація на ЗНО згідно графіку на базі КІСумДУ.

Своєчасно надіслані в установлені строки до ХРЦОЯО реєстраційні документи учасників ЗНО з числа ЗЗСО.

Проведено  пробне ЗНО  16 березня – українська мова і література, зареєструвалося – 480 учасників; 31 березня – всі інші предмети (математика, англійська мова, географія, фізика, математика, історія України, хімія) – 390.  Явка на пробне ЗНО склала 89 %.

ЗНО-2019 в м. Конотопі проходило протягом 3 днів: 21 травня – математика; 23 травня – українська  мова, 4 червня – історія України.

ЗНО як результат ДПА серед випускників ЗЗСО м. Конотоп обрали:

українську мову і літературу –  300 учнів;

математику – 133 учня;

історію України – 186 учнів;

фізику – 28 учнів.

ЗНО з хімії, фізики, німецької мови проходило в м. Суми.  З англійської мови, географії, біології – в м. Шостка.

Англійську мову здавали 140 учнів;

біологію – 94 учня;

географію – 156 учнів;

хімію – 21 учень.

Загалом аналіз результатів ДПА/ЗНО по Конотопу за навчальними предметами показує достатній рівень підготовки учнів у більшості закладів загальної середньої освіти  міста, при цьому в деяких аспектах навіть кращий у порівнянні з результатами  ДПА/ЗНО 2018 року.

Методична робота вчителів української мови та літератури була спрямована на підвищення професійної майстерності та розвиток творчої ініціативи. У результаті підвищилась якість проведення уроків, розширився діапазон методів навчання, які використовуються в роботі. Дотримання чіткої системи відвідування уроків забезпечило послідовне впровадження в практику роботи основних проблемних питань самоосвіти. Розвитку творчої активності вчителів сприяло застосування активних методів навчання, сучасних засобів та прийомів.

З метою підвищення фахового рівня, протягом 2018-2019 року пройшли атестацію вчителі Щербина Л.М. (ПЗОШ), Гудим В.В., Салогуб Н.В., Побігайленко Т.В. (ЗОШ  № 13), Лемешко О.А. (ЗОШ № 11), Гаценко Л.Г. (ЗОШ № 10), Поволоцька Н.П. (ЗОШ № 7),  Дубина Л.М. (ЗОШ № 5),  Лінчак В.М. (СШ  № 3), Нікашкіна Н.В.(СШ № 2).

З метою виявлення обдарованих учнів, розвитку інтересу до вивчення української мови і літератури була організована участь у I, II та III етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури. При рейтингу 6 учнів переможцями на III етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури стали 3 учениці.

Протягом жовтня-грудня 2019 року в місті організовано та результативно проведено І-ІІ та ІІІ (заочний) етапи Х Міжнародного мовно-літературного  конкурсу учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка та ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика.

Високої результативності досягли учні  у  Всеукраїнському інтерактивно-му конкурсі  «Соняшник».

Одним з успішних досягнень нашої роботи є створення дружніх стосунків із українцями за кордоном. Зокрема з Канадійською діаспорою. У 2019 році учні нашого міста стали переможцями у конкурсі на кращий твір україно-канадійської тематики: «Мій рідний край – моя маленька батьківщина».

З метою широкого залучення учнівського колективу до самостійного свідомого читання,  любові до художнього ставлення до книг, відповідальності за правильне та раціональне використання книг у березні 2019 року в закладах освіти міста було проведено щорічний Всеукраїнський тиждень дитячого читання. Цьогорічний Тиждень був спланований бібліотекарями відповідно до наданих методичних рекомендацій, результати проведення висвітлені в місцевому часописі «Конотопський край», на веб-сайтах закладів освіти та на сайті відділу освіти.

9 листопада 2019 року на базі всіх навчальних закладах проведено урочисті заходи, присвячені Дню української писемності та мови.

Функціонування бібліотечної системи загальноосвітніх навчальних закладів забезпечується роботою 16 шкільних бібліотек та 17 бібліотекарів, з них провідних бібліотекарів – 8, спеціалістів –  9.

Методична допомога шкільним бібліотекам забезпечується шляхом роботи методичного об’єднання бібліотекарів (керівник Ляляєва Н.Б., бібліотекар ЗОШ №11) та роботи постійно діючого проблемного семінару (керівник Володіна О.А., бібліотекар ЗОШ №5).

Актуальною проблемою в роботі закладів освіти залишається забезпечення освітнього процесу підручниками.

Для оптимального вирішення даної проблеми з метою якісного та обґрунтованого вибору підручників було зібрано позачергові засідання мето-дичних об’єднань. Керівники закладів освіти, які несуть відповідальність за участь своїх учителів у даному Конкурсі, сформували листи-замовлення у вказані Міністерством терміни. Упродовж липня-жовтня школи отримали підручники для учнів 1-х, 2-х, 5-х, 10 класів. У листопаді було отримано підручники для 10-х-11-х класів, які були замовлені для обов’язково-вибіркові курсів.

З метою  підвищення фахової майстерності, ознайомлення з новинами психолого-педагогічної науки, відповідності вимогам сучасності всім   закладам освіти рекомендовано здійснити передплату періодичних фахових видань. За рахунок спонсорських коштів та коштів спецрахунків  закладами міста здійснена передплата видавництв «Педагагогічна преса», «Шкільний світ», «Основа» на ІІ півріччя 2019 року. У зв’язку з фінансовими труднощами передплату на ІІ півріччя здійснено частково.

Початкова освіта міста залишається флагманом у пошуку нових шляхів  розвитку та вдосконалення.

З метою реалізації  Закону України «Про освіту» (від 28 вересня 2017 року), Концепції Нової української школи, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики в сфері реформування загальної середньої освіти Нова українська школа» на період до 2029 року», Нового Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87, Наказу МОН від 13.07.2017 № 1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 року із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школи», згідно з листом Сумського ОІППО від 31.10.2017 № 787 «Про план заходів щодо запровадження  Концепції Нової української школи в загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня Сумської області на 2017-2022 рр.», Рекомендацій щодо створення освітнього середовища «Новий освітній простір» (Лист Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 03.07.2017 № 03-14/3259); відповідно до річного плану роботи відділу освіти Конотопської міської ради на 2018-2019 навчальний рік, на виконання наказів відділу освіти Конотопської міської ради від 09.11.2017 № 609-ОД «Про затвердження плану заходів щодо запровадження Концепції Нової української школи в закладах освіти  м. Конотоп на 2017-2022 рр.» та від 27.05.2019 №310-ОД «Про підготовку та проведення чергового засідання колегії» у квітні-травні 2018/2019 навчального року вивчалося питання стану упровадження Концепції «Нова українська школа» в закладах загальної середньої освіти міста Конотопа.

У місті розроблено  ряд заходів по впровадженню реформ Нової української школи (наказ відділу освіти Конотопської міської ради від 09.11.2017 №  609-ОД «Про затвердження плану заходів щодо запровадження Концепції Нової української школи в закладах освіти  м. Конотоп на 2017-2022 рр.». Усі заклади загальної середньої освіти проводять роботу щодо запровадження реформ Нової української школи.

Питання упровадження реформ нового Державного стандарту та Нової української школи розглядаються на педагогічних радах, нарадах при директорові, батьківських зборах, методичних об’єднаннях вчителів початкових класів в закладах освіти міста та на міських методичних об’єднаннях вчителів 1-х класів (керівник Ярохно С.А., учитель вищої категорії, старший учитель ЗОШ №14) та 2-х класів (керівник Дрига Л.В., учитель вищої категорії ЗОШ № 13).

З 01.09.2018 у 34 перших класах (з інтернатами) по місту Конотопу навчалося 862 учня, з 01.09.2019 у 33 класах (з інтернатами)  навчається 797  учнів.

1-ші та 2-гі  класи працюють за Типовими освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти 1-2 класи (затверджені рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 22 лютого 2018 р.). У місті 21 перших клас НУШ працює за програмою НУШ-2 Р.Б. Шияна. Усі вчителі, які працюють в 1-х та 2-х класах класах, забезпечені Типовими освітніми програмами.

У 2018/2019 н. р. в 1-х класах за запитом батьків впроваджено освітні програми, що не є типовими, а є альтернативними до програми НУШ:

науково-педагогічний проект  «Інтелект України» в 3 класах (СШ № 3 та НВК «Казка»);

освітня  програма  «На крилах успіху» в 3 класах (ЗОШ № 5 (1) та СШ № 12  (2));

науково-педагогічний проект «Росток» (НВК «Казка» та ЗОШ № 5);

програма розвивального навчання за методикою Ельконіна-Давидова (ЗОШ № 7).

З 1 вересня 2019 року в місті 30 класів (з інтернатами) працюють за програмою НУШ-2 Р.Б. Шияна. 3 класи за науково-педагогічний проект  «Інтелект України»  (СШ № 3 – два класи та НВК «Казка» – один клас).

Усі вчителі пройшли курси підвищення кваліфікації і мають відповідні сертифікати.

Учні 1-х класів забезпечені підручниками на 100 %:

Українська мова. Букварями (авт. І.О. Большакова, М.С. Пристінська),  підручниками з математики (авт. О.М. Гісь, І.В. Філяк), «Я досліджую світ» (авт. І.О. Большакова, М.С. Пристінська), Мистецтво (авт. Т.Є. Рубля, Т.Л. Щеглова, І.Л. Мед), Англійська мова (авт. Герберт Пухта, Ґюнтер Ґернґрос, Пітер Льюіс-Джонс).

Другі класи МОН України забезпечило підручниками відповідно до замовлення на 100 %.

За рахунок батьківських коштів усі учні 1-х та 2-х класів міста забезпечені новими робочими зошитами, які допомагають вчителеві зробити урок цікавим, а учням – краще й легше засвоїти навчальний матеріал.

Фонди бібліотек закладів освіти продовжують поповнюватися навчальною й методичною літературою з впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти за державні кошти. Усі школи отримали навчально-методичний посібник «Нова українська школа: порадник для вчителя» (Видавництво «Літера ЛТД), методичний посібник «Організація дослідницької діяльності учнів 1-х класів на заняттях інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (З.В. Декунова, А.М. Лавська, І.Д. Ягупа – Суми: КЗСОІППО).

Ініціативна група вчителів-початківців нашого міста на чолі з Юрченко Оксаною Михайлівною підготували методичні рекомендації щодо викладання інтегрованих уроків у початковій школі, учителями початкових класів СШ №3 розроблено картки для роботи з учнями на уроках «Я досліджую світ». Усе надруковано видавничою групою «Основа».

Здійснюється поповнення фондів бібліотек дитячою художньою літературою за рахунок коштів, вилучених від здачі списаної навчальної літератури, спонсорських коштів, коштів, зароблених учнями  у ході  реалізації проекту «Замість каштанів – книга».

У всіх школах, які мають початкову ланку, облаштовано бібліотеки як ресурсні осередки для учнів, вчителів, у яких є вільний доступ до сайтів, електронних підручників, енциклопедій, фахових видань.

Масштаб реформи «Нова українська школа» поставив нові вимоги до педагогічних працівників. Важливо, щоб кожний вчитель був достатньо вмотивований, адже до кожної дитини слід розробляти окремий підхід. Це не дає можливості використовувати традиційну модель освіти.

Учитель нової школи – це сучасний педагог, відкритий до змін та постійного впровадження нових технологій та підходів до навчання.

У 2019/2020 н. р. в 1-х класах працює 33 вчителя, у 2-х класах – 34 педагога.

Для роботи в НУШ у 2019 році 33 вчителя пройшли відповідну підготовку: «Онлайн-курс для вчителів початкової школи», розроблений Міністерством освіти і науки України онлайн-освіти EdEra та громадською спілкою «Освіторія» (60 годин). Ці онлайн-курси ознайомлюють педагогів з використанням нових методик компетентнісного та інтегрованого  навчання, управління класом, нейропсихології, яка дозволяє вчителю зрозуміти особливості функціонування  мозку дитини, виявити причини труднощів у навчанні та виправити їх.

Педагоги пройшли курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо навчання учнів перших класів відповідно до концепції «Нова українська школа» (60 годин) під керівництвом О.М. Юрченко, тренером НУШ, та мають відповідні сертифікати. Такі курси вже пройшли педагоги, які будуть набирати 1-ші класи в 2020/2021 н. р., в 2021/2022 н.р.

Усі засвоєні сучасні методики  (метод Джигсоу, методична система “Daily 5”, прийом “Галерея”, робота з графічними організаторами, інтелект-карта, ігри “Єралаш”, “Гаряча картопля”, “Бінго”, “Розморожування”, “Скребл”, “5 речей про мене” і, звичайно, щоденник вражень)  педагоги реалізують  у  практичній  роботі зі  здобувачами  освіти  Нової української школи.

Ранкові зустрічі – заплановані, структуровані зустрічі, які займають важливе місце в повсякденному розкладі діяльності класу, де панує атмосфера піклування та відповідальності. Усі вчителі початкових класів визнають особливу роль ранкової зустрічі в житті дітей і присвячують їй 10-15 хвилин на початку дня, аби створити позитивну атмосферу в учнівському колективі на весь день.

Один із ключових компонентів концепції Нової української школи є педагогіка партнерства – педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками. В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками. У місті реалізується  проект «Урок дають батьки». Дітям дуже подобається бачити власних батьків у ролі вчителів, а для інших дітей – це ще один приклад моделі поведінки дорослих людей.

Учителі англійської мови, які викладають в 1-х та 2-х класах НУШ, пройшли курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо навчання учнів початкових класів англійській мови відповідно до концепції «Нова українська школа» (60 годин) і мають відповідні сертифікати.

Заступники директорів з навчально-виховної роботи пройшли обов’язковий етап підвищення кваліфікації   на  сайті  студії онлайн-освіти  EdEra і також мають сертифікати.

З метою підготовки директорів та заступників директорів закладів освіти до впровадження Нової української школи Юрченко Оксана Михайлівна, сертифікований тренер НУШ, провела тренінги «Компетентний адміністратор Нової української школи», під час яких учасники включилися в роботу, працювали з текстами, відпочивали за допомогою сучасних та креативних тайм-геймів, виконували творчі вправи.

29.11-01.12.2019 р. директори та заступники директорів з навчально-виховної роботи пройшли курси підвищення кваліфікації з питання впровадження Концепції «Нова українська школа», які провела тренер НУШ, заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ №7 імені Григорія Гуляницького, Півовар Наталія Володимирівна.

Учителі, які викладають уроки фізичної культури, не потребують курсової підготовки, але отримали методичні рекомендації щодо роботи в НУШ. Учителі, які викладають музику в інтегрованому курсі «Мистецтво» в 1-2 класах пройшли курси підвищення кваліфікації в Сумському ОІППО.

Грудій  Н.О., учитель ЗОШ № 10, та Шевченко Л.В., учитель НВК: ЗОШ І ст.-ДНЗ, пройшли курси в Сумському ОІППО для вчителів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, за темою «Інклюзивне навчання в закладах загальної середньої освіти» (30 годин). Киця О.Г., учитель спеціального класу НВК: ЗОШ І ст.-ДНЗ, – учасник семінару-практикуму з питань розробки внутрішньої системи самооцінювання роботи школи за темою «Самооцінювання школи: генеруємо ідеї, обираємо спектр інструментів, плануємо майбутнє» (6 годин), також мають відповідні сертифікати.

У 2019 році усі педагогічні працівники НВК «Казка» були активними учасниками сесій авторських вебінарів онлайн-проекту видавництва «Ранок» «Інтерактивна школа творчого вчителя», на яких розглядалися питання становлення Нової української школи.

Методична робота вчителів початкових класів спрямована на  підвищення професійної майстерності та розвиток творчої ініціативи. У  результаті підвищилась якість проведення уроків, розширився діапазон методів навчання, які використовуються в роботі. Дотримання чіткої системи відвідування уроків забезпечило послідовне впровадження в практику роботи основних проблем-них питань самоосвіти. Розвитку творчої активності вчителів сприяло застосування активних методів навчання, сучасних засобів та прийомів.

Більшість учителів мають власну сторінку у соціальній мережі Facebook та користуються сайтами НУШ: «Порадник для вчителя», «Календарне планування», «Ранкові зустрічі», «Модельне програмування», «Курси НУШ», «На урок», «Всеосвіта», «Освіта.соm.ua», «Учительська скарбничка», «Учительський журнал» та ін.

18.02.2019 на базі Конотопської ЗОШ № 11 відбувся безкоштовний тренінг для вчителів, які працювали в перших класах і використовували ігрові набори LEGO на уроках в початковій школі в умовах упровадження нового Державного стандарту. Адже для запровадження ігрового навчання вже з 1 вересня всі першачки України отримали індивідуальні набори Lego «Шість цеглинок» та Play box. Тренінг проведено тренером the LEGO Foundation Малевич Галиною Вікторівною. Учителі ознайомилися з можливостями застосування методики компетентнісного навчання Lego «Шість цеглинок» та Play box в освітньому просторі Нової української школи.

Усі вчителі  використовують конструктор практично на кожному уроці: будь-то українська мова, математика чи інтегрований курс «Я досліджую світ». Завдяки використанню цеглинок ЛЕГО діти стають активними учасниками освітнього процесу, усвідомленими стають знання учнів, більш надійними навички.

Під час еду-воркшопу «Сучасні  педагогічні  технології  навчання та виховання як інструмент реалізації  концепції  Нової української школи в початковій освіті», проведеному 20 лютого 2019 року на базі Конотопської ЗОШ № 5 за участі Ніколаєнко Світлани Петрівни, старшого викладача кафедри соціально-гуманітарної освіти Сумського ОІППО, та Луценко Світлани Миколаївни, кандидата наук державного управління, доцента кафедри професійної освіти та менеджменту Сумського ОІППО, заступники директорів з навчально-виховної роботи, які опікуються початковою освітою, та вчителі початкових класів підвищили свій науково-методичний рівень та професійну компетентність, отримали науково і методично обґрунтовані відповіді на запитання, які хвилювали вчителів, щодо використання сучасних педагогічних технологій навчання в початковій школі.

Як зробити урок не просто змістовним, а насправді цікавим для дітей? Це одне з ключових запитань, яке ставить собі кожен вчитель. Відповідь – перетворити урок на захопливу гру!

З метою підвищення науково-методичного рівня, професійної компетентності вчителів 1-х класів в умовах реалізації завдань НУШ вчителем-методистом Конотопської ЗОШ № 10 Ахтиміровою Мальвіною Михайлівною проведено засідання круглого столу «Старт освітньої реформи. Шляхи реалізації завдань НУШ» (26.02.2019), під час якого педагоги ділилися досвідом роботи щодо урізноманітнення освітнього процесу першокласників прийомами та методами роботи, формами його організації.

12.03.2019 учителі майбутніх 1-х класів підвищили свій науково-методичний рівень, професійну компетентність,  ознайомилися  з  досвідом  організації роботи пілотних класів НУШ під час науково-практичного семінару «Упровадження базових стандартів НУШ початкових класів» в школі  І-ІІІ ступенів № 309 Дарницького району міста Києва. Це був другий змістовний, пізнавальний, мотивуючий візит в цей заклад освіти міста Києва.

У світлі вимог щодо реалізації концепції «Нова українська школа», з метою  підвищення рівня професійної підготовки директорів та заступників закладів освіти міста Конотопа, відповідно до угоди науково-методичної установи Конотопський міський методичний кабінет та Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 19 березня 2019 року на базі Конотопського центру дитячо-юнацької творчості проведено семінар-тренінг за темою «Інноваційні технології налагодження конструктивної співпраці між усіма учасниками освітнього процесу», в якому взяли участь Вознюк Алла Вікторівна, кандидат психологічних наук, завідувач кафедри психології Сумського ОІППО, Чижиченко Наталія Миколаївна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології Сумського ОІППО.

У ході дійства керівники закладів освіти набули досвіду щодо використання інноваційних технік та технологій налагодження конструктивної співпраці з усіма суб’єктами освітнього процесу, ознайомилися з проектами різного рівня з метою розвитку відповідального батьківства та проведення батьківських зборів по-новому, а також мали можливість отримати рекомендації щодо особистісного зростання та професійного вдосконалення.

22.03.2019 на базі СШ № 9 під час засідання дискусійного клубу «Проблеми, пошуки, здобутки» заступників директорів з навчально-виховної роботи, які опікуються початковою освітою, у форматі методичного кафе обговорили проблемні питання щодо підготовки вчителів початкових класів до реалізації концепції «Нова українська школа» у 2018-2019 н. р., впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

11.12.2019 на базі Конотопської гімназії з метою виявлення і підтримки обдарованих учнів, підвищення інтересу школярів до поглибленого вивчення фізики й активного їх залучення до інтелектуальних змагань відбувся фестиваль-конкурс проектів-досліджень з фізики «Методика динамічного моделювання як підґрунтя навчання на засадах STEAM-освіти «Без пляшки не розберешся».

У заході взяли участь команди з 3 учнів 10 класу від кожного закладу освіти. Десятикласники захищали учнівські проєкти-дослідження “Наука води”, проводили майстер-клас Lego Mindstorms   EV3, розв’язуваали задачі Робота-мандрівника, брали участь у інтелектуальній грі “Знавці фізики”, проводили експерименти, розв’язували математичні задачі.

Змістовно, цікаво, з великою користю для всіх учасників пройшов фестиваль-конкурс. Учні продемонстрували високий рівень підготовки, працювали з особливим інтересом.

Переможцем стала команда учнів Конотопської  СШ №12,

ІІ місце посіла команда учнів Конотопської гімназії,

ІІІ місце – команда учнів Конотопської СШ №2.

12.12.2019 з метою раннього виявлення і підтримки математично обдарованих учнів, підвищення інтересу школярів до поглибленого вивчення математики й активного їх залучення до інтелектуальних змагань на базі Конотопської гімназії відбувся міський математичний конкурс «Математичний пентагон на засадах STEAM-освіти». Координатором дійства була учитель-методист  математики гімназії Антоненко Н.В. Захід проведений на високому організаційно-методичному рівні із залученням учителів методичного об’єднання, силами вчителів математики і старшокласників.

Команди по 3 учні 9 класу від кожного закладу змагалися за перемогу. Перше  місце  посіла  команда  учнів СШ №12, ІІ місце – гімназія, ЗОШ №14; ІІІ місце – СШ №3.

 

 

 

 

Усі заклади загальної середньої освіти проводять роботу щодо  запровадження реформ Нової української школи.

Класні кімнати для учнів 1-х та 2-х класів відповідають Методичним рекомендаціям щодо організації освітнього простору Нової української школи, затвердженим наказом МОН від 23.03.2018 року № 283.

Одним із компонентів «Нової української школи» є створення сучасного освітнього середовища з мобільними робочими місцями, які легко трансформуються для командної проектної групової роботи.

Нова українська школа – це сучасне освітнє середовище, формування компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві. З цією метою у 30-ти 1-х класах вчителями були створені освітні осередки: навчально-пізнавальної діяльності; змінні тематичні осередки; гри; художньо-творчої діяльності; куточок живої природи для проведення дослідів; відпочинку; дитяча класна бібліотечка;  осередок вчителя,  оснащений столом, стільцем,  комп’юте-ром, полицями/ящиками, шафами для зберігання дидактичного матеріалу.

Найкраще облаштовані класи  в СШ № 3 (учитель Юрченко О.М.), в ЗОШ № 13 (учитель Дрига Л.В.), в ЗОШ № 10  (учитель Ахтимірова М.М.), ЗОШ № 11 (учитель Новікова О.М.), ЗОШ № 14 (учитель Вороніна Т.В.), ПЗОШ (учитель Шпота Н.А.).

Але вчителі НУШ чітко усвідомлюють, що нове освітнє середовище – це перш за все: безпечне,  комфортне, інклюзивне, мотивуюче до навчання, вільне від будь-яких форм насильства та дискримінації.

Відділом освіти Конотопської міської ради здійснюється фінансування заходів з підготовки закладів загальної середньої освіти м. Конотопа до роботи в умовах Нової української школи (придбання комп’ютерного та мультимедійного обладнання, дидактичних матеріалів, сучасних меблів, інше).

Розмір субвенції з державного бюджету в 2019/2020 н.р. на забезпечення кабінетів початкової ланки в рамках впровадження Концепції НУШ для міста Конотопа склав 1 294,6 тис. грн. (у 2018 році – 1493,7 тис. грн.). З місцевого бюджету додатково для вказаних цілей було виділено 699,0 тис. грн. На ці суми було придбано для класів Нової української школи міста:

 • 30 ноутбуків для вчителів 1-х класів;
 • 810 комплектів одномісних парт та стільців;
 • 30 кольорових принтерів;
 • 10 ламінаторів;
 • 423 одиниці друкованих засобів навчання;

276 одиниць макетів; 237 приладів та інструментів, а саме:

комплект таблиць «Англійська мова» – 12 од.;

комплект таблиць «Я досліджую світ» – 12 од.;

комплект «Словникові слова в ребусах» – 30 од.;

дидактична гра «Моя Україна» – 30 од.;

дидактична гра «Твої права» – 30 од.;

дидактична гра «Таємниці космосу» – 30 од.;

комплект таблиць «Навчання грамоти» –12 од.;

комплект таблиць «Ранкові зустрічі» – 12 од.;

глобус фізичний – 30 од.;

демонстраційний матеріал «Дітям про дорожні знаки» – 12 од.;

абакус – 30 од.;

дитяча карта України – 30 од.;

дитяча карта світу – 30 од.;

танграм дитячий – 150 од.;

логічні ігри – 24 од.;

терези дитячі з набором важків – 30 од.;

набір географічних фігур (дерев`яні) – 30 од.;

набір пісочних годинників (1, 2, 5 хв.) – 30 од.;

демонстраційний набор інструментів (циркуль, трикутники, лінійка, транспортир) – 12 од.;

модель механічного годинника (роздаткова) – 150 од.

Наочність та матеріали для уроків, придбані для перших класів 2018-2019 навчального року, також використовуються у перших класах 2019/2020 н.р. Компетентнісний освітній процес також забезпечують уроки з використанням наборів Lego «Шість цеглинок» (829 комплектів) та Lego Play box (56 од.).

Окрім того, залишок освітньої субвенції у розмірі 136,0 тис.грн спрямовано на закупівлю меблів для 30-ти 1-х класів Нової української школи з урахуванням побажань класоводів 1-х класів (учительських столів, поличок або шаф для книжок, тощо).

Для класів НУШ за рахунок державного бюджету придбано 5 інтерактивних дощок на суму 199,0 тис. грн., 32 планшета  на суму 198,0 тис. грн., проте є потреба у придбанні ще 26 інтерактивних дощок.  Для других класів НУШ за рахунок державного бюджету придбано 9 інтерактивних дощок, проте є потреба у придбанні ще 21 інтерактивної дошки.

15 учителів 1-2 класів отримали робочі столи на суму 48.000 грн.

Кожний вчитель першого класу отримав на клас 2 тис. 950 грн., які використано на виготовлення шаф або поличок. У грудні 2019 року придбано 4 інтерактивні дошки на суму 132.000 грн.

Конотопським міським методичним кабінетом  проводиться моніторинг  функціонування та використання закладами загальної середньої освіти  комп`ютерного обладнання, меблів, дидактичного матеріалу. Згідно моніторингового дослідження  зроблено висновок, що вчителі  використовують комп`ютерне обладнання, меблі та дидактичні матеріали під час уроків та позаурочний час, в групі продовженого дня.

Але для організації освітнього процесу класах НУШ велика наповнюваність в класах, недостатньо простору в класних кімнатах, відповідних меблів, не у всіх класних кімнатах є Internet-мережа, недостатня кількість технічних засобів навчання.

З метою підготовки учителів  закладів освіти до впровадження Нової української школи завідувачем Конотопського міського методичного кабінету Зеленською Л.М. та Юрченко О.М., сертифікованим тренером НУШ, керівниками міських методичних об’єднань вчителів початкових класів  організовується  наставницька підтримка педагогів: круглі столи, тренінги, семінари, розробляють методичні рекомендації щодо викладання інтегрованих уроків у початковій школі тощо.

29 серпня 2019 року на базі СШ №3 проведено теоретичне засідання вчителів 1 та 2 класів «Особливості організації освітнього процесу 1-2 класів НУШ».

3 жовтня 2019 року на базі НВК «Казка» відбулось практичне засідання  вчителів 2 класів та показовий урок математики вчителя-методиста Немченко О.В.

15 листопада 2019 року на базі ЗОШ №13 організовано засідання школи педагогічної майстерності «Формування соціокультури компетентності в учнів 1-х та 2-х класів», під час якого було опрацьовано лист МОН України «Про національно-патріотичне виховання  у закладах освіти в 2019/2020 н.р.».

20 листопада 2019 року на базі спеціальної школи-інтернат проведено засідання методичного об`єднання  вчителів 1 класів за темою «Створення комфортного освітнього середовища».

20 листопада на базі спеціальної школи-інтернат засідання круглого столу для вчителів 1 та 2 класів «Освітня реформа, шляхи реалізації завдань НУШ».

З 1 вересня 2019 року продовжено виплату надбавки в розмірі  20 %  від посадового окладу вчителям класів Нової української школи, керівникам закладів загальної середньої освіти, в яких здійснюють навчання за новим Державним стандартом початкової освіти, їх заступникам, посади яких віднесено до посад педагогічних працівників.

Учителі початкових класів уже відкрили для себе світ інших підходів до навчання дітей молодшого шкільного віку.  Вони чітко розуміють, у чому полягає реформа освіти, яка перебудовує школу з надання знань до школи компетентностей для життя в сучасному світі.

У зв’язку з тим, що в шкільному житті зросте частка групової, ігрової, проектної і дослідницької діяльності, мають бути урізноманітнені варіанти упорядкування освітнього простору.

Крім варіантів класних кімнат доцільно використовувати новітні, наприклад, мобільні робочі місця, які можна легко трансформувати для групової роботи. Перед школою поставлено завдання відшукати окремі приміщення з відкритим освітнім простором, що дозволить розширити поле діяльності за межі класу.

Це – холи, коридори, сходові клітини, зони загального використання з тематикою, цікавою для дітей, що розвиває творче мислення, широкий світогляд та етику; відпочинково-ігрові зони для активного відпочинку (розмітка «класики», «лабіринт», доріжки для прогулянки, столи для настільного тенісу) та пасивного відпочинку (використання стін для творчості  –  рамки для малюнків, дошки для малювання).

У плануванні і дизайні освітнього простору першорядним має бути спрямування на розвиток дитини і мотивації її до навчання.

Освітнє середовище у початкових класах має бути безпечним місцем, де діти відчуватимуть себе захищеними та в безпеці, де відбувається більшість навчальних видів діяльності. Окрім цього, освітнє середовище має відображати філософію концепції Нової української школи та освітньої програми.

З першого погляду на середовище в класі ми можемо зробити висновок, кому воно належить – вчителям і їхньому баченню освіти чи дітям і їхнім батькам, їхньому баченню освіти.

Освітнє  середовище в класі, де не видно дитячих робіт, робіт їх сімей, не належить дітям. Таке середовище створюється лише вчителем для того, щоб викладати навчальну програму без врахування таких чинників, як інтереси і потреби дітей, їх попередніх знань та досвіду. Якщо лише вчитель здійснює контроль щодо того, як, де, і якими навчальними матеріалами будуть користуватися діти, у такому класі немає місця для творчості, досліджень, розвитку позитивної самооцінки дітей.

Усі діти заслуговують навчатися у такому середовищі, що забезпечує їх потреби – базові потреби, потреби в навчанні, додаткові потреби (для дітей з особливими освітніми потребами). У такому освітньому середовищі є баланс між навчальними видами діяльності, ініційованими вчителем, та видами діяльності, ініційованими самими дітьми. Таке середовище забезпечує можливості дітям робити власний вибір, можливості для розвитку нових та удосконалення наявних практичних навичок, отримання нових знань, розвитку свого позитивного ставлення до інших.

Дуже важливо, щоб вчителі повною мірою розуміли свою роль як моделі бажаної поведінки та ставлення до людей з повагою, добротою й відповідальністю.

Конец формы

Концепція «Нова українська школа» упроваджується 2-й рік, усі зусилля  спрямувано на успішну її  реалізацію.

Питання щодо ходу впровадження Концепції «Нова українська школа» у червні  2019 року було обговорено на колегії відділу освіти та на засіданні виконавчого комітету Конотопської міської ради.

Відповідно до Концепції “Нова українська школа” значну роль у формуванні та вихованні кожної дитини відведено висококваліфікованим психологам та соціальним педагогам. Тому з метою розвитку мережі психологічної служби, підвищення ефективності надання соціально-психологічних послуг учасникам освітнього процесу, розроблено Програму розвитку психологічної служби на період до 2020 року, яка орієнтована на удосконалення організаційного рівня функціонування діяльності психологічної служби; покращення науково-методичного забезпечення; підвищення якості роботи працівників служби; підвищення психологічної компетентності керівників закладів і установ освіти.

Психологічним супроводом охоплені усі типи закладів освіти міста. На 100% забезпечені посадами практичних психологів заклади дошкільної освіти та заклади загальної середньої освіти, на 113% забезпечені посадами психологів в спеціалізованих закладах освіти. За останні три роки кадровий склад психологічної служби залишається стабільним. Хоча  питання введення посад соціальних педагогів і на теперішній час є проблемним, забезпечення по ЗОШ складає 10%, по СШ – 27%. Також проблемним є забезпечення посадами практичних психологів закладів позашкільної освіти (забезпечення складає 14% від потреби).

Реалізація завдань щодо вдосконалення організаційного та методичного рівнів функціонування служби здійснювалася через такі форми роботи: семінари, методичні об’єднання, методичні наради для практичних психологів, дні аналізу та регулювання діяльності спеціалістів безпосередньо в закладах освіти, групові та індивідуальні консультації тощо. У 2019 році для практичних психологів та соціальних педагогів міста проведено чотири семінари-практикуми, а саме: «Профілактика стресів в учнівському середовищі» (ТУ-20), «Робота практичного психолога з батьками в контексті впровадження засад гуманної педагогіки» (СШ № 2), «Використання інноваційних методів атр-терапії у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами» (ДНЗ № 1), «Вплив емоційного благополуччя батьків на формування та збереження  психічного здоров’я дитини» (НВК:ЗОШ І ст.-ДНЗ); три засідання міського методичного об’єднання та два засіданні міжрайонного методичного об’єднання: «Роль дорослих у підвищенні показників життєстійко-сті/стресостійкості  учнів» (м. Конотоп), «Формування толерантного ставлення учасників освітнього процесу до дітей з особливими освітніми потребами»      (м. Кролевець).

У рамках Тижня психології з 16 по 23 квітня 2019 року вперше в місті відбувся Перший загальноміський психологічний марафон, метою якого було знайомство містян з досягненнями практичної психології та спеціалістами-психологами до яких можна звернутися за консультацією; сприяння підвищенню професійної майстерності спеціалістів психологічної служби; популяризація роботи психолога у закладах освіти. Заходи організовані в рамках марафону направлені на творчу і професійну співпрацю; знайомство з цікавими спікерами і співрозмовниками; на фізичну і психологічну релаксацію. Форма проведення: майстер-класи, тренінги, презентації, воркшопи, дискусії, інтерактивні лекції. Також цінним досвідом щодо підвищення професійної майстерності спеціалістів служби була співпраця з австрійським благодійним фондом «Відень» (керівники Шут Світлана Андріївна від України, Маргарете Брюггер від Австрії)  щодо участі  у роботі міжнародної літньої школи Транс-арт  Арт Терапії, в рамках міжнародного проекту «See the big picture». В ході роботи літньої школи арт-терапії практичні психологи мали змогу розширити знання щодо використання арт-терапевничних технік у роботі з дітьми та немовлятами, у роботі з мігрантами, з травмою та посттравматичними розладами, у роботі з кризою; пройшли  супервізію.

Методистом з психологічної служби підготовлені методичні рекомендації «Роль психологічної служби в актуалізації творчого потенціалу вчителя в умовах навчального закладу», «Особливості адаптації учнів п’ятих класів до навчання у середній школі», «Проведення психологічної роботи з батьками і дітьми дошкільного віку в період підготовки дитини до школи». Також протягом року методистом  здійснювалась просвітницька робота. На методичні наради для директорів були підготовлені виступи: «Про документацію працівників психологічної служби», «Про конкурс кабінетів практичних психологів загальної середньої освіти», «Про проведення в місті акції «Хода за свободу» до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми», «Про проект Закону щодо протидії булінгу», «Про створення в закладах освіти комфортного середовища та запровадження комплексного підходу у сфері запобігання та протидії проявам насильства та боулінгу»; засідання круглого столу «Співпраця закладів освіти, батьків та громадськості у вирішенні проблеми насилля та булінгу в освітньому просторі», «Про організацію роботи щодо профілактики насилля та булінгу в закладах освіти міста»; для заступників директорів з навчально-виховної роботи: «Про організацію в проведення в освітніх закладах  психолого-педагогічних консиліумів», «Про атестацію практичних психологів», «Про проведення Тижня психології в закладах освіти»; для заступників з виховної роботи: «Про підсумки проведення акції «16 днів проти насилля», «Про  хід упровадження програми виховних заходів з попередження торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція». Готувались виступи на засідання науково-методичної ради «Про аналіз роботи психологічної служби за рік», презентація досвіду роботи практичного психолога ДНЗ № 11 «Вітерець» Йовчевої О.М. за темою «Арт-терапевтичні практики в роботі практичного психолога закладу дошкільної освіти», «Стресостійкість педагога в період сучасних змін». Питання розвитку психологічної служби слухалось на засіданні колегії відділу освіти («Про  стан виконання Плану заходів щодо розвитку психологічної служби міста на період до 2020 року”»).

З метою  підвищення ефективності діяльності працівників психологічної служби щорічно здійснюється вивчення з основних напрямків роботи практичних психологів та соціальних педагогів. За результатами вивчення готуються аналітичні довідки, підсумкові накази, питання аналізуються на методичних об’єднаннях та методичних нарадах. Так у 2019 році було здійснено вивчення питання діяльності практичних психологів ДНЗ №№7,10,11,12,13 щодо здійснення дослідження психологічної готовності до навчання в школі; питання вивчення  діяльності практичних психологів НВК:ЗОШ І ст.-ДНЗ №№ 5,7,12,13  щодо організації психологічного супроводу дітей “групи ризику».

У 2019 році була проведена чергова атестація практичних психологів. Методистом з психологічної служби була  складена експертна оцінка діяльності практичних психологів, зроблений аналіз методичних карток спеціалістів, підготовлені розгорнуті характеристики на практичних психологів для подання їх на засідання шкільної атестаційної  комісії. За рішенням атестаційної комісії була  встановлена «ІІ категорія» Яроцькій О.А. практичному психологу ЗОШ № 11; встановлена «вища категорія»  Йовчевої О.М. практичного психолога ДНЗ № 11 «Вітерець».

Діяльність  інтервізійної групи практичних психологів була спрямована на вирішення конкретних проблем з практики консультативної роботи психологів шляхом консультації, обміну думками з колегами-психологами. У 2019 році було проведено три засідання інтервізійної групи. На засіданнях  розглядались питання готовності до школи, гіперактивної поведінки, міжособистісних конфліктів.

Для успішної адаптації молодих фахівців  проводилося навчання  в Школі молодого психолога, де розглядались питання змісту діяльності практичного психолога  навчального закладу, ведення документації, організації дагностичної та корекційно-розвивальна робота, організації психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, обдарованих дітей тощо. Молоді фахівці брали участь у семінарах-практикумах, мали можливість підвищити свій професійний рівень та поповнити знання з окремих напрямів роботи практичного психолога. За кожним з молодих фахівців закріплений  досвідчений психолог-наставник. Постійно надавались консультації  методистом з психологічної служби.

Важливим напрямком у роботі практичних психологів та соціальних  педагогів є забезпечення  супроводу сімей, які виховують дітей з особливими освітніми потребами. В ЗОШ № 10 для здійснення якісного супроводу дітей в інклюзивних класах є посади практичного психолога, соціального педагога  дефектолога, в НВК: ЗОШ І ст.-ДНЗ – дефектолога та практичного психолога. Постійно здійснюється співпраця інклюзивно-ресурсного центру та фахівців психологічної служби щодо участі у спільних нарадах та у розрізі методичного забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Значним внеском у методичне забезпечення щодо здійснення психологічного супроводу дітей з особливими потребами, в рамках Всеукраїнського конкурсу «Нові технології у новій українській школі», стала авторська програма «Профілактика поведінкових ускладнень  у дітей з РАС» практичного психолога ЦДЮТ Ясько Г.Ю. (І місце на І міському етапі, ІІ місце на ІІ обласному етапі конкурсу, лауреатом Всеукраїнського конкурсу, програма надрукована в журналі «Дефектолог»).

Забезпечення методичного супроводу профілактики різних форм насильства серед учнів здійснюється шляхом упровадження відновних практик у навчальних закладах де є підготовлені тренери. Шкільні служби розв’язання конфліктів працюють в ЗОШ №№ 5,10. У наступному році планується упровадження відновних практик у ЗОШ № 13,11. В майбутньому планується створення  служб розв’язання конфліктів у всіх закладах освіти та відповідно буде організовано  навчання спеціалістів для роботи у даному напрямку.

            З метою профілактики насильства в учнівському середовищі щорічно в закладах освіти міста проводиться акції «16 днів проти насильства», в ході якої проводяться різноманітні заходи спрямовані на профілактику насильства. Також профілактика насильства здійснюється через упровадження відновних практик у навчальних закладах, де є підготовлені тренери. Шкільні служби розв’язання конфліктів працюють в ЗОШ №№ 5,10,11. У наступному році планується упровадження відновних практик у ЗОШ № 13.

Також значна увага приділялась питанням профілактики булінгу в закладах освіти. З метою налагодження взаємодії закладів освіти з органами і службами щодо захисту прав дітей, профілактики насильства та булінгу в освітньому середовищі методичним кабінетом спільно з відділом освіти було проведено засідання круглого столу за темою «Співпраця закладів освіти, батьків та громадськості у вирішенні проблеми насилля та булінгу в освітньому просторі». У ході засідання круглого столу висвітлювалось питання взаємодії органів управління освітою  зі службою  у справах дітей та Національною поліцією. Також приділялась увага законодавчій базі України щодо протидії булінгу, розглядався  алгоритм дій у випадку проявів булінгу у закладах освіти  відповідно до закону, який набув чинності у січні 2019 року та про низку штрафів за цькування. Завершенням роботи круглого столу стала презентація досвіду роботи практичних психологів міста за темою «Шкільне насильство як актуальна соціально-психологічна проблема». Досвід роботи був представлений у вигляді методичного посібника, матеріали якого містять розробки буклетів, тренінгів, корекційно-розвивальних занять, засідань круглого столу тощо. Дані матеріали можна використовувати у роботі з учнями, батьками та педагогами, вихователями щодо профілактики проявів насильства в закладах освіти.

Підвищення рівня психологічної компетентності педагогів щодо  розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей в закладах освіти відбувається через проведення тренінгів, семінарів, просвітницької діяльності тощо з питань формування життєстійкості/стресостійкості та упровадження програми «Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей у навчальному закладі» (програма упроваджується в СШ №№с 2,9, ЗОШ № 13). Також у 2019 н.р. для практичних психологів з питань розвитку життєстійкості/стресостійкості були проведені навчальні семінари-практикуми  «Стресостійкість педагога у період сучасних змін», «Профілактика стресів в учнівському середовищі», «Роль дорослих у підвищенні показників  життєстійкості/стресостійкості  учнів». Продовжує роботу  за темою «Формування стресостійкості у педагогів» творча група практичних психологів.

Практичними психологами разом з класними керівниками здійсню-ється профорієнтаційна робота в закладах загальної середньої освіти  міста.

7 листопада 2019 року разом з Конотопським міським центром зайнятості проведено «Ярмарок професій», на якому учні старших класів мали змогу ознайомитися з різноманіттям професій, закладами професійно-технічної освіти, в яких можуть навчатися. Також у ході ярмарку вони могли пройти діагностику щодо вибору професій, взяти участь у профорієнтаційних іграх.

За ініціативи Конотопського міського центру зайнятості проведено анкетування в закладах загальної середньої освіти міста щодо професійного самовизначення старшокласників.

У організаційно-методичному забезпеченні виховного процесу в закладах освіти особливу увагу методичний кабінет надавав вирішенню важливих питань.

Виховний процес у закладах освіти міста здійснювався в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з учнями за різними напрямками виховної роботи.

На виконання завдань соціальних ініціатив Президента щодо гуманізації освіти, розвитку позашкільної освіти та дитячої творчості, законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад, затверджений постановою КМУ від 06.05.2001 року № 433,  в  місті  здійснюють свою діяльність 2 комплексних (центр дитячо-юнацької творчості та дитяча школа мистецтв) та 6 профільних (станція юних натуралістів, станція юних туристів, станція юних техніків, дитяча художня школа, дитячо-юнацька спортивна школа М.Маміашвілі, мала академія наук) закладів позашкільної освіти. У 280 гуртках і творчих об’єднаннях додаткову освіту у сфері вільного часу здобувають 4 729 вихованців.

З метою розширення доступу дітей до позашкільної освіти, забезпечення реалізації їх права на творчий розвиток на базах закладів загальної середньої освіти віддалених від центру працюють 40 гуртків. Це гуртки декоративно-прикладного відділення ЦДЮТ, ДШМ, ДХШ, еколого-натуралістичні, технічні, туристичні та спортивні.

У місті продовжують активно працювати 5 зразкових творчих колективів: дитячий хореографічний колектив ЦДЮТ «Лілея» (кер. Єрьоміна Т.М.), «До-мі-соль-ка» (кер. Гланц Ю.С.), студія  образотворчого  мистецтва  ЦДЮТ «Гармонія» (кер. Борошнєв В.О.), вокальний колектив ДШМ «Співаночка» (кер. Трусенко І.В.),  дитяча  студія  телебачення «Ми+Кон-такт» (кер. Платонов О.І.) та 2 народних дитячих  театральний колективів «Лицедії» ДШМ (кер. Макарова А.О., Ігнатенко О.А.), дитячий театральний колектив ДШМ «Смайл» (кер. Новикова Т.М., Яценко-Мех Ю.М.)

Для підвищення методичного рівня педагогічних працівників закладів позашкільної освіти у 2019 році були організовані міські методичні об′єднання керівників гуртків декоративно-прикладного мистецтва та викладачів вокалу та вокальних колективів. Робота методичних об’єднань здійснювалася шляхом організації теоретичних та практичних методичних засідань.

10 січня 2019 року були проведені практичні засідання методичного об`єднання вчителів музичного мистецтва на базі СШ № 12, образотворчого мистецтва на базі ДХШ та учителів трудового навчання на базі спеціальної школи-інтернату, у  рамках методичного об’єднання був проведений майстер-клас з теми «Новорічна іграшка» вчителем з трудового навчання (Репетько Л.О.)

4 квітня 2019 року було проведено майстер-клас для вчителів образотвор-чого мистецтва з теми «Петриківський розпис» на базі ДХШ (Ляшенко О.М.)

Одними із головних завдань позашкільної освіти, визначених Законом України “Про позашкільну освіту”, є створення умов для творчого, інтелектуального, духовного, культурного та фізичного розвитку вихованців та підтримка здібних, обдарованих і талановитих учнів. Затвердивши себе як повноцінна ланка в ланцюзі безперервного виховного процесу, заклади позашкільної освіти надають дітям широкі і нетрадиційні можливості для всебічного, гармонійного розвитку, знімаючи щоденні напруги заформа-лізованого шкільного життя.

3 січня 2019 року відбулося проведення міського літературного конкурсу «Проба пера» з метою пошуку, розвитку і підтримки обдарованої учнівської молоді, розкриття її літературних здібностей, презентації власних літературних творчих здобутків. На конкурс було представлено 15 творчих робіт юних літераторів закладів загальної середньої освіти міста. Серед учнів 5-8 класів І місце здобула Бутко Дарина, учениця СШ № 9, серед учнів 9-11 класів І місце здобула Басалик Олександра, учениця СШ № 12. Переможці та призери конкурсу були нагороджені у м. Суми на флешмобі, який був організований до Дня вишиванки.

23 січня 2019 року відбувся регіональний фестиваль-конкурс «Джерела Конотопщини-23». У конкурсі взяли участь заклади загальної середньої та позашкільної освіти. Всього до конкурсу було подано 86 робіт, з них 54 роботи в номінації образотворче мистецтво («Моє захоплення в позашкіллі»), та 67 робіт декоративно-прикладного мистецтва. Жанр декоративно-прикладного мистецтва представляли об’ємні текстильні ялинкові прикраси та вироби з дерева. Під час конкурсу «Джерела Конотопщини-23» проходила міська олімпіада з образотворчого мистецтва серед учнів 5-7 класів. За результатами конкурсу на базі художньої галереї ЦДЮТ було організовано урочисте відкриття виставки учнівських робіт та нагородження переможців конкурсу.

13 лютого 2019 року в рамках обласного соціально-освітнього проекту «Кожна дитина має право» було організовано міський тур обласного вернісажу дитячих творчих робіт за номінаціями «Есе», «Малюнок» з теми «Позашкільний заклад моєї мрії». Кращі роботи учасників передано на обласний етап конкурсу. За підсумками обласного етапу конкурсу в номінації «Есе» журі відзначило ученицю  СШ № 3 Трубінову Людмилу, запросивши на участь в  тренінгу в межах обласної школи «Лідер».          

19 лютого 2019 року серед керівників гуртків закладів позашкільної освіти міста був проведений І (міський) етап Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» в номінації «Керівник гуртка-2019». З 14 по 18 лютого 2019 року учасники конкурсу провели майстер-класи «Педагогічні смаколики» з провідних видів діяльності свого гуртка. Переможцем конкурсу «Кращий керівник гуртка-2019» став викладач вокалу ДШМ Тимошенко Сергій Володимирович.

11 березня 2019 року у Зразковій художній галереї ЦДЮТ відбулося відкриття 26-ї виставки дитячих художніх робіт «Тарасові шляхи». Дана виставка була присвячена творчості Т.Г. Шевченка. Роботи учасників оцінювалися у трьох вікових категоріях, кращі з них були відзначені та нагороджені дипломами.

З метою формування в дітей та учнівської молоді активної громадянської позиції, підвищення рівня усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної  значущості донорства, у межах обласного соціально-освітнього національно-патріотичного проекту «Голос крові – ми Українці»  22  квітня 2019 року проводився конкурс на кращий твір з теми «Червона лінія порятунку». Кожен бажаючий для написання власної роботи міг обрати формат у вигляді твору, есе чи віршу. Керуючись Положенням про конкурс, встановленими критеріями оцінювання  запропонованих завдань, журі визначило переможців І етапу – Лушня Владислав, ЗОШ № 11, та Ємліна Вікторія, ЗОШ № 13. Учнів рекомендовано до участі в ІІ (обласному) етапі Конкурсу.

11 квітня на базі СЮТ відбувся І (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-виставки «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!», в якому взяли участь 20 вихованців гуртків. На конкурс були представлені різні експонати технічної творчості, виготовлені в гуртках. За рішенням журі кращими визнані роботи:  “Повітряний сонячний колектор” – Балашов Дмитро, “Магнітна мішалка” – Семенко Владислав (гурток “Колективна радіостанція”), Електронна пташка” – Качура Данило, “Охоронна сигналізація” – Шкуліпа Олександр, Неровня Євген, Кісіль Олексій (гурток “Електронна автоматика”) – серед старших вихованців. В молодшій віковій групі також були цікаві роботи: “Модель автомобіля Ланос” – Федченко Роман (гурток ПТМ), “Царівна-Лебідь” – Катрошенко Анастасія, “Дюймовочка” – Шишканова Софія, “Підсвічник” – Гаркава Маргарита (гурток “Виготовлення сувенірів – Умілі руки”), “Будинок моєї мрії” – Артеменко Андрій. Всі вихованці були нагороджені грамотами та призами. Роботи переможців були направлені на обласний етап конкурсу.

З 27 травня по 01 червня 2019 р. у рамках обласної естафети «Позашкілля Сумщини – 49+», були сплановані заходи, а саме: вистави  «Шапочка червоного кольору», «Сон дівчинки Марсели» (ДШМ), майстер-клас зі спортивного туризму на смузі перешкод «Перші туристичні кроки» (СЮТур), екологічний квест «Вартові майбутнього» (СЮН), показові виступи авіамоделістів (СЮТ), квест-вікторина «Створи веселку», «У майстерні  народного мистецтва» (ДХШ), творча майстерня: «Виготовлення літачка з паперу» «Виготовлення сувенірів» (СЮТ), конкурсна розважальна програма «Сміхотека» (ЦДЮТ), презентація виробів авіамодельного гуртка «Крилаті мрії» (СЮТ),  екскурсія вулицями славного міста Конотоп (СЮТур), Заходи проводилися з метою виявлення творчого потенціалу педагогічних колективів закладів позашкільної освіти, пошуку інноваційних ідей щодо оновлення змісту навчання і виховання дітей, формування іміджу закладів позашкільної освіти. У них брали участь всі охочі діти закладів загальної середньої та позашкільної освіти.

Про безперервність у вихованні підростаючого покоління та взаємодії школи,  дошкілля та позашкілля свідчить спільне проведення загальноміського свята до Міжнародного дня захисту дітей «Мегаполіс Дитинство». За участі працівників закладів загальної середньої, позашкільної  та дошкільної освіти та їх вихованців було організовано та проведено низку заходів: урочиста передача естафети «Позашкілля Сумщини – 49+» Кролевецькій ОТГ, пісенний фестиваль закладів дошкільної освіти «Срібний дзвоник Конотопу», «Foto Zone»  – вистава фоторобіт закладів загальної середньої та дошкільної освіти  «Дитинство в об’єктиві», «Picture Zone» Етно вінок – патріотичний флешмоб, «Чарівна крейда» – малюнок на асфальті (дитяча художня школа), «Hande Made Zone» – майстер-клас «Друге життя непотрібних речей» (станція юних натуралістів), «Masters Zone» – виставки та майстер-класи з декоративно-ужиткового мистецтва» (заклади позашкільної освіти), конкурсна програма «Пломбірчик» (центр дитячо-юнацької творчості), Free Market “Візьми з собою в літо» (заклади загальної середньої та дошкільної освіти), «Aero Zone» – виставка та майстер-класи з авіамодельного спорту (станція юних техніків), розіграш подарунків «Сюрприз шоу» (дитяча школа мистецтв).

Педагогічні працівники закладів міста загальної середньої, позашкільної та дошкільної освіти сформовані в методичні об’єднання, на яких мають змогу обмінятися думками, дискутувати, презентувати власні напрацювання, відвідувати відкриті заняття.

Виховна робота  закладів загальної середньої освіти в 2019 році була спрямована на формування та розвиток творчої особистості учня, виховання громадянина-патріота України. Пріоритетними напрямками виховної роботи були: національно-патріотичне, родинно-сімейне, естетичне, духовне, моральне. Головною метою системи виховання в закладах загальної середньої освіти є формування свідомого громадянина – патріота Української держави, представника української національної еліти через виховання поваги і любові до рідної землі й українських традицій.

З метою підвищення ролі родини в духовному, естетичному та національно-патріотичному вихованні дітей у період з 04.03.2019 по 29.03.2019 в закладах загальної середньої та позашкільної освіти відбувся тематичний місячник родинно-сімейного виховання «Щаслива родина».

У рамках місячника 22.03.2019 проходив батьківський день, у ході якого успішно реалізовано проект «Урок дають батьки». У закладах освіти оформлено тематичні виставки дитячих виробів, родинних колекцій, фотовиставки. Для батьків учителями проведено тематичні  бесіди, тренінгові заняття, консультації, засідання у форматі “круглого столу” з питань протидії булінгу в дитячому середовищі тощо.

У березні 2019 року також проходив конкурс сімейних дерев-родоводів «Нехай квітує дерево родинне», матеріали переможця передано на обласний етап.  До Дня матері 11 травня 2019 року в закладах загальної середньої освіти відбулися  святкові ранки «З любов’ю до мами».

З нагоди 30-річчя вшанування учасників бойових дій на території інших держав у лютому 2019 року учні закладів загальної середньої освіти відвідали виставку художніх робіт відомого українського художника Ю.Борща «У моїй долі був Афганістан» у міському краєзнавчому музеї ім. О.М. Лазаревського.

5 лютого 2019 року проведено загальноміський інтелектуальний конкурс із зарубіжної літератури «На крилах мрій» на базі Конотопської загальноосвітньої школи I-III ступенів №10 за творчістю Дж.Олріджа та Р.Кіплінга. У конкурсі взяли учні 7-х класів закладів загальної середньої освіти міста.  По завершенню заходу усі учасники та переможці були відзначені грамотами відділу освіти.

28  березня 2019 року під керівництвом Лисого Ігора Едуардовича, керівника гуртка «Юні журналісти-краєзнавці» Конотопської станції юних туристів, Гайдай Катерина, учениця 11 класу Конотопської спеціалізованої школи I-III ступенів №3 взяла участь в обласній краєзнавчій конференції учнівської молоді «Герої сучасності серед нас» та була нагороджена грамотою Департаменту освіти і науки за кращий виступ.

У рамках проведення Французької весни в Україні, в березні                            2019 року в Конотопській спеціалізованій школі II-III ступенів №2, для учнів, які вивчають французьку мову, проведено ряд тематичних заходів під керівництвом вчителів французької мови СШ №2 Присікайло І.О. та Дзюгал Л.В. «Світ Франкофонії», «Літературне кафе», тиждень французького кіно, конкурс проектів «Гастрономічна Франція».

На  виконання  плану роботи міського методичного кабінету                                на 2019 рік 18 квітня 2019 року на базі Конотопської загальноосвітньої школи                       I-III ступенів №5 відбувся ІІ етап міської олімпіади з англійської мови для учнів 5-7 класів. Найкращі результати продемонстрували  учні гімназії, СШ №3,  ЗОШ №7, СШ №12.

З метою підвищення мотивації до вивчення німецької мови  учнівською молоддю 25 квітня відбулася  конкурсно-розважальна  програма «Кращі знавці німецької мови» серед учнів 7-8 класів на базі Конотопської спеціалізованої школи I-III ступенів №12. Усі учасники були нагороджені сертифікатами та подарунками.

З метою виховання юних патріотів України на засадах національної гідності, високої самосвідомості та активної громадянської позиції, здорового способу життя, формування  духовно багатої та фізично розвиненої особистості, з нагоди відзначення Дня українського добровольця 14 березня 2019 року та у рамках проведення міського етапу Всеукраїнської  дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 16 квітня 2019 року на базі тиру СШ №3 відбулися змагання зі стрільби серед учнівської молоді.

З 21 січня по 12 березня 2019 року серед всіх закладів загальної середньої освіти проведено міський етап Всеукраїнського заочного конкурсу звітів  про роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Матеріали переможців ЗОШ №5 та ЗОШ №7 ім. Г.Гуляницького передано на обласний етап конкурсу.

19 квітня 2019 року на базі Підлипненської загальноосвітньої                     школи  I-III ступенів проведено міський етап Всеукраїнської патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). У грі взяли участь 12 роїв (96 учнів) із 12 закладів загальної середньої освіти міста. За результатами проходження всіх етапів було визначено переможців по кожному виду змагань. За підсумками всіх протоколів суддівської колегії переможцем міського етапу гри «Сокіл» («Джура») стала команда (рій) СШ №9, яка з 8 по 12 травня взяла участь в обласному етапі Всеукраїнської гри «Сокіл» («Джура») в с.Пересипки  Путивльського району, де посіли 7 місце.

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей 1 червня 2019 року 10 учнів                      7-8 класів СШ №2 взяли учать в обласному святі «Майбутнє України творити молодим». Програмою свята було передбачено квест «Професія майбутнього: мій вибір», флешмоб, квест-екскурсії, святковий концерт дитячих творчих колективів закладів освіти.

З нагоди відзначення Дня міста, 82-ї річниці від дня його заснування та 76-ї річниці визволення Конотопа від нацистських загарбників у закладах загальної середньої освіти 5-6 вересня відбулися різноманітні тематичні заходи: години спілкування «Назавжди в серці рідне місто», «З любов’ю до Конотопа» (ЗОШ №7), «Конотоп – моє місто» (ЗОШ №14), «За визволення Конотопа!» (СШ №2); засідання «круглого столу» «Хроніки минулого» (ЗОШ №7), «Видатні особистості рідного села» (ПЗОШ); виховні години «Вулицями рідного міста», «День народження рідного міста», «Мистецькими стежками рідного краю» (ЗОШ №11), «З любов’ю до рідного краю» (НВК «Казка»), «Конотоп – рідне місто» (ЗОШ №10); історичний екскурс «Конотоп – місто, де шанують пам’ять» (СШ №3); лінійка пам’яті на Меморіалі Слави (гімназія); вшанування героїв Конотопщини біля стели юним героям «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» (СШ №9); пошуково-дослідницький проект «Дослідження історії та сучасності рідного міста» (СШ №3); ранкові зустрічі «Конотоп- рідне місто моє» (ЗОШ №7); інформаційна гуторка «Конотоп вчора і сьогодні» (СШ №9); інформаційні хвилинки «Люди, які прославили Україну», «Ними пишається наше місто» (ЗОШ №13), «Моє рідне місто, мій рідний край!»,  «Конотоп – місто мого дитинства» (ЗОШ №11); відеоподорож «Минуле Конотопу» (ЗОШ №14); «Історичними шляхами Конотопщини», «З любов’ю до Конотопа» (ЗОШ №10); відкритий мікрофон «Моє село – земля моїх батьків» (ПЗОШ); вікторини про рідне місто для учнів 1-4 класів «Моє рідне місто, мій рідний край!»,  «Конотоп  – місто мого дитинства» (ЗОШ №11); фотопроект «Конотоп героїчний» (СШ №2); виставка малюнків «Я люблю своє місто» (НВК:ЗОШ І ступеня – ДНЗ); фотофлешмоб «Я і рідне місто» (НВК «Казка»); літературна світлиця «Село моє – краплиночка на карті, колиска прагнень і надій» (ПЗОШ); «Вітальний меседжер своєму місту» (СШ №9); екскурсія до музею авіації (ЗОШ №14); зустрічі з ветеранами Другої Світової війни.

До Дня Партизанської Слави, у вересні 2019 року в закладах загальної середньої освіти проведено тематичні зустрічі, бесіди, уроки історії за участі ветеранів Другої світової війни.

У рамках Європейського тижня мобільності, з метою підвищення здорового способу життя з 16 по 20 вересня учні шкіл міста долучилися до  естафети «Ходімо ходити», що полягала в проведенні піших походів, прогулянок містом без використання транспорту.

З нагоди Дня захисника України та з метою вшанування бойового подвигу захисників України, ветеранів війни, учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, популяризації військової служби,                        в закладах загальної середньої освіти міста в період з 30.09.2019 по 11.10.2019 забезпечено проведення виховних, святкових заходів «Посвята в козачата», «Ми – козачки й козаки!», «Україна – мати. Умій її захищати»;                             годин спілкувань «Герої нашого часу», спортивних змагань «Нумо, козачата», «Справжній козак»; військово-патріотичних ігор, історичних вікторин і лото «Звичаї і  традиції  козацької доби», «Козацька  спадщина»; просвітницьких та інформаційних днів. У шкільних заходах взяли участь учасники АТО, ООС: М.Кобеляцький, старший офіцер  відділення комплектування капітаном;  В.Дмуховська, помічник начальника відділу прикордонної служби з адміністративно-юрисдикційної діяльності лейтенантом; С.Дорошенко,  черговий відділу прикордонної служби; С.Сахно, підполковник, заступник командира військової частини Т0330.

Протягом осінніх шкільних канікул, з  14 по 20 жовтня 2019 року, учні відвідали позашкільні заклади освіти міста, музей авіації, кінотеатр «Голівуд», здійснили екскурсійні поїздки  не тільки містами України, а й Європи.

1 листопада 2019 року  серед  закладів загальної середньої освіти проведено загальноміський фестиваль-конкурс “Євробачення – 2019”,  що є аналогом міжнародного конкурсу.

Учасники  конкурсу презентували Білорусь, Великобританію, Грецію, Грузію, Ізраїль, Іспанію,  Німеччину, Нідерланди, Францію, цьогоріч додалися такі країни як: Норвегія, Фінляндія і Туреччина. На конкурсі звучали музичні композиції англійською, італійською, білоруською та турецькою мовами (гімназія). Учасники із СШ №9, №3 виконали пісні з міжнародного конкурсу “Євробачення”.

Переможці (СШ №3) та учасники фестивалю-конкурсу «Євробачення-2019» були нагороджені дипломами та грамотами відділу освіти та солодкими подарунками від  ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат». Учасники  СШ №3 отримали кубок «Переможець Євробачення».

З нагоди відзначення 9 листопада 2019 року Дня української писемності та мови, з метою популяризації  української  мови в усіх сферах життя міський методичний кабінет ініціював проведення 8 листопада 2019 року  конкурсу-акції  «Говоримо українською», що передбачав створення та розповсюдження в мікрорайоні закладу освіти тематичних листівок з важливими порадами, корисними правилами, що допоможуть у володінні рідною мовою. За результатами засідання членів журі визначено переможців конкурсу, які були нагороджені дипломами відділу освіти та подарунками.

21 листопада 2019 року в закладах загальної середньої освіти міста тематичні інформаційно-просвітницькі заходи, перегляд художніх і документальних фільмів про Революцію гідності, години спілкування, уроки історії, виховні години «Герої не вмирають», «Передумови виникнення Дня Гідності та свободи», «Україна – країна нескорених».

З 18 по 22 листопада 2019 року в закладах загальної середньої освіти міста тематичні інформаційно-просвітницькі заходи, години спілкування, уроки історії, уроки пам’яті  «Пам’ятаємо минуле 1932-1933 років»,  «Голодомор 1932-1933 років в Україні. Віче пам’яті», «Ніхто не хотів помирати», «Пам’ятати – щоб не повторити, щоб не знати тих років жахіть», «Голодний 1933-й», «Свіча скорботи», «Немов прокляття ожива рік тридцять третій. Голод».

З метою вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років та масових голодів 1921-1923, 1946-1947 років проведено 22.11.2019 в закладах загальної середньої освіти хвилину мовчання,  переглянуто відеоролики Українського інституту національної пам’яті «Історія гідності. Голодомори», «Де б ти  не був – вшануй померлих від голоду!». Забезпечено проведення в закладах освіти інформаційно-просвітницької кампанії під гаслом «Запали свічку пам’яті у своєму вікні».

З нагоди відзначення 6 грудня 2019 року Дня Збройних Сил України                  міським методичним кабінетом ініційовано проведення флешмобу «Зі святом, захисники!» серед закладів загальної середньої освіти, що полягав  у виконанні учнями з 2 по 5 грудня  2019 року Гімну Збройних Сил України «Зродилися ми великої години» на уроках музики, гуртках патріотичного спрямування. Фрагменти  відео висвітлено закладами освіти  у Фейсбуці для привітання військовослужбовців військової частини А 1376, а найкращі роботи відзначено методичним кабінетом.

З  метою активізації туристично-краєзнавчої роботи в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти міста, пропаганди музейної педагогіки як інноваційної технології у сфері особистісного виховання підростаючого покоління 26 вересня 2019 року відбулося виїзне засідання заступників директорів з виховної роботи в с. В’язове  Конотопського району Сумської області, де заступники мали можливість відвідати музей Миколи Стороженка, художника-живописця і графіка України, уродженця цього села.

Учасники засідання обмінялись думками щодо важливості використання елементів музейної педагогіки, що сприяють оптимізації та інтенсифікації освітнього процесу, більш ефективній реалізації навчально-виховних завдань.

З метою розвитку художньо-естетичного смаку, духовного збагачення вчителів засобами театрального мистецтва 9 грудня 2019 року  відбувся виїзний семінар-практикум за темою «Використання засобів театрального мистецтва  у вихованні, навчанні та розвитку учнівської молоді». Теоретична частина семінару була проведена у форматі «круглого столу», де заступники обговорили питання художньо-естетичного виховання учнів, проаналізували вплив театрального мистецтва на формування особистості школяра. Друга частина семінару – відвідування Сумського обласного академічного театру драми й музичної комедії ім. М.С. Щепкіна.

Зміст діяльності методичної служби впродовж 2019 року було спрямовано на реалізацію обласної науково-методичної проблеми, визначеної Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти,  “Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури як важливого чинника в реалізації державних освітніх ініціатив, творчому та інтелектуальному розвитку учнів”.

Ураховуючи науково-методичну проблему,  у 2020 році методична служба міста буде працювати  над вирішенням таких актуальних завдань:

 • становлення в нових соціально-правових умовах методичного кабінету як науково-методичного, інформаційного та координаційного центру організації самоосвітньої навчальної діяльності педагогів, акумуляції та трансформації досвіду;
 • організація своєчасної та високоефективної курсової підготовки кадрів для закладів освіти з метою забезпечення якісного виконання державних стандартів освіти;
 • забезпечення провідної ролі самостійності педагогів у підвищенні своєї кваліфікації;
 • посилення всебічної уваги й практичної допомоги молодим фахівцям і новопризначеним педпрацівникам щодо адаптації до умов роботи та традицій педагогічного колективу міста;
 • забезпечення високого наукового рівня діяльності щодо узагальнення досвідів роботи кращих педагогів і педагогічних колективів;
 • забезпечення методичного супроводу щодо впровадження в закладах освіти міста навчально-методичного проекту «Крок назустріч»;
 • забезпечення якісного методичного супроводу впровадження вчите-лями 1-х та 2-х класів Концепції «Нова українська школа», нових навчальних планів та підручників; усіх ініційованих Міністерством освіти і науки України реформ у галузі освіти;
 • забезпечення поглибленого вивчення нових законодавчих документів у галузі освіти якісної підготовки всіх учителів до впровадження нових Державних стандартів початкової та середньої загальної освіти й нових навчальних планів;
 • вирішення проблеми наступності на різних ступенях навчання шляхом використання інноваційних засобів і прийомів;
 • забезпечення активного впровадження здоров’язбережувальних тех-нологій в практичну діяльність усіх закладів освіти;
 • удосконалення науково-дослідницької роботи учнів і вчителів шляхом встановлення тісних зв’язків і співпраці закладів освіти з закладами вищої освіти, Сумським обласним інститутом післядипломної педаго-гічної освіти, міським і обласним відділеннями МАН;
 • постійне удосконалення рівня володіння педпрацівниками ІКТ і розширення використання їх в освітньому процесі, методичній роботі та управлінській діяльності; створення системи інформаційної підтримки (ресурси мережі Інтернет);
 • продовження роботи щодо поповнення електронних інформаційно-довідкових банків даних про педагогічні кадри, про контингент учнів, ППД, книжкові фонди;
 • упровадження науково обгрунтованого моніторингу управлінської діяльності, використання результатів аналізу для корекції науково-методичної роботи з керівними та педагогічними кадрами;
 • широке запровадження презентацій творчих надбань організаторів виховного процесу, їх досвіду щодо створення й функціонування моделі виховної системи закладу, учнівського колективу;
 • забезпечення організаційно-методичного супроводу в формуванні оптимальної загальноміської системи національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в навчальній і позаурочній роботі закладів освіти;
 • удосконалення системи моніторингу якості освіти на кожному управлінському рівні;
 • дотримання нових підходів до програмно-методичного забезпечення гуртків і творчих об’єднань закладів позашкільної освіти;
 • продовження організаційно-методичної  підготовки  умов для ін-клюзивного та інтегрованого навчання в закладах освіти дітей з особливими освітніми потребами;
 • посилення методичного супроводу діяльності учнівського само-врядування та волонтерських загонів закладів загальної середньої освіти;
 • здійснення роботи методичної та психологічної служб щодо виявлення та підтримки обдарованих учнів, надання кваліфікованої професійної допомоги вчителям, які працюють з обдарованими дітьми;
 • під керівництвом Харківського РЦОЯО спільно з навчально-методичним відділом ЗНО Сумського ОІППО здійснення всіх організаційних і методичних заходів із підготовки педагогів та учнів до ЗНО та проведення пробного тестування;
 • забезпечити супровід дітей до пунктів тестування в м.Суми та м.Шостка;
 • сприяти підвищенню психологічної культури учасників освітнього процесу, як необхідної складової загальнолюдської культури особистості.

 

ІІ. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ Й ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

 

ІІ.1. ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

 

Січень (3) 2020 р.

 

1.       Про хід  атестації  педагогічних  працівників у 2019-2020 навчальному році й схвалення узагальнених   досвідів роботи педагогів, які претендують на присвоєння педагогічних звань Онищенко Т.М.
2.       Про підсумки курсової підготовки педагогічних працівників у 2019 році Онищенко Т.М.
3.       Про організаційний аспект щодо особливостей проведення та підготовки до ЗНО-2020 Тимчук Н.С.
4.       Про схвалення методичних рекомендацій та інших видів матеріалів видавничої діяльності методичного кабінету та закладів освіти міста  Зеленська Л.М.

Методисти

5.       Про формування соціокультурної компетентності в учнів на уроках літературного читання в початкових  класах.  Зеленська Л.М.
Квітень (1) 2020 р.

 

1.       Про підсумки ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад і учнівських турнірів, конкурсів та завдання щодо підвищення рівня  підготовки учнів до участі в інтелектуальних змаганнях Худенко В.П.
2.       Про психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами Шкурко О.С.
3.       Організація закінчення навчального року та проведення ДПА/ЗНО Тимчук Н.С.
4.      

Про роль Всеукраїнської гри «Сокіл» («Джура») у реалізації національно-патріотичного виховання учнів.

Дзюгал Л.В.
5.       Про підсумки проведення міського фестивалю учнівських  колекцій «Природа навколо нас» у 2019-2020 н.р. та основні завдання на 2020-2021 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

Онищенко Т. М.
Червень (3) 2020 р.

 

1.       Про аналіз роботи психологічної служби за 2019-2020 рік Шкурко О.С.
2.       Звіт школи перспективного педагогічного досвіду роботи учителів української мови та літератури за проблемою «Формування  мовної культури й толерантності на уроках української мови та літератури» Зеленська Л.М.,

Гудим В.В.

3.       Про результативність та інноваційність методичної роботи в закладах (за підсумками співбесід з адміністраціями закладів освіти). Зеленська Л.М.
4.       Про схвалення методичних рекомендацій та інших                        видів матеріалів видавничої діяльності міського мето-дичного кабінету та закладів освіти міста

 

Зеленська Л.М. Методисти
Серпень (3) 2020  р.

 

1.       Про  особливості  2020-2021 навчального року, основні завдання методичної служби. Затвердження органі-заційної структури науково-методичної роботи на но-вий навчальний рік. Зеленська Л.М.
2.       Про методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в закладах загальної середньої освіти міста в 2020-2021 н.р. Дзюгал Л.В.
3.       Про організацію  роботи  з  виявлення та розвитку здіб-ностей  обдарованих учнів:  проведення загальномісь-ких  заходів  та  забезпечення   участі  у  Всеукраїн-ських  та   обласних  заходах  з  обдарованими   дітьми. Худенко В.П. Методисти
4.       Про підсумки проведення ДПА/ ЗНО та завдання щодо покращення результативності складання ДПА/ЗНО в 2021 році Тимчук Н.С.
Жовтень (4) 2020 р.

 

1.       Про результати апробації та якісний рівень методичних розробок вчителів, які претендують на присвоєння звання «учитель-методист» (схвалення розробок). Онищенко Т.М. Методисти
2.       Про організаційно-методичне забезпечення І, ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад. Худенко В.П.
3.

 

 

4.

Про схвалення методичних рекомендацій та інших                         видів матеріалів видавничої діяльності методичного кабінету та  закладів освіти міста.

Про удосконалення професійної майстерності класних керівників в умовах сучасної школи.

 

Зеленська Л.М. Методисти

 

Дзюгал Л.В.

Грудень (2) 2020 р.

 

1.      Про проект плану роботи міського методичного кабінету на 2021 рік. Зеленська Л.М.
2.      Навчально-методичне забезпечення уроків інтегрова-ного  курсу  «Мистецтво»  в  організації  освітнього процесу. Зеленська Л.М.
3.        

      

Про результати експериментальної роботи в ЗОШ №7   іімені Григорія Гуляницького за темою «Формуванння     здатності  конкурентоспроможного випускника школи до успішної адаптації в контексті інтеграції до європейського середовища», ЗОШ №10 – «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчан-ня предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі», СШ №3 – «Фінансова грамотність».

 

Зеленська Л.М.,

Пустовойт С.В.,

Горшеніна С.П.,

Карпенко І.М.

 

ІІ. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ Й ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

 

ІІ. 2. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ НАРАДИ

КЕРІВНИХ КАДРІВ ОСВІТИ

2.1. Методичне навчання працівників міського методичного кабінету  й відділу освіти

 

На кожній апаратній нараді і під час проведення “години методиста”:

 • розглядаються всі нові нормативні й інструктивно-методичні документи МОН України, Департаменту освіти і науки ОДА (опубліковані й одержані протягом тижня);
 • повідомляються й обговорюються результати перевірок і вивчення діяльності закладів освіти (планових та оперативних);
 • огляд новин із періодичних видань щодо питань діяльності освітньої галузі.

 

Січень 2020 р.

 

1.      Особливості проведення ЗНО-2020 Тимчук Н.С.
2. Про особливості проведення Шевченківських днів у 2020 році  в  закладах. Зеленська Л.М.
3. Про визначні дати та проведення загальноміських заходів у першому півріччі 2020 року Дзюгал Л.В.
Лютий 2020 р.

 

1. Про залучення учнів до науково-дослідницької роботи у різних формах її організації та до навчання в МАН. Худенко В.П.
2.      Ефективність різних стилів керівництва управлінського персоналу освітніх організацій Шкурко О.С.
3.     

 

4.

Особливості організації роботи міських творчих груп.

Про проведення заходів родинно-сімейного виховання в закладах загальної середньої освіти.

Зеленська Л.М.

 

Дзюгал Л.М.

Березень 2020 р.

 

1. Про хід впровадження нових державних  стандартів базової середньої освіти,  внесення змін до типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня. Зеленська Л.М.
2. Про організацію роботи й підготовку документів щодо закінчення навчального року. Зеленська Л.М.
4.      Про організацію та проведення пробного ЗНО-2020 Тимчук Н.С.
3.      Про участь педагогів у професійних конкурсах. Вимоги до оформлення документів.

 

 

Онищенко Т.М.
Квітень 2020 р.

 

1. Про зміни в нормативних документах щодо випуску та переведення учнів. Зеленська Л.М.
2. Про хід упровадження Концепції «Нова українська школи» Зеленська Л.М.
3.     Про використання державної символіки  в закладах освіти міста. Дзюгал Л.В.
4.      Види комунікацій в освітніх організаціях. Шкурко О.С.
5.          Про організацію закінчення навчального року та

проведення ЗНО-2020.

Тимчук Н.С.

 

 Травень 2020 р.

 

1. Про підготовку звітів про роботу за навчальний рік. Зеленська Л.М.
2. Про підсумки роботи гуртків закладів позашкільної освіти щодо національно-патріотичного виховання. Донських Р.Б.
3.      Інформація-звіт за темою самоосвіти. Методисти
 

Червень  2020 р.

 

1. Про основні масові заходи з дітьми й працівниками в плані роботи на новий навчальний рік. Зеленська Л.М.
2. Про видавничу діяльність міського методичного кабінету й закладів освіти. Зеленська Л.М.
     
Серпень 2020 р.

 

1. Про підготовку й проведення серпневих педагогічних нарад в області, місті, у закладах освіти. Зеленська Л.М.
2. Про навчальні плани закладів освіти міста та особливості вивчення навчальних предметів у 2020-2021 навчальному році. Зеленська Л.М.,

методисти,

спеціалісти

3. Про нормативно-правове  забезпечення  виховної  роботи

в закладах освіти в 2020-2021 н.р.

Дзюгал Л.В.
4. Про особливості коригування та планування роботи закладів освіти на 2020-2021 навчальний рік. Зеленська Л.М.
 

Вересень 2020 р.

 

1     Про підсумки серпневої педагогічної конференції. Заходи

з реалізації рекомендацій обласної і міської конференцій.

Зеленська Л.М.
2 Про організацію інклюзивного, індивідуального навчання учнів з особливими освітніми потребами розвитку та проблемами  в  навчанні. Блонова Т.М.
3 Про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу. Зеленська Л.М.
4 Про організацію роботи  учителів  хімії, біології та учнів із  закладами  вищої  освіти  в  2020-2021 н.р. в рамках проєкту «Крок назустріч». Онищенко Т.М.
Жовтень 2020 р.
1.      Про забезпечення неухильного виконання Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади та про участь школярів в інтелектуальних змаганнях різного рівня. Худенко В.П.
2.      Зовнішнє незалежне оцінювання: підсумки та завдання на 2021 рік. Тимчук Н.С.
3.      Про підготовку методичних розробок учителів, які претендують на присвоєння звання «учитель-методист» та пакету документів для схвалення експертною комісією Сумського ОІППО. Онищенко Т.М.
Листопад 2020 р.

 

1. Про самоаналіз  показових уроків учителів. Зеленська Л.М.
2. Про особливості проведення І (зонального) туру Всеукра-їнського конкурсу «Учитель року-2021». Онищенко Т.М.
3     Особливості організації роботи школи передового

педагогічного досвіду.

Зеленська Л.М.
 

Грудень 2020 р.

 

1. Уникнення конфліктів в освітніх організаціях та їх подолання. Шкурко О.С.
2. Про підготовку січневої науково-практичної  конференції керівних кадрів  і  засідань методичних об’єднань учителів. Зеленська Л.М.
3. Про аналіз виконання плану роботи за рік. Внесення змін у структуру й зміст плану на новий  рік. Зеленська Л.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ Й ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

 

ІІ. 2.  ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ НАРАДИ

КЕРІВНИХ КАДРІВ ОСВІТИ

2.2. Наради директорів закладів освіти

 

На кожній нараді розглядаються питання:

 

1. Вивчення нових документів про освіту (огляд «Інформаційних збірників МО України», газет «Освіта  України»). Начальник відділу освіти, Зеленська Л.М., спеціалісти
2. Ознайомлення з новими наказами Департаменту  освіти і науки Сумської ОДА,  відділу освіти. Спеціалісти
3. Організаційні питання щодо основних заходів місяця. Методисти
4. Огляд періодичної преси з проблем управлінської діяльності. Зеленська Л.М.
5. Інформації, довідки, оголошення. Методисти

 

Основні питання організаційно-методичного характеру порядку денного:

 

Січень 2020 р.

 

 
1.  Про підсумки роботи закладів освіти у І семестрі 2019/2020 н.р. і основні заходи на ІІ семестр. Зеленська Л.М.,

Гаценко Л.Г.

2.  Про підсумки ІІ етапу учнівських олімпіад і підготовку учасників команд та забезпечення участі в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. Худенко В.П.

 

3.  Про участь закладів у фестивалі-виставці “Джерела Конотопщини-24”. Зеленська Л.М.
4.  Про планування виховної роботи  на II семестр 2019-2020 н.р. Дзюгал  Л.В.
5.  Про особливості проведення основного та пробного ЗНО- 2020. Тимчук Н.С.
6.  Про проведення Шевченківських днів у закладах освіти Зеленська Л.М.
7.  Про підсумки проведення зимових шкільних канікул. Дзюгал  Л.В.
8.  Про проведення заходів до Дня Соборності України, Дня пам’яті жертв під Крутами. Дзюгал  Л.В.
9.  Про відзначення та проведення заходів у закладах загальної середньої освіти 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року. Дзюгал  Л.В.,

Худенко В.П.

10.             Про виконання Плану заходів щодо розвитку психологічної служби міста на період до 2020 року.

 

11. Про підсумки курсової підготовки педпрацівників

у 2019 році.

1.

Шкурко О.С.

 

 

Онищенко Т.М.

 

 

 

Лютий  2020 р.

 

 
1.       Про хід атестації педкадрів, стан роботи з вивчення й

узагальнення передового педагогічного досвіду педпрацівників

Онищенко Т.М.
2.       Про підготовку і проведення декади «Початкова школа-2020» Зеленська Л.М.
3.       Про забезпечення участі міських команд у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад Худенко В.П.
4.       Про планування та організацію місячника «Сім’я і  школа» (методичні рекомендації) Дзюгал  Л.В.
5.       Про проведення заходів до Дня Героїв Небесної Сотні в закладах загальної середньої освіти Дзюгал  Л.В.
6.       Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року Дзюгал  Л.В.
7.       Про організацію та проведення міського конкурсу «Тарасові шляхи» Зеленська Л.М.
8.       Про підготовку підсумкових засідань міської атеста-ційної комісії та атестаційних комісій закладів освіти

 

Онищенко Т.М.
Березень 2020 р.

 

 
1.       Про закінчення навчального року, семестрова та річна атестація учнів 4-х та 9-х класів. Зеленська Л.М.

 

2.       Про організацію проведення пробного ЗНО. Тимчук Н.С.
3.       Про роботу  закладів  освіти  в  період  весняних канікул. Дзюгал  Л.В.
4.       Про підготовку та проведення декади екології в  закладах освіти. Онищенко Т.М.
5.       Про організацію і проведення Тижня дитячої книги. Зеленська Л.М.
6.       Про підготовку до міської олімпіади з англійської  мови учнів 5-7 класів (методичні рекомендації). Дзюгал  Л.В.
7.       Про підготовку проведення міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотич-ної гри “Сокіл” (“Джура”). Дзюгал  Л.В.
8.       Дотриманя єдиних вимог до ведення професійної документації спеціалістами психологічної служби. Шкурко О.С.
 

Квітень 2020 р.

 

 
1.       Про підготовку свята «Сузір’я дитячих талантів». Худенко В.П.

 

2.       Про державну підсумкову атестацію випускників та проведення  ЗНО. Тимчук Н.С.
3.       Про організацію та проведення загальноміських заходів до Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Дзюгал  Л.В.
4.       Про проведення заходів у закладах загальної середньої освіти до Дня матері, Міжнародного дня сім’ї. Дзюгал  Л.В.
5.       Про  проведення  свята  «Останній  Дзвоник»,   Дня захисту дітей, урочистостей по врученню документів про освіту, медалей. Тимчук Н.С.,

Гаценко Л.Г.,

Худенко В.П.,

Дзюгал Л.В.

5. Про основні організаційно-методичні  заходи на 2020-2021 навчальний рік.   Зеленська Л.М.    
6. Про організацію та проведення Тижня психології.   Шкурко О.С.

 

   
Травень 2020 р.

 

 
1.       Про хід підготовки випускників до ЗНО-2020         та учнів 4, 9 класів до ДПА. Зеленська Л.М.,

Тимчук Н.С.

2.       Про підготовку і проведення співбесід із керівниками закладів освіти з планування роботи на 2020/2021 навчальний рік. Начальник відділу освіти

Зеленська Л.М.

3.       Про стан роботи шкільних бібліотек і педагогічних колективів щодо раціонального використання навчаль-ної літератури. Зеленська Л.М.
4.       Про підсумки  атестації  педагогічних працівників у 2020 році та розміщення публікацій педагогів у періодичних виданнях. Онищенко Т.М.
5.       Про підготовку   до   Дня   захисту  дітей, свята Остан-нього дзвоника, випускних вечорів. Начальник відділу освіти,

Зеленська Л.М.

6.       Про підсумки виховної роботи в закладах загальної середньої освіти міста в 2019-2020 н.р. Дзюгал  Л.В.
7.       Про впровадження в закладах загальної середньої освіти програм  здоров’язбережувальної спрямованості та курсів психологічної спрямованості (“Рівний-рівному”, “Дорослішай на здоров’я”, “Захисти себе від ВІЛ” тощо).  Шкурко О.С.
   
Червень 2020 р.  
1.       Про підсумки ДПА учнів  4, 9, 11 класів. Методисти
2.       Про проведення заходів у закладах загальної середньої освіти до Дня Конституції України. Дзюгал Л.В.
3.       Про хід проведення ЗНО-2020. Тимчук Н.С.
4.       Про участь закладів освіти у міжнародних, всеукраїн-ських та обласних освітніх проектах, програмах та експериментах. Зеленська Л.М.
5.       Про підготовку серпневої (2020/2021 н.р.) педагогічної конференції. Зеленська Л.М.
6.       Про аналіз і затвердження навчальних планів, попередньої тарифікації педкадрів. Начальник відділу освіти

Зеленська Л.М.

Серпень 2020 року  
1.       Про участь  у  обласній   педагогічній   конференції, підготовку і проведення міської серпневої конференції  працівників  освіти. Зеленська Л.М.
2.       Про організований початок і структуру 2020/2021 навчального року, затвердження планів та режимів роботи, тарифікацію педпрацівників. Зеленська Л.М.
3.       Про основні завдання та орієнтири діяльності психологічної служби в новому навчальному році. Шкурко О.С.
4.       Про підготовку свята Першого дзвоника, проведення першого уроку і заходів щодо відзначення Дня міста.

 

Дзюгал  Л.В.
Вересень 2020 року

 

 
1. Про організацію інклюзивного, індивідуального   навчання   учнів  за висновками ПМПК в закладах освіти міста. Зеленська Л.М.  
2. Про основні заходи роботи з обдарованими дітьми. Поновлення міського банку даних «Обдарованість». Організаційна робота по залученню обдарованих учнів до навчання у МАН та інших формах дистанційного навчання. Худенко В.П.,

Загородня А.О.

 
3. Про підготовку і проведення професійного свята – Дня працівників освіти. Зеленська Л.М.,

Бугара О.Д.

 
 4.  Про підготовку і проведення І етапу Всеукраїнських

учнівських олімпіад.

 Худенко В.П.    
5.  Про реалізацію навчально-профілактичних програм: «Дорослішай на здоров’я», «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», «Розвиток психосоціаль-ної стійкості до стресу».  Шкурко О.С.    
 6.

7.

 

Про підсумки проведення  ДПА, ЗНО-2020.

Про проведення Всеукраїнських лінгвістичних конкурсів з іноземної мови, Міжнародної гри «Sunflower» із зарубіжної літератури.

 Тимчук Н.С.

 

Дзюгал Л.В.

 

 

   
Жовтень 2020  року

 

 
1.       Про підготовку й проведення ІІ етапу Всеукраїнських  учнівських олімпіад. Худенко В.П.
2.       Про організацію передплати фахових періодичних видань. Зеленська Л.М.
3.       Про організацію  роботи  закладів освіти під час осінніх канікул. Дзюгал  Л.В.
4.       Про організацію та проведення Міжнародних мовно-літературних конкурсів ім. Т.Шевченка та ім. П.Яцика. Зеленська Л.М.
5.       Про зайнятість школярів у системі позашкільної освіти міста. Донських Р.Б.
6.       Про підготовку і проведення загальноміських заходів  до Дня захисника України. Дзюгал  Л.В.
7.       Про організацію та проведення загальноміського конкурсу “Євробачення-2020”.

Про методичні рекомендації щодо організації та проведення заходів напередодні святкування Хелловіну.

Про проведення загальноміської акції «Говоримо українською» до Дня української писемності та мови.

Дзюгал  Л.В.

 

Дзюгал  Л.В.

 

 

Зеленська Л.М.,

Дзюгал  Л.В.

 

Листопад  2020 року

 

 
1.       Про підготовку і проведення І (зонального) туру Всеукраїнського конкурсу “Учитель року-2021”. Зеленська Л.М.,

Онищенко Т.М.

2.       Про організацію та проведення регіонального фести-валю-конкурсу «Джерела Конотопщини-24». Донських Р.Б.
3.       Про підсумки виховної  роботи  під  час  осінніх канікул. Дзюгал  Л.В.
4.       Про висунення кандидатур учнів закладів освіти на стипендію голови обласної державної адміністрації. Худенко В.П.
5.       Про підсумки проведення виховних заходів у жовтні 2020-2021 н.р.

Про проведення заходів до Дня Гідності та Свободи, Дня пам’яті жертв Голодомору.

 

Дзюгал  Л.В.

 

Дзюгал  Л.В.

Грудень 2020 р.

 

 
1.       Про проведення в закладах освіти новорічно-різдвяних  свят, новорічних ранків, організацію відпочинку, оздоровлення та змістовного дозвілля дітей під час зимових шкільних канікул.  Дзюгал  Л.В.

 

2.       Про підготовку проведення січневих засідань мето-дичних об’єднань і секцій керівних кадрів. Зеленська Л.М.
3.       Про організаційні заходи з питань підготовки до ЗНО-2021. Тимчук Н.С.
4.       Про виконання замовлення про підвищення квалі-фікації педагогічних працівників у Сумському ОІППО в 2020 році. Онищенко Т.М.
5.       Про проведенню в закладах освіти інформаційно-профілактичних заходів з питань запобігання торгівлі дітьми, жорстокого поводження з дітьми, профілак-тики боулінгу (кібербулінгу) в рамках акції «16 днів проти насилля».

 

Шкурко О.С.

ІІ. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ Й ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

 

ІІ. 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ НАРАДИ

КЕРІВНИХ КАДРІВ ОСВІТИ

2.3. Наради заступників директорів шкіл з навчальновиховної роботи

і методистів закладів позашкільної освіти

 

Січень 2020 р.

 

1.      Про підготовку  та   проведення  заходів  на  відзна-чення Міжнародного дня рідної мови (методичні реко-мендації). Зеленська Л.М.

 

2.      Про підготовку та проведення декади «Початкова школа-2020» (методичні рекомендації). Зеленська Л.М.

 

3.      Про організацію та проведення гри «Інтелектуальний олімп» для молодших школярів. Зеленська Л.М.

 

4.      Про організацію масових заходів з учнями  та вчителями в ІІ семестрі 2019-2020 н.р. Методисти

 

5.      Про реалізацію Плану заходів щодо розвитку психологічної служби міста на період до 2020 року Шкурко О.С.

 

6.      Про проведення заходів до Дня вшанування героїв Крут, Дня Соборності України в закладах загальної середньої освіти Дзюгал Л.В.
7.

 

8.

Про хід підготовки персоналу до ЗНО-2020 (інформація).

Про проведення інтелектуального конкурсу із зарубіжної літератури «На крилах мрій» на базі ЗОШ №11.

 

Тимчук Н.С.

 

Дзюгал Л.В.

Лютий 2020 р.  

 

1.       Про підготовку та проведення ЗНО і ДПА в 2020  році. Тимчук Н.С.
2.       Про хід атестації педпрацівників у закладах освіти і підготовка творчих звітів вчителів, які претендують на педагогічні звання (інформація). Онищенко Т.М.
3.       Про підсумки проведення І (зонального) та ІІ (регіо-нального) турів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» (інформація). Онищенко Т.М.
4.       Про організоване закінчення навчального року і підготовку до ДПА (методичні рекомендації). Зеленська Л.М.
5.       Про забезпечення участі міських команд школярів у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад (інформація). Худенко В.П.
6.       Про організацію науково-дослідницької діяльності учнів та педагогів, участь у Міжнародних, Всеукраїнських проєктах (аналітична довідка). Зеленська Л.М.
7.       Про організацію і проведення Тижня дитячої та юнацької  книги  (робочий план). Зеленська Л.М.
8.       Про організацію і проведення Шевченківських днів. Зеленська Л.М.
9.       Про планування і організацію місячника «Сім’я і  школа». Дзюгал Л.В.
10.             Про проведення заходів у закладах освіти щодо підготовки до міського етапу Всеукраїнської військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”).

 

Дзюгал Л.В.
Березень 2020 р. 

 

1.       Про підготовку до міської олімпіади з англійської  мови учнів 5-7 класів. Дзюгал Л.В.
2.       Про підготовку до І та ІІ етапів міських предметних олімпіад молодших школярів (методичні рекомендації). Зеленська Л.М.
3.       Про підготовку і проведення інтелектуальної гри «Математична карусель» на базі СШ №12 та «Математичні вітрила» на базі гімназії  для учнів 5 класів, «Фізичний калейдоскоп» для учнів 8 класів на базі СШ №3 (робочий план). Тимчук Н.С.
4.       Про організацію і проведення декади екології  (робочий план). Онищенко Т.М.
5.       Про підготовку замовлення на підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2021 році (інформація). Онищенко Т.М.
6.       Про підготовку і проведення інтелектуальної гри «Найрозумніший» з географії у 10 класах (робочий план). Худенко В.П.
7.       Про планування проведення тижнів правових знань та психології (інформація). Худенко В.П. Шкурко О.С.
8.       Про проведення інтелектуального розважального конкур-су з німецької мови “Кращі знавці німецької мови”.

 

 

Дзюгал Л.В.
Квітень 2020 р.

 

1.       Про проведення в закладах освіти Тижня психології (інформація, робочий план). Шкурко О.С.
2.       Про підготовку проєктів планів роботи на новий  2020-2021 навчальний рік (методичні рекомендації). Зеленська Л.М.
3.       Про підготовку і проведення інтелектуальної гри «Шляхами  Едісона»  для учнів 2-9  класів (робочий план) на базі СШ №12. Тимчук Н.С.
4.       Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2019-2020 н.р. (інформація). Онищенко Т.М.
5.       Про підсумки декади «Початкова школа-2020». Зеленська Л.М.
6.       Про стан підготовки до ДПА та ЗНО. Зеленська Л.М.

Тимчук Н.С.

7.       Про організацію та проведення заходів з нагоди Дня пам’яті та примирення, Дня матері та Міжнародного дня сім’ї. Дзюгал Л.В.
8.       Про проведення міського етапу Всеукраїнської військово-патріотичної гри з “Сокіл” (“Джура”). Дзюгал Л.В.
9.       Про проведення заходів у закладах загальної середньої освіти до Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф. Дзюгал Л.В.
10.             Про підготовку і проведення інтелектуальної гри «Допитливі й кмітливі» з історії у 8 класах (робочий план). Худенко В.П.
Травень 2020 р.

 

1.       Про підготовку плану атестації педагогічних працівників на 2020-2021 навчальний рік (інформація). Онищенко Т.М.
2.       Про навчально-методичне забезпечення освітнього про-цесу на 2020-2021 н.р. Зеленська Л.М., методисти
3.       Про підготовку аналітичних звітів про методичну роботу з педкадрами і проведення співбесід (методичні реко-мендації). Зеленська Л.М.
4.       Про підготовку до підсумкової співбесіди з адмініст-рацією закладів освіти (методичні рекомендації, робочий план). Зеленська Л.М.
5.       Про проведення в закладах загальної середньої освіти заходів до Дня Європи. Дзюгал Л.В.
6.

 

7.

Про підготовку та проведення загальноміського свята «Сузір’я дитячих талантів».

Про результати участі учнів 5-7 класів у міській оліміпаді з англіської мови.

Худенко В.П.

 

Дзюгал Л.В.

Червень 2020 р.

 

1.       Про виконання навчальних програм, рівень контролю за шкільною   документацією (аналітична довідка). Зеленська Л.М.,

методисти

2.       Про підсумки методичної роботи закладів освіти  (наказ). Зеленська Л.М.
3.       Про підготовку до серпневої педагогічної конференції (інформація). Зеленська Л.М.
4.       Про моніторинг результатів навчальних досягнень у ДПА учнів 4, 9 та 11 класів. Зеленська Л.М.,

Тимчук Н.С.

5.       Про проведення в закладах загальної середньої освіти заходів щодо відзначення Дня Конституції України. Дзюгал Л.В.
6.       Про впровадження в закладах освіти факультативних курсів та курсів за вибором психологічної спрямованості.

 

Шкурко О.С.
 

 

 

Серпень 2020 р.

 

1.       Про аналіз варіативної складової навчальних планів закладів загальної середньої освіти, календарно-тематичне планування уроків за діючими навчальними програмами, використання підручників і посібників (методичні рекомендації). Зеленська Л.М., методисти
2.       Про основні заходи і напрямки  роботи з обдарованими і здібними учнями (інформація). Худенко В.П.
3.       Про основні методичні заходи з педкадрами на І семестр 2020-2021 навчального року  (робочий план). Зеленська Л.М.

 

4.       Про  підготовку звітів  та  інформацій на початок навчаль-ного року  (методичні рекомендації).  Методисти
5.       Про підготовку і проведення свята Першого дзвоника  і заходів до Дня міста (інформація, робочий план). Дзюгал Л.В.
6.       Про планування виховної роботи класних керівників, керівників гуртків, перевірку і затвердження планів (методичні рекомендації). Дзюгал Л.В.,

Загородня А.О.

7.       Про стан забезпечення учнів закладів освіти підручни-ками та навчальними посібниками.

 

Зеленська Л.М.
Вересень 2020 р.

 

1.       Про організацію підвищення кваліфікації педпрацівників у 2020-2021 н.р. і забезпечення виконання замовлення (методичні рекомендації). Онищенко Т.М.
2.       Організація інклюзивного навчання дітей з вадами розвитку (шкільна документація, методичні рекомен-дації). Зеленська Л.М.

 

3.       Про атестацію практичних психологів, проведення психолого-педагогічних консиліумів. Шкурко О.С.
4.       Про організацію роботи з випускниками-претендентами на нагородження медалями. Тимчук Н.С.
5.       Про роботу  щодо залучення  обдарованих  учнів до нав-чання  в  МАН   та   інших  формах  дистанційного   нав-чання   (аналітична інформація). Худенко В.П.
6.       Про участь учителів у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року-2021» (інформація, методичні рекомен-дації). Онищенко Т.М.
7.       Про організацію та проведення Міжнародного місячника «Шкільна бібліотека». Зеленська Л.М.
8.       Про підготовку і проведення декади превентивного виховання і тижня правової освіти (методичні реко-мендації). Худенко В.П.
9.       Про організацію виховної роботи в закладах освіти в 2020-2021 н.р. Дзюгал Л.В.
10.             Про планування та проведення тематичних національно-патріотичних заходів у жовтні 2020 року в закладах загальної середньої освіти.

 

Дзюгал Л.В.
Жовтень  2020 р.

 

1.       Про організацію і проведення учнівських інтелек-туальних змагань:

–  І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад (мето-дичні рекомендації);

–  Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»;

–  Всеукраїнський конкурс «Колосок» (інформація);

–  І та ІІ етапи ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка, ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика (методичні рекомендації);

–  Про учасників конкурсу «Програма обміну майбутніх лідерів FLEX»;

–  Лінгвістичні конкурси «Гринвіч», «Галлус», «Орлятко»

–  Міжнародна гра «Sunflower» із зарубіжної літератури для учнів 1-11 класів.

 

 

Методисти

2.       Про результати ЗНО-2020 і удосконалення системи під-готовки до ЗНО-2021 (аналітична інформація, методичні рекомендації). Тимчук Н.С.
3.       Про   планування  і   організацію   роботи  закладів освіти над новою науково-методичною темою (методичні реко-мендації). Зеленська Л.М.
4.       Про підготовку  до  співбесід із заступниками директорів з навчально-виховної роботи з питань організації методичної роботи з педкадрами (методичні рекомен-дації). Зеленська Л.М.
5.       Про проведення  експертизи психологічного інструментарію. Шкурко О.С.

 

 

 

Листопад  2020 р.

 

1.       Про організацію роботи  з  вивчення і узагальнення пере-дового педагогічного досвіду в закладі освіти (звіт окремих закладів). Онищенко Т.М.     
2.       Про хід упровадження нових Державних стандартів початкової та базової загальної  освіти (аналітична довідка). Зеленська Л.М.
3.       Про стан ведення шкільної документації (методичні рекомендації). Зеленська Л.М., методисти.
4.       Про підготовку міських учнівських інтелектуальних зма-гань  (методичні рекомендації). Методисти
5.

 

6.

Про планування проведення Всеукраїнського тижня права  (інформація).

Про організацію виховних заходів у листопаді-грудні 2020 року.

 

Худенко В.П.

 

Дзюгал Л.В

Грудень  2020 р.

 

1.       Про перші підсумки ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад  та підготовку учнів до участі у ІІІ етапі (інформаційна до-відка). Худенко В.П.
2.       Науково-методичний супровід щодо проведення ДПА у формі  ЗНО в  закладах загальної середньої освіти міста. Тимчук Н.С.
3.       Про результати участі в І та ІІ етапах ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка (аналітична довідка). Зеленська Л.М.
4.       Про підготовку і проведення засідань методичних об’єд-нань вчителів і секцій керівних кадрів у січні 2021 р. (інформація). Зеленська Л.М.
5.

 

6.

Про організацію та проведення зимових шкільних канікул.

Про організацію та проведення обласних, міських новорічно-різдвяних заходів.

Дзюгал Л.В.

 

Дзюгал Л.В.

 

ІІ. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ Й ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

 

ІІ.3. РІЧНИЙ АЛГОРИТМ РОБОТИ МІСЬКИХ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ ПЕДПРАЦІВНИКІВ.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ТЕМАТИКИ ЗАСІДАНЬ

(за структурою навчального року)

 

                          Серпень                         І теоретичне засідання

 

1. Аналіз роботи методоб’єднання за минулий рік і завдання на новий навчальний рік Керівник методоб’єднання, методист
2. Методичні рекомендації по викладанню навчального предмета у новому навчальному році (за листами МОН України і Сумського ОІППО) Керівник методоб’єднання, методист
3. Моделювання календарно-тематичних планів               (по класах) Учителі
4. Вибори керівника методоб’єднання та його заступ-ника, секретаря (у разі  необхідності) Методист
5. Науково-практичні доповіді Учителі,

чий досвід

узагальнюється

6. Обговорення і схвалення плану роботи методоб’єднання на рік Керівник методоб’єднання
7. Огляд новинок літератури Учителі

 

Жовтеньгрудень

І практичне заняття  на базі закладів освіти

(за схемою):

1. Науково-методична доповідь за темою самоосвіти

чи досвіду роботи вчителя

2. Відкритий урок або позаурочний захід у відповідності з темою

 

3. Обговорення відвіданих уроків (заходів)
  Відповідальний –

керівник методичного об’єднання

4. Оперативна методично-організаційна інформація

(з курсів ОІППО; з професійної преси)

 

Січень

ІІ теоретичне засідання

1. Підсумки навчально-виховної і методичної роботи за І семестр
  Керівник методоб’єднання, методист
2.       Рекомендації і корективи до календарно-тематичного планування
3.       Науково-теоретичні і методичні доповіді
  Учителі, які атестуються
4.       Лекції психолога або психологічний тренінг
  Практичні психологи
5.       Ознайомлення з ППД
  Учителі, методист
6.       Обговорення матеріалів для публікацій
  Методист

 

                                                  Лютийквітень                                    

ІІ практичне заняття (за схемою):

1. Показові уроки вчителів, які атестуються
  Заступники директорів  шкіл, методист
2. Заходи з учнями (турніри, конкурси)
  Керівник методоб’єднання, методист
3. Підготовка до заключної науково-практичної конференції
4. Засідання малих колективних форм методичної роботи

 

Травень

ІІІ  теоретичне засідання

1. Підготовка до підсумкової атестації учнів
  Керівник методоб’єднання
2.       Підсумки атестації вчителів і курсової підготовки
  Методист
3.       Звіти вчителів про самоосвіту, по апробації методичних розробок чи досвідів роботи
  Учителі
4.       Підготовка до серпневої конференції
  Методист
5.       Обговорення проекту плану роботи на 2020/2021 рік
  Керівник методоб’єднання

 

 

Практична робота між засіданнями

1. Показові уроки вчителів, які атестуються, претендують на І або вищу  категорію
  Заступники директорів шкіл
2. Учнівські олімпіади з базових дисциплін, інтелектуальні конкурси
  Керівник методоб’єднання, методист
3. Участь у професійних конкурсах
  Керівник методоб’єднання, методист
4. Засідання малих колективних форм методичної роботи
  Керівник методоб’єднання, методист
5. Вивчення стану викладання предмета і рівня навчальних досягнень
  Керівник методоб’єднання, методист

 

 

 

ІІ. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ Й ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

 

ІІ.4. ЦИКЛОГРАМА НАКАЗІВ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

З ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

(організаційнометодичного спрямування, аналітичноузагальнюючих)

 

Січень 2020 р.
1.     Про підвищення кваліфікації педпраців-ників щомісяця Онищенко Т.М.
2.     Про направлення міських команд школярів на ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад  з 10.01 Худенко В.П.
3.     Про проведення гри «Інтелектуальний олімп» для молодших школярів до 15.01 Зеленська Л.М.
4.     Про проведення інтелектуального конкур-су «Щасливий випадок» (хімія) До 15.01 Онищенко Т.М.
5.     Про конкурс на «Кращий   психологічний                           кабінет закладу дошкільної  освіти» до 15.01 Шкурко О.С.
6. Про підсумки проведення новорічно-різдвяних свят та зимових канікул у   закладах освіти міста До 17.01 Дзюгал Л.В.
7.     Про підсумки регіонального традиційного

конкурсу «Джерела  Конотопщини-24»

до 29.01 Донських Р.Б.
8.     Про участь учнів міста в ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України до 29.01 Донських Р.Б.
Лютий 2020 р.
1. Про проведення місячника родинно-сімейного виховання «Сім’я та школа» до 21.02 Дзюгал Л.В.
2.     Про  проведення декади «Початкова школа-2020» до 16.01 Зеленська Л.М.
3. Про підсумки  фестивалю учнівських  колекцій «Природа навколо нас» до 28.02 Онищенко Т.М.
4.     Про підсумки інтелектуального конкурсу «Щасливий випадок» (хімія) до 28.02 Онищенко Т.М.
8. Про  проведення гри-конкурсу «Матема-тична карусель» та «Математична регата» до 29.02 Тимчук Н.С
Березень 2020 р.
1.     Про відрядження учнів закладів освіти м. Конотоп на відбірково-тренувальні збори до м. Суми до 13.03 Худенко В.П.

 

2.     Про організацію та проведення пробного ЗНО у 2020 році до 15.03 Тимчук Н.С.
3. Про підготовку і проведення інтелек-туальної гри з географії «Найрозумніший» (10 кл.) 13.03 Худенко В.П.
4. Про організацію роботи закладів освіти у період весняних канікул до 13.03 Дзюгал Л.В.
5. Про участь учнів міста в ІІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України до 15.03 Донських Р.Б.
6. Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад до 20.03 Худенко В.П.
7. Про проведення міських олімпіад молод-ших школярів до 18.03 Зеленська Л.М.
8. Про відправлення учнів у складі обласних команд для участі в ІV етапі Всеукра-їнських учнівських олімпіад до 20.03 Худенко В.П.

 

9. Про участь міських команд у Всеукраїнському турнірі юних натуралістів до 23.03 Худенко В.П.
10. Про проведення декади екології До 25.03 Онищенко Т.М.
11. Про проведення  міської олімпіади з анг-лійської мови для учнів 5-7 класів до 27.03 Дзюгал Л.В.
12. Про проведення інтелектуального конкур-су з історії «Допитливі й кмітливі»  (8 кл.) до 27.03 Худенко В.П
13.             Про підсумки інтелектуальної гри з геог-рафії  «Найрозумніший» до 30.03 Худенко В.П
14.             Про організацію проведення міського інтелектуального конкурсу «Фізичний калейдоскоп» до 29.03 Тимчук Н.С.
15.             Про проведення інтелектуального розва-жального конкурсу з німецької мови “Кращі знавці німецької мови” до 28.03. Дзюгал Л.В.
16.             Про підсумки декади “Початкова школа-2020” до 28.03 Зеленська Л.М.
Квітень  2020 р.
1.     Про участь міської команди в ХІХ Всеукраїнському турнірі юних істориків до 06.04 Худенко В.П.
2.     Про підсумки проведення місячника родинно-сімейного виховання  «Сім’я та школа». до 10.04 Дзюгал Л.В.
3.     Про результати атестації педагогічних

працівників у 2019-2020  навчальному році.

до 10.04 Онищенко Т.М.
4. Про підсумки огляду-конкурсу на кращий психологічний кабінет закладу дошкільної освіти. до 10.04 Шкурко О.С.
5.     Про підсумки інтелектуального конкурсу

з історії  «Допитливі й кмітливі»

до 17.04 Худенко В.П.
6.     Про участь міської команди у Всеукра-їнському турнірі юних журналістів. до 17.04 Худенко В.П.
7.     Про підсумки олімпіад молодших школя-рів. до 25.04 Зеленська Л.М.
8.     Про участь учнів міста в урочистому вша-нуванні переможців Всеукраїнських учнів-ських олімпіад з навчальних предметів в м. Суми. до 24.04 Худенко В.П.
9. Про підготовку і проведення заходів до  Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні до 24.04 Дзюгал  Л.В.
10.             Про організацію проведення ЗНО-2020 до 30.04 Тимчук Н.С.
Травень 2020 р.
1. Про підсумки  міської олімпіади з англій-ської мови для учнів 5-7 класів до 05.05 Дзюгал  Л.В.
2. Про підсумки атестації педпрацівників у 2019-2020 н.р. До 05.05 Онищенко Т.М.
3.     Про проведення міського свята «Сузір’я дитячих талантів». до 08.05 Худенко В.П.
4.     Про створення міських апеляційних комі-сій щодо річної державної підсумкової атестації учнів. до 09.05 Зеленська Л.М.
5.     Про підсумки декади екології. До 22.05 Онищеко Т.М.
6.     Про результати участі у Міжнародній математичній  грі  “Кенгуру-2020” до 27.05 Зеленська Л.М.
7. Про підвезення випускників ЗЗСО до пу-нктів тестування м. Шостка для складання ЗНО/ДПА до 30.05 Тимчук Н.С.
Червень 2020 р.
1. Про підвезення учнів до пунктів тесту-вання та м. Суми для складання ЗНО/ДПА до 10.06 Тимчук Н.С.
2. Про підсумки науково-методичної роботи за рік до 23.06 Зеленська Л.М.
3.     Про підсумки роботи з молодими фахів-цями у 2019-2020 н.р. до 21.06 Онищенко Т.М.
 

Серпень 2020 р.

1. Про підготовку і проведення міської серп-невої (2020 р.) педагогічної конференції до 19.08 Зеленська Л.М.
2. Про участь у обласній педагогічної кон-ференції до 19.08 Зеленська Л.М.
3. Про організацію інклюзивної та індивідуальної форм  навчання  в  2020-2021 навчальному році до 29.08 Зеленська Л.М. Блонова Т.М.
4. Про затвердження навчальних планів шкіл і структуру навчального року до 29.08 Зеленська Л.М.
5. Про організацію і проведення І і ІІ етапів

Всеукраїнських учнівських олімпіад

до 31.08 Худенко В.П.
Вересень 2020 р.
1.     Про роботу психологічного консультпун-кту до 10.09 Шкурко О.С.
2.     Про  експертизу  психологічного  інстру-  ментарію до 10.09

 

Шкурко О.С.
3.     Про проведення психолого-педагогічних консиліумів до 10.09 Шкурко О.С.
4.     Про  атестацію  педкадрів у 2020-2021 навчальному році до 18.09 Онищенко Т.М.
5.     Про  структуру науково-методичної  робо-ти  з педкадрами в 2020-2021 навчаль-ному році до 20.09 Зеленська Л.М.
6.     Про організацію роботи з молодими фахів-цями у 2020-2021 н.р. до 24.09 Онищенко Т.М.
7.     Про проведення Тижня права в закладах освіти до 24.09 Худенко В.П.
8. Про проведення заходів до Дня Захисника України, Дня українського козацтва до 27.09. Дзюгал  Л.В.
9.     Про проведення ХІІ відкритого міського турніру юних економістів до 28.09 Худенко В.П.
10.             Про участь міських команд у ХVІ Всеукраїнському турнірі юних географів до 30.09 Худенко В.П.
11.             Про проведення міського турніру юних дослідників До 30.09. Тимчук Н.С.
Жовтень 2020 р.
1.     Про участь міських команд  у  обласному турнірі юних економістів до 05.10 Худенко В.П.
2.     Про проведення загальноміського конкур-су «Євробачення-2020» до 30.10 Дзюгал  Л.В.
3.     Про  проведення  Всеукраїнського  при-родничого  інтерактивного   конкурсу “Колосок”  (1-11 кл.) до  13.10 Онищенко Т.М.
4.     Про участь міських команд у ХVІІ Всеукраїнському турнірі юних економістів до 16.10 Худенко В.П.
5.     Про атестацію працівників психологічної служби у 2020-2021 н.р. до 15.10 Шкурко О.С.
6. Про проведення осінніх канікул в закладах загальної середньої освіти до 15.10 Дзюгал Л.В.
7. Про організацію і проведення І (зонального)  туру Всеукраїнського кон-курсу “Учитель року-2021” до 29.10 Онищенко Т.М.
8. Про участь міських команд у Всеукраїнському турнірі юних дослідників до 30.10 Тимчук Н.С.
9. Про підсумки проведення заходів до Дня Захисника України в закладах загальної середньої освіти міста до 30.10 Дзюгал  Л.В.
Листопад  2020 р.
1.     Про підсумки проведення осінніх шкіль-них канікул в закладах загальної середньої освіти до 13.11 Дзюгал Л.В.
2.     Про підсумки проведення загальномісько-го конкурсу “Євробачення – 2020” до 20.12 Дзюгал  Л.В.
3.     Про підготовку та проведення І і ІІ етапів                  Міжнародних конкурсів з української мо-ви імені П. Яцика та мовно-літературного імені Тараса Шевченка до 19.11 Зеленська Л.М.
Грудень 2020 р.
1.     Про підготовку і проведення новорічно-різдвяних свят, організацію відпочинку, оздоровлення та змістовного дозвілля дітей під час зимових шкільних канікул до 04.12 Дзюгал  Л.В.
2.     Про організоване закінчення І семестру 2020-2021 навчального року і роботу закладів освіти  у період зимових канікул до 14.12 Зеленська Л.М.
3.     Про підсумки І (зонального) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021» до 16.12 Онищенко Т.М.
4. Про підсумки І та ІІ етапів  Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тара-са Шевченка до 26.12 Зеленська Л.М.
5.     Про підсумки І та ІІ етапів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика до 26.12 Зеленська Л.М.
6. Про підсумки І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад до 30.12 Худенко В.П.
7. Про підсумки підвищення кваліфікації педпрацівників у 2020 році до 30.12 Онищенко Т.М.

ІІ. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ Й ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

 

ІІ.5. ЗВІТИ, ІНФОРМАЦІЇ, ЗАХОДИ, ПЛАНИ

 

з/п

Зміст документа і форма Хто готує Куди, кому подається Термін Відповідальний
Січень 2020 р.
1.        Інформація про роботу з обда-рованими учнями у І семестрі Заст. директ.

 

ММК

 

до 10.01 Худенко В.П.
2. Звіт про роботу навчальних закладів під час зимових канікул Заст. директ.

 

ММК до 10.01 Дзюгал Л.В.
3.        Статистичний звіт про діяль-ність психологічної служби за  І півріччя 2019-2020 навчаль-ному році Методист-

психолог

НМЦ ПС до 15.01 Шкурко О.С.
4. Інформація щодо кількості зареєстрованих випускників для участі в пробному тестува-нні з метою ознайомлення з процедурою проведення ЗНО. Заст. директ.

 

ММК до 20.01 Тимчук Н.С.
5. Інформація про проведені заходи до Дня соборності Ук-раїни Заст. директ.

 

ММК до 24.01 Худенко В.П.,

Дзюгал Л.В.

6. Інформація про підтвердже-ння кандидатур учнів 11-х кла-сів, претендентів на нагоро-дження  медалями Заст. директ.

 

ММК до 30.01 Тимчук Н.С.
Лютий 2020 р.
1. План заходів декади  «Почат-кова школа-2020» Заст. директ.

 

ММК до 04.02 Зеленська Л.М.
2. Інформація про вчителів, які будуть вперше задіяні у ЗНО в якості старших інструкторів, інструк-торів та чергових. Заст. директ.

 

ММК до 05.02 Тимчук Н.С.
3.  Інформація про заходи щодо відзначення подій

Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників

Заст. директ.

 

ММК До 28.02 Дзюгал Л.В.
Березень 2020 р.
1. Аналітичні звіти про роботу в ході декади «Початкова школа-2020» Заст. директ.

 

ММК до 10.03 Зеленська Л.М.
2. Інформація про участь учнів у ІІІ етапі Всеукраїнських учнів-ських олімпіад Заст. директ.

 

ММК до 20.03 Худенко В.П.
3.        Накази, протоколи, атестацій-ні листи Заст. директ.

 

ММК до 20.03 Онищенко Т.М.
4.        План декади екології Заст. директ.

 

ММК до 20.03 Онищенко Т.М.
5.        Інформація  про заходи щодо героїзації осіб, які віддали життя за незалежність України Заст. директ.

 

ММК до 20.03 Дзюгал Л.В.
6.        Замовлення на підвищення кваліфікації педпрацівників у 2020 році Заст. директ.

 

ММК до 25.03 Онищенко Т.М.
7.        Звіти про проведення І етапу предметних олімпіад молодших школярів Заст. директ.

 

ММК до 27.03 Зеленська Л.М.
8. Інформація  щодо проведення Тижня дитячої та юнацької книги навчальними закладами освіти. бібліотечні працівники ММК до 29.03 Зеленська Л.М.
9.        Надання інформації до обласного банку даних обдарованої учнівської молоді Заст. директ.

 

ММК до 27.03 Худенко В.П.
10.    Інформація про вибір учнями предмету на ЗНО – ДПА Заст. директ.

 

ММК до 29.03 Тимчук Н.С.
11.    Плани роботи закладів освіти під час весняних канікул Заст. директ.

 

ММК до 27.03 Дзюгал Л.В.
Квітень 2020 р.
1. Заявки на участь у ІІ               етапі предметних олімпіад

молодших школярів

Заст. директ.

 

ММК до 03.04 Зеленська Л.М.
2. Звіт про І етап міської олім-піади з англійської мови для учнів 5-7 кл. Заст. директ.

 

ММК до 10.04. Дзюгал Л.В.
3. Заявки на ІІ етап міської олім-піади з англійської мови для учнів 5-7 кл. Заст. директ.

 

ММК до 10.04 Дзюгал Л.В.
4.        Звіт про проведення Тижня психології в  закладах освіти Практичні психологи ММК до 26.04 Шкурко О.С.
5.        Уточнення даних на учнів        11-х класів, претендентів на нагородження медалями Заст. директ.

 

ММК до 30.04 Тимчук Н.С.
 

Травень 2020 р.

 

1. Інформація  про  заходи до Дня пам’яті та примирення, Дня                  перемоги Заст. директ.

 

ММК до 04.05 Дзюгал Л.В.
2. Інформація про стан виконання Плану заходів щодо запобіган-ня торгівлі людьми на період до 2020 року психологи,

методист

ММК,

НМЦ ПС

до 10.06 Шкурко О.С.
3. Інформація про вибір учнями предметів на ЗНО та ДПА Заст. директ.

 

ММК до 15.05 Тимчук Н.С.
4. Проєкти  навчальних планів на 2020-2021 н.р. Заст. директ.

 

ММК до 15.05 Зеленська Л.М.
5. Списки вчителів, які підляга-ють атестації  у 2020-2021 н. р. Заст. директ.

 

ММК до 15.05 Онищенко Т.М.
6. Аналітичні звіти про проведену роботу між дошкільною, почат-ковою та середньою ланками з питань наступності Заст. директ.

 

ММК до 20.05 Зеленська Л.М.
7. Подання на нагородження ме-далями випускників 11-х кла-сів директори НЗ ММК до 20.05 Тимчук Н.С.
 

Червень 2020 р.

1. Інформація про передплату пе-ріодичних фахових видань Бібліотечні працівники ММК до 09.06 Зеленськка Л.М.
2.        Аналітичний та статистичний звіт про діяльність психологіч-ної служби за 2019-2020 н.р. психологи,

методист

ММК,

НМЦ ПС

до 10.06 Шкурко О.С.
3.        Інформація про виконання плану заходів щодо запобіган-ня торгівлі людьми Методист-

психолог

НМЦ ПС до 10.06 Шкурко О.С.
4. Основні розділи проєкту плану роботи ЗЗСО на рік Директори НЗ, заст. директ. ММК до 17.06 Зеленська Л.М.
5. Аналітичний звіт про науково- методичну роботу з педкад-рами за рік Заст. директ.

 

ММК до 25.06 Зеленська Л.М.
6. Інформація про підтвердження медалей випускниками Заст. директ.

 

ММК до 24.06 Тимчук Н.С.
7. Інформація про порівняння результатів оцінювання ДПА/ ЗНО директори НЗ МК до 29.06 Тимчук Н.С.
Серпень 2020 р.
1. Звіти про організацію освіт-нього процесу і контроль за роботою вчителів початкових класів в умовах рівного до-ступу до якісної початкової освіти за 2019-2020 навча-льний рік Заст. директ.

 

ММК

 

до 29.08 Зеленська Л.М.
2. Інформація про вчителів, від-сутніх на засіданнях м/о Заст. директ.

 

ММК до 30.08 Зеленська Л.М.
 

Вересень 2020 р.

1.        Інформація про кадровий склад учителів української мови та літератури та про вивчення української мови та літератури в 2019-2020 навчальному році Заст.  директ.

 

ММК

 

до 16.09 Зеленська Л.М.
2.        Інформація про кадровий склад психологічної служби методист-психолог НМЦ ПС до 16.09 Шкурко О.С.
3.        Списки учнів 11-х класів, претендентів на нагородження медалями, витяги з протоколів Заст. директ.

 

ММК

 

до 18.09 Тимчук Н.С.
4.        Інформація про новопризна-чених фахівців та окремих категорій педпрацівників Заст.  директ.

 

ММК до 16.09 Онищенко Т.М.
5.        Інформація про вчителів, які претендують на участь у кон-курсі “Учитель року-2021” Заст.  директ.

 

ММК до 16.09 Онищенко Т.М.
6. Плани  методистів, які опікуються психологічною службою методист-психолог НМЦ ПС до 15.09 Шкурко О.С.
7. Інформація про учасників загальноміського фестивалю-конкурсу “Євробачення-2020” Заст.директ. ММК до 25.09 Дзюгал Л.В.
8. Списки учнів для підготовки до олімпіад вчителі ММК до 25.09 Худенко В.П.

Методисти

9. Інформація про структуру викладання освітніх галузей Заст. директ.

 

ММК,

ОІППО

до 25.09 Методисти
10. Інформація про зайнятість учнів в шкільній  та  поза-шкільній гуртковій роботі Заст. директ.

 

МК до 25.09 Донських Р.Б.
11.    Списки учнів для поновлення міського банку даних «Обдаро-ваність» Заст. директ.

 

ММК до 25.09 Худенко В.П.
12. Звіт про фактичну та  прогно-зовану кількість учнів у 2020-2021 н.р. Заст. директ.

 

ММК,

ДОН

 

до 30.09 Загородня А.О.
13. Теми самоосвіти педагогічних і керівних кадрів Заст. директ.

 

ММК, ОІППО до 30.09 Зеленська Л.М.
14.    Про вивчення предметів, які виносяться на ДПА-ЗНО в 2020-2021 навчальному році Заст. директ.

 

ММК

 

до 30.09 Тимчук Н.С.
15.    Інформація про вступ до вузів медалістів Заст. директ.

 

ММК до 30.09 Тимчук Н.С.
Жовтень 2020 р.
1. План спільної роботи щодо наступності між дошкільною, початковою та середньою лан-ками Заст.  директ.

 

МК до 08.10 Зеленська Л.М.
2.        Інформація про атестацію спеціалістів психологічної служби у 2021 році методист-психолог НМЦ ПС до 15.10 Шкурко О.С.
3.        Уточнені списки вчителів, які атестуються Заст. директ.

 

МК до 20.10 Онищенко Т.М.
4.        Плани заходів щодо проведен-ня осінніх шкільних канікул Заст. директ.

 

МК до 20.10 Дзюгал Л.В.
5.        Інформація про участь учнів навчальних закладів у лінгвіс-тичних конкурсах «Гринвіч», «Орлятко», «Галлус», конкурсі із зарубіжної літератури “Sunflower” Заст.  директ.

 

МК, ОІППО до 27.10 Дзюгал Л.В.
6.        Звіти про проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад Заст. директ.

 

МК до 27.10 Худенко В.П.
7. Заявки на участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад Заст. директ.

 

МК до 27.10 Худенко В.П.
7. Інформація  про заходи щодо героїзації осіб, які віддали життя за незалежність України Заст. директ.

 

МК до 30.10 Дзюгал Л.В.
8.  
Листопад 2020 р.
1. Звіт  про проведення І етапу та заявки на участь у ІІ етапі Міжнародного мовно-літера-турного конкурсу  імені Т.Шевченка Заст. директ.

 

МК до 12.11 Зеленська Л.М.
2.        Інформація про впровадження програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» методист-психолог НМЦ ПС до 15.11 Шкурко О.С.
3.        Інформація про мережу закла-дів загальної середньої освіти, де упроваджується Шкільна служба розв’язання конфліктів методист-психолог НМЦ ПС до 15.11 Шкурко О.С.
4.        Про упровадження

профілактичних програм

методист-психолог НМЦ ПС до 18.11 Шкурко О.С.
5.        Звіт про проведення І та ІІ етапів та заявки на участь у ІІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу  ім. Тараса Шевченка методист  ОІППО до 20.11 Зеленська Л.М.
6. Звіт про проведення І та ІІ етапів та заявки на участь у ІІІ етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика методист  ОІППО до 27.11 Зеленська Л.М.
 

Грудень 2020 р.

1. Інформація щодо передплату періодичних видань закладами освіти на І півріччя 2021 р. Заст. директ.

 

ММК До 06.12 Зеленська Л.М.
2. Інформація про виконання плану заходів щодо запобіга-ння торгівлі людьми Методист-

психолог

НМЦ ПС до 10.12 Шкурко О.С.
3. Інформація про проведення новорічних ранків в заклад загальної середньо освіти Заст. директ.

 

ММК до 11.12 Дзюгал Л.В.
4. Інформація про учнів, претен-дентів на нагородження сти-пендією голови ОДА

(Подання за рішенням педрад)

Заст. директ.

 

ММК до 18.12 Худенко В.П.
5. Заявка на участь в обласному етапі Всеукраїнського конкур-су учнівської творчості під гаслом «Об’єднаймося ж, бра-ти мої!» Заст. директ.

 

ММК,  ОІППО до 18.12 Зеленська Л.М.,

Худенко В.П.

6. Плани роботи закладів освіти під час зимових канікул Заст. директ.

 

ММК до 25.12 Дзюгал Л.В.
7. Інформація про зайнятість учнів в шкільній  та  поза-шкільній гуртковій роботі Заст. директ.

 

ММК до 25.12 Донських Р.Б.
8. Заявки на участь у фестивалі-конкурсі «Джерела Конотоп-щини-25» Заст. директ.

 

ММК до 25.12 Донських Р.Б.

 

 

ІІІ. ЗМІСТ  ТА  ОРГАНІЗАЦІЯ   НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ   РОБОТИ  В  МІСТІ.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА,  ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

ІІІ. 1. ОРГАНІЗАЦІЙНОМЕТОДИЧНА  РОБОТА

ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

 

ІІІ.1.1. Організація курсової підготовки керівних і педагогічних кадрів

 

  ЗМІСТ Термін виконання Виконавець Відмітка

виконання

1.       Підготувати накази про направлення на   курси    педпрацівників   і забезпечити контроль за їх виконанням щомісячно

протягом

року

Онищенко Т.М.  
2. Організувати  проходження    курсової

підготовки  і перепідготовки педкадрів на   базі   Сумського ОІППО згідно   з договором   за   такими формами організації  навчання:

–          очна

–          очно-дистанційна

–          дистанційна

–          стажування

–          виїзні курси

–          експрес-курси

–          проблемно-тематичні

–          курси за вибором

протягом

року

Зеленська Л.М.

Онищенко Т.М.

 
3. Продовжити  практику обов’язкових звітів  про курси на методичних оперативках в закладах і на засіданнях  міських методоб’єднань протягом

року

Методисти  
4. Підготувати  замовлення  на підви-щення кваліфікації педпрацівників  на   базі СОІППО на 2021 рік березень Зеленська Л.М.

Онищенко Т.М.

 
5. Підготувати  аналітичний  наказ про підсумки  курсової    підготовки   у 2020 році грудень

 

Зеленська Л.М.

Онищенко Т.М.

 

 

ІІІ. ЗМІСТ  ТА  ОРГАНІЗАЦІЯ   НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ  РОБОТИ  В  МІСТІ.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА,  ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Ш.І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

 

ІІІ.1.2. Організація і проведення  атестації педагогічних працівників

 

  ЗМІСТ Термін виконання Виконавець Відмітка

виконання

     
1.       Підготувати накази про  органі-зацію та підсумки атестації педкадрів у 2019-2020 та 2020-2021 навчальному   році квітень-жовтень Онищенко Т.М.        
2.       Провести організаційно-мето-дичні наради директорів та їх заступників з питань підведення підсумків, організації та прове-дення атестації педкадрів квітень-жовтень Зеленська Л.М.,

Онищенко Т.М.

       
3.       Уточнити списки вчителів, які атестуватимуться в 2020-2021 навчальному році жовтень ОнищенкоТ.М.,

заступники директорів  навчальних закладів

       
4.       Організувати роботу постійно діючого консультпункту при       методичному кабінеті з питань атестації педкадрів упродовж                  року Зеленська Л.М.,

Онищенко Т.М.

       
5.       Систематично вивчати питання про хід атестації педкадрів у навчальних закладах (оператив-ний контроль) січень                        грудень Онищенко Т.М.,

методисти

       
6.       Провести засідання атестаційної комісії відділу освіти:

– робоче засідання

– підсумкове засідання

– організаційне засідання

січень      березень      жовтень Начальник відділу освіти,

Онищенко Т.М.

       
7.       Вивчити та проаналізувати рівень роботи вчителів, які  атес-туються, з метою визначення їх  професійної кваліфікації лютий –

листопад

 

Усі працівники відділу освіти, методичного кабінету        
8.       Забезпечити проведення показо-вих уроків вчителями, які атес-туються в 2020-2021 н.р.

 

 

вересень -грудень Онищенко Т.М.,

методисти, керівники м/о, заступники директорів навчальних закладів

       
9.       Продовжити практику проведе-ння творчих звітів вчителів, які претендують на педагогічні зва-ння

 

упро-

довж

року

 

Методисти-

предметники,

заступники директорів з навчально-виховної роботи

       
10.             Провести фестиваль педагогіч-ної творчості та виставку-пре-зентацію ППД «Атестація – до-свід, результат, успіх» на базі міського методичного кабінету березень Онищенко Т.М.,

заступники директорів навчальних закладів

   
11.             Підвести підсумки атестації педкадрів у 2020 році на нарадах директорів, заступників дирек-торів з навчально-виховної роботи та підготувати аналітич-ний наказ квітень

 

 

 

 

Онищенко Т.М.  

 

ІІІ. ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ  НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В МІСТІ.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА, ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ш.І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

ІІІ.1.3. Організаційнометодичні і методичнопрактичні заходи

1.3.1.  З  керівними кадрами  і  їх резервом

  Зміст діяльності Термін

виконання

Відповідальний Відмітка

виконання

 

1.       Продовжити роботу постійно діючого семінару-практикуму керівників закладів  освіти з чотириразовими засіданнями у трьох секціях:   Зеленська Л.М.  
  – директори закладів освіти

– заступники директорів з навчально-

виховної роботи

 

ІІ, ІV, Х-ХІІ

ІІ, ІV, Х-ХІІ

Директори навчальних закладів  
2.       Організувати і спланувати інди-відуальну роботу з керівниками, стаж роботи яких до 5 років, у формі методичного наставництва: вересень

 

 

   
  заступники директорів з навчально-виховної роботи

Мовчан Л.І., ЗОШ № 7

Кот О.А., СШ № 12

Бондар О.О., СШ № 9

Прокопенко І .Л., ПЗОШ

   

 

Онищенко Т.М.

 
  Нещадимова С.А., ЗОШ №5   Зеленська Л.М.  
3.       Організувати і спланувати роботу постійно діючого консультпункту для керівників і педпрацівників  закладів освіти з питань основної діяльності упро-

довж

року

Зеленська Л.М.,

методисти

 
4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

  Продовжити роботу школи передового

педагогічного досвіду з проблеми

«Оптимізація контрольно-аналітич-

  ної функції керівника закладу освіти в  

  умовах демократизації освіти»

 

Продовжити методичну роботу із заступниками директорів з виховної роботи.

 

6 разів

на рік

 

 

 

 

упродовж року

 

 

 Зеленська Л.М.

 

 

 

 

 

Дзюгал Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

Продовжити роботу школи передового педагогічного досвіду директорів  закладів освіти та їх заступників з проблеми «Упровадження здоровя-збережувальних технологій у освітній процес»

Продовжити роботу творчої групи керівників закладів освіти та вчителів інформатики з проблеми «Підвищення рівня професійного розвитку педагогів шляхом створення та підтримки хмарно орієнтованих навчальних середовищ у освітньому процесі та в позаурочний час»

упро-

довж

року

Зеленська Л.М.,

Меренок Т.А., заступник директора з навчально-вихо-вної роботи

СШ №2

Зеленська Л.М.,

Бондар О.О., заступник ди-ректора з нав-чально-виховної роботи СШ №9

 

 

 

 

 

8. Продовжити роботу дискусійного клубу заступників директорів з нав-чально-виховної роботи початкових класів «Проблеми, пошуки, здобутки» ІІ, V, ІХ, ХІІ

 

Зеленська Л.М.  
9. Підготувати   і   провести  науково-практичну конференцію для керівних               кадрів освіти у двох секціях:

–     директори (шкіл, позашкільних закладів);

–     заступники директорів шкіл, мето-дисти закладів позашкільної освіти

березень Начальник відділу освіти,

Зеленська Л.М.,

методисти

 
10. Провести групові співбесіди з адмі-ністраціями шкіл по річних планах роботи на новий навчальний рік червень

 

 

Зеленська Л.М., методисти-куратори  
11. Продовжити реалізацію управлінсько-методичного проекту «Слово керів-ника закладу освіти» з метою систем-ного висвітлення  досвіду роботи, точ-ки зору на  проблемні питання в галузі освіти на сторінках газет і на міському телебаченні упро-

довж

року

Зеленська Л.М.,

 

 
13. Забезпечити участь методистів і керів-ників закладів освіти у різних формах методичної роботи на базі Сумського ОІППО упро-

довж

року

Зеленська Л.М.

Онищенко Т.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ  НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В МІСТІ.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА,

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Ш.І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

 

ІІІ.1.3. Організаційнометодичні і методичнопрактичні заходи

 

1.3.2. З педагогічними кадрами

 

  З М І С Т Термін виконання Виконавець Відмітка

вико-

нання

1. Організувати   роботу  методичних

об’єднань вчителів всіх навчаль-них предметів, початкових класів і вихователів

(5 засідань:    – три теоретичних,

– два практичних)

 

 

 

 

І, ІV-VІ, VІІІ

раз на семестр

Методисти  
2. Організувати постійно діючі семінари-практикуми для педпра-цівників таких  категорій:

– практичних психологів

– шкільних бібліотекарів

– керівників міських методичних

об’єднань

– учителів німецької мови

 

 

-вчителів інклюзивних класів та  індивідуальної форми навчання

– класних керівників

на рік

 

 

4 заняття

4 заняття

2 заняття

 

4 заняття

 

 

3 заняття

 

3 заняття

 

 

 

Шкурко О.С.

Зеленська Л.М.

Зеленська Л.М.

 

Присікайло І.О.,

старший учитель СШ № 2

Блонова Т.М.

Зеленська Л.М.

Дзюгал Л.В.

 
3.   Організувати роботу з молодими та малодосвідченими   вчителями

(зі стажем роботи до 5-ти років):

– школи педагогічної адаптації

– шкіл молодого вчителя (ШМВ)

 

 

 

4 заняття

4 засідання

Онищенко Т.М.,

методисти-

предметники

 
4.   Створити  творчі  групи  педагогів   по розробці  навчально-методич-них рекомендацій і посібників з актуальних проблем освітнього процесу  і  продовжити    роботу діючих творчих груп та управ-лінської діяльності 4 засідання Зеленська Л.М.,

методисти-

предметники

 
5. Організувати   роботу   проблем- них груп  педпрацівників  з  актуальних проблем практичної діяльності  до 21.09 Методисти  
6. Продовжити  роботу  шкіл  перс-пективного педагогічного  досвіду на базі кращих педагогів 4 засідання Методисти  
7. Створити школи педагогічної май-стерності на базі кращих педагогів і продовжити роботу діючих 4 засідання Методисти  
8. Визначити опорні навчальні закла-ди з усіх навчальних предметів і напрямків діяльності, спланувати їх консультаційну роботу До 01.10 Методисти-

куратори,

директори НЗ

 
9. Провести методично-практичні се-мінари вчителів-предметників з питань:

– підготовки та проведення дер-жавної підсумкової атестації випу-скників 4-х, 9-х, 11-х кл.

– підготовки учнів 11-х класів до ЗНО

 

 

 

березень-

квітень

 

січень,

березень

Методисти-

куратори

 

Тимчук Н.С.,

Зеленська Л. М.

 

Тимчук Н.С.

 
10. Організувати  роботу  методичних об’єднань працівників позашкіль-них і керівників шкільних гуртків До 15.09

3 засідання –  І, ІV, ІХ

Донських Р.Б., керівники закла-дів позашкільної освіти  
11. Забезпечити обов’язкову участь педпрацівників закладів поза-шкільної освіти у роботі міських методичних об’єднань вчителів-предметників:

ДЮСШ- м/о вчителів фізкультури; СЮН – м/о вчителів біології;

ДШМ, ДХШ, ЦДЮТ – м/о вчителів  музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання;

СЮТ – м/о вчителів фізики, трудо-вого навчання;

СЮТур – м/о вчителів географії,

історії, фізкультури

протягом року Зеленська Л.М.,

Донських Р.Б.,

директори закладів позашкільної освіти

 
12.             Сприяти відправленню   до   професійних   періодичних видань  України     публікацій матеріалів з досвіду роботи закладів і вчителів протягом року Онищенко Т.М.,

методисти,

заступники директорів

 
13.             Сприяти проведенню методичних заходів, запланованих ОІППО  на  базі закладів освіти міста протягом року Зеленська Л.М.

 

 

 
14.    Продовжити роботу при методич-ному кабінеті Клубу цікавих зустрічей упродовж року Зеленська Л.М.,

методисти

 
15.    Забезпечити підготовку і проведення майстер-класів вчи-телів-методистів (один з кожного предмета) упродовж року Зеленська Л.М.,

Онищенко Т.М.,

методисти

 
16.    Організувати роботу творчих груп щодо розробки сценаріїв, заходів та узагальнення матеріалів із актуальних проблем виховної та організаційно-масової роботи з дітьми та педагогами упродовж року

 

 

 

Методисти

 

 
17. Організувати роботу методичних

об’єднань вчителів всіх навчаль-них предметів, початкових класів і вихователів

(5 засідань:    – три теоретичних,

– два практичних)

 

 

 

 

І, ІV-VІ, VІІІ

раз на семестр

Методисти  

 

ІІІ. ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ  НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В МІСТІ.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА, ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

ІІІ. 1. ОРГАНІЗАЦІЙНОМЕТОДИЧНА РОБОТА

ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

 

ІІІ.1.4.  Психологічний супровід науковометодичної роботи

 

1. Підготовка доповідей і виступів, тренінгів, анкет на заплановані семінари керівних кадрів протягом     року Шкурко О.С.
2. Консультування керівників закладів освіти (директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи, заступників з виховної роботи) щодо організації психо-логічного супроводу в закладі освіти протягом     року

 

 

Шкурко О.С.
3. Консультування керівників закладів освіти щодо підвищення якості управлінської діяльності і умовах формування Нової української школи протягом     року

 

Шкурко О.С.
4. Підготовка доповідей на теоретичні засі-дання методичних об’єднань педагогічних працівників за їх запитами або рекомен-даціями психологічної служби січень,

травень,

серпень,

Шкурко О.С.,

практичні психологи

5. Проведення індивідуальних психологічних консультацій для батьків (за запитом) упродовж

року

Шкурко О.С.
6. Проведення анкетування членів педагогіч-них колективів у ході атестації педагогів січень-лютий

жовтень

Шкурко О.С.,

практичні психологи

7. Здійснення психологічної експертизи мето-дичних розробок і матеріалів узагальнених досвідів роботи педагогічних працівників, які атестуються лютий,

квітень,

жовтень,

Психологічна служба
8. Забезпечення психологічної підтримки вчителів, які беруть участь у професійних конкурсах протягом     року

 

Шкурко О.С.,

практичні психологи

9. Проведення психолого-педагогічних прак-тикумів з окремими категоріями педаго-гічних працівників за їх запитом чотири

рази

на рік

Психологічна служба
10. Планування та проведення спільних тема-тичних тренінгових занять методичних об’-єднань практичних психологів та класних керівників раз на рік Психологічна служба
11. Індивідуальне консультування батьків та учнів з питань профілактики конфліктів постійно Шкурко О.С.,

практичні психологи

12. Проведення експертної оцінки педаго-гічних проектів, які реалізуються в закла-дах освіти протягом     року

 

Практичні психологи
13. Сприяння  шляхом  діагностування, тесту-вання  і  консультування  впровадженню принципів здоров’язбережувальної  освіти в практику роботи  закладів освіти протягом     року

 

 

Психологічна служба
14. Психологічний супровід учасників всіх форм інклюзивної освіти (вчителі, учні з особливими освітніми потребами та їх батьки) протягом     року

 

 

Психологічна служба
15. Забезпечення системної роботи щодо вияв-лення і підтримки обдарованих учнів, нада-ння допомоги вчителям, які працюють з обдарованими учнями протягом     року

 

 

Психологічна служба
16. Методичне консультування вчителів щодо психологічної підготовки учнів до участі в предметних олімпіадах та інших інтелек-туальних змаганнях протягом     року

 

 

Шкурко О.С.,

психологічна служба

17. Підготовка психологічних рекомендацій класним керівникам щодо формування стресостійкості вересень-жовтень Шкурко О.С.,

практичні психологи

18. Розробка і експертна оцінка матеріалів для проведення дослідження адаптаційного процесу

– першокласників

– п’ятикласників

 

 

 

жовтень

грудень

Практичні психологи
19. Навчально-практичний семінар для керівників закладів освіти «Психологічна служба системи освіти в умовах модернізації освіти» лютий Шкурко О.С.,

психологічна служба

 

ІІІ. ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ  НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В МІСТІ.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА, ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ІІІ.  2. ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ

ІДЕЙ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ,

НАДБАНЬ НАУКИ Й ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

ІІІ.2.1. Дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність

1. Забезпечити методичний супровід дослідно-експери-ментального освітнього  проекту з підвищення фінан-сової грамотності української молоді (впровадження курсу за вибором з економіки «Фінансова  грамотність» в гімназії, СШ №3, СШ №9) Зеленська Л.М.,

Худенко В.П.,

Самодай Л.А,

Литвиненко З.В.,

Бутко Н.І.

2. Продовжити експериментально-дослідницьку діяльність щодо навчально-методичного забезпечення роботи інк-люзивних класів ЗОШ №10 з урахуванням місцевих особливостей їх функціонування Зеленська Л.М., Блонова Т.М.,

Горшеніна С.П.

3. Забезпечити  методичний супровід дослідно-експери-ментальної роботи Всеукраїнського рівня за темою «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі» на базі  ЗОШ №10 Зеленська Л.М.,

Горшеніна С.П.

4. Забезпечити методичний супровід спеціальних класів для дітей з розумовою відсталістю на базі НВК: ЗОШ І ступеня-ДНЗ Зеленська Л.М.,

Ярмош І.С.

5. Удосконалювати педагогічну майстерність педагогів                          у напрямку розвитку творчого потенціалу вихованця, формування ведучих навчальних умінь та навичок на  основі використання інноваційних методів і форм організації освітнього процесу за експериментальним науково-педагогічним проектом «Росток» на базі НВК «Казка», СШ №3, ЗОШ № 5 Зеленська Л.М.,

Кравченко Н.Д.,

Юрченко О.М.,

Нещадимова С.А.

 

6. Продовжувати впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в закладах освіти міста (за запитом) Зеленська Л.М., Юрченко О.М.,

Селезньова С.В.

7. Забезпечити методичний супровід впровадження в 1-х класах міста освітньої програми «На крилах успіху» (ЗОШ №5, СШ №12) та НУШ Зеленська Л.М.

Іващенко І.А.,

Нещадимова С.А.

8. Забезпечити методичний супровід роботи в ЗОШ №7 ім. Г.Гуляницького в класах розвивального навчання Зеленська Л.М.,

Півовар Н.В.

9. Забезпечити методичний супровід впровадження в Конотопських ЗОШ №11 та СШ №9 хмарних технологій, де розгорнуто хмаро орієнтоване навчальне середовище, яке має необмежені можливості співпраці, комунікації, кооперації та он-лайнового навчання. Зеленська Л.М.

 

10. Забезпечити  методичний  супровід участі ЗОШ №7      ім. Г.Гуляницького в дослідно-експериментальній роботі  за  темою «Формування  здатності  конкурентоспромож-ного випускника школи до успішної адаптації в кон-тексті інтеграції до європейського середовища» Зеленська Л.М., Півовар Н.В.,

Пустовойт С.В.,

Мовчан Л.І.

11. Забезпечити  методичний  супровід участі ЗОШ №7      ім. Г.Гуляницького в дослідно-експериментальній роботі  за  темою «Школа майбутнього» Зеленська Л.М., Півовар Н.В.,

Пустовойт С.В.,

Мовчан Л.І.

12. Забезпечити  методичний  супровід  участі СШ №2 у до-слідно-експериментальній  роботі за темою «Психолого-педагогічне забезпечення  особистісно зорієнтованої  ос-віти на засадах гуманної педагогіки в середньому загаль-ноосвітньому навчальному закладі» Зеленська Л.М.,

Матвійчук О.Б.,

Меренок Т.А.

13. Продовжити роботу за темою «Науково-методичні аспекти використання інформаційно-комуніцікайних технологій у навчально-виховному процесі в середовищі «1 учень – 1комп’ютер» на базі шкільних нетбуків» Зеленська Л.М.,

Ярмош І.С.

14. Забезпечити  методичний   супровід   експериментально-

дослідницької роботи на базі ЗОШ №7 за регіональною моделлю шкільного навчально-виховного проекту «Бо-гунівський клас»

Зеленська Л.М.,

Пустовойт С.В.,

Півовар Н.В.,

Папенко Н.М.

 

15. Продовжити роботу щодо упровадження відновних практик шляхом медіації (Шкільна медіація) в закладах загальної середньої освіти Шкурко О.С.,

практичні психологи

16. Сприяти впровадженню Всеукраїнської програми освіти для демократичного громадянства України «Демокра-тична школа» у Конотопській гімназії та ЗОШ №10 Зеленська Л.М.,

Баранник Ю.М.,

Горшеніна С.П.

17. Формування у підростаючого покоління громадянської позиції особистості, розвиток відповідальної і водночас безпечної  поведінки  через  впровадженню в практику роботи закладів освіти програм здоров’язбережувальної спрямованості “Дорослішай на здоров’я”, «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» Шкурко О.С.,

практичні психологи

18.

 

 

 

Забезпечити методичний супровід роботи у НВК: ЗОШ І ст.-ДНЗ, ЗОШ № 5, СШ № 9, СШ № 12, ЗОШ № 10, ЗОШ №11, ЗОШ №13, ЗОШ №14,  санаторній школі-інтернаті за технологією всеукраїнського рівня «Розумники» Зеленська Л.М.
19. Забезпечити методичний супровід роботи в СШ №3, санаторній школі-інтернаті за інноваційною діяльністю всеукраїнського рівня «Гармонія інтелекту і здоров’я» Зеленська Л.М.,

Литвиненко З.В.,

Яременко Т.О.

 

ІІІ. ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ  НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В МІСТІ.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА, ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

ІІІ. 2. ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ

ІДЕЙ  ПЕРЕДОВОГО  ПЕДАГОГІЧНОГО  ДОСВІДУ,

НАДБАНЬ НАУКИ Й ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

ІІІ.2.2. Передовий педагогічний досвід

 

1. З метою пропаганди ППД на всіх засіданнях                 колективних форм методичної роботи розгля-дати публікації періодичних видань та інфор-мацію вчителів, які проходили курси, про но-вий  ППД Упро-довж

року

Методисти

Керівники м/о

2. Поповнити  та  поновити  матеріали  досвіду

роботи вчителів-методистів, вихователів-мето-дистів, які  атестуються:

– Антоненко Н.В., вчителя математики гімназії;

– Білан В.В., вчителя математики СШ №12;

– Олеха А.П., вчителя історії та економіки

СШ №3;

– Головань Н.М., вчителя укр. мови та літ. гімназії;

– Журавель Л.В., вчителя укр. мови та літ. гімназії;

– Самодай Л.А., вчителя укр. мови та літ. гімназії;

– Зоц О.А., вчителя початкових класів

НВК «Казка»;

– Немченко О.В., вчителя початкових класів НВК «Казка»;

– Стрілець С.П., вчителя початкових класів

СШ № 12;

– Спрягайло Л.В., вчителя початкових класів

ЗОШ № 13;

– Поливко Л.Б., вихователя ЗДО №4 «Сонечко»

 

до 27.03 Методисти

Заступники директорів з НВР

 

 

3. Поповнити матеріали  досвіду роботи старших учителів, які атестуються на підтвердження звання:

– Салогуб О.І., вчитель фізики СШ №3;

– Фесенко Ю.М., вчитель математики  ЗОШ №13;

– Дробязко К.М., вчитель математики гімназії;

– Бойко І.М.., вчителя хімії ЗОШ №10;

– Долі Ю.М., вчителя хімії СШ № 12;

– Рихлік О.І., вчителя хімії ЗОШ №13;

– Трегуб В.Ю., вчителя біології ЗОШ № 5;

– Хричікова О.Ю., вчителя географії гімназії;

– Філь Л.О., вчителя географії  СШ № 3;

– Заїки О.С., вчителя географії ЗОШ №10;

– Буряк Л.І., вчителя історії гімназії;

– Сливченко Н.В., вчителя історії ЗОШ №14;

– Самохи Л.П., вчителя укр. мови та літ. гімназії;

– Береки Н.М., вчителя початкових класів

НВК:ЗОШ І ст.-ДНЗ;

– Шевчик Н.В.,  вчителя початкових класів ЗОШ №5;

– Нестеренко Т.А., вчителя початкових класів

ЗОШ № 10;

– Шевченко Н.В., вчителя початкових класів СШ №12;

– Амеліної Т.В., вчителя трудового навчання

СШ № 2;

-Крицької В.Н.,вчителя трудового навчання ЗОШ №13;

– Тимошиної А.В., вчителя музичного мистецтва СШ №9;

– Цимбал Т.О., вчителя музичного мистецтва ЗОШ №10;

– Сметаніної О.М., вчителя образотворчого мистецтва гімназії;

– Макарової А.О., викладача ДШМ;

– Лященко О.М., вчителя образотворчого мистецтва ДХШ

 

   

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнити   досвід   роботи  вчителів,  які претендують на присвоєння звання «старший учитель» («старший викладач»)  на рівні міста):

– Лютої О.І., вчителя історії ЗОШ № 7;

-Довженко В.М., вчителя початкових класів

СШ № 9;

– Самар Д.М., вчителя музичного мистецтва СШ № 3;

– Моїсеєнко Р.І., вчителя укр. мови та літ. СШ №12

до 02.03

 

 

 

 

 

Методисти

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Поновити банк передового педагогічного досві-ду з управлінської діяльності керівників    закладів освіти міста До 01.07

 

Зеленська Л.М.

 

6. Узагальнити досвід роботи практичних психо-логів:

–  Панчук І.І. , практичний психолог ДНЗ № 1 «Орлятко» за темою «Я – майбутній першокласник!» (авторська корекційно-розвивальна програма для дітей старшого дошкільного віку з особливими освітніми потребами);

– Гулєвої О.В.,  практичний  психолог  ЗОШ № 13 «Ефективна перезагрузка» (авторська корекційно-розвивальна  програма)

до 01.03

 

Шкурко О.С.

 

7. Вивчити досвід роботи вчителів, які претен-дують на присвоєння звання «старший учи-тель» у 2021 році упродовж

2020

Методисти Керівники м/о
8. Поповнити або поновити матеріали картотеки   ППД вчителів, які атестувалися на звання «учитель-методист», «старший учитель» до 15.05 Онищенко Т.М.,

методисти-

куратори

9. Провести творчі звіти (майстер-класи) вчителів і закладів освіти для  педагогічних  працівників області: (у ході обласних семінарів відповідно до плану роботи Сумського  ОІППО на 2020 рік)

для членів методичного об’єднання

– Бойко І.М., вчитель хімії ЗОШ № 10;

– Папенко Н.М., вчитель біології ЗОШ №7;

– Колоусова  Л.М., вчитель фізики СШ №12;

-Антоненко Н.В., вчитель математики гімназії;

– Філь Л.О., вчитель географії

СШ № 3

– Олех А.П., вчитель історії СШ №3;

– Журавель Л.В., вчитель укр..мови та літ. гімназії;

-Головань Н.М., вчитель укр..мови та літ. гімназії;

– Зоц О.А., вчитель початкових класів НВК: ЗОШ Іст.-ДНЗ «Казка»;

-Стрілець С.П., вчитель початкових класів

СШ №12;

-Спрягайло Л.В., вчитель вчитель початкових класів СШ №12;

– Крицька В.Н., вчитель трудового навчання ЗОШ №13;

– Тимошина А.В., вчитель музичного мистецтва СШ №9

 

   згідно

планів м/о

Зеленська Л.М.,

методисти-куратори

 

 

 

 

Онищенко Т.М.,

Тимчук Н.С.

 

 

 

Худенко В.П.

Зеленська Л.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онищенко Т.М.

 

Донських Р.Б.

10. Підготувати  презентацію  досвіду  роботи вчителів,  які  претендують на  присвоєння  звання «старший учитель» до 01.03 Онищенко Т.М.,

методисти

11. Провести  фестиваль  ППД  «Атестація-2019 – досвід, результат, успіх» у формі презентації досвіду і виставки творчих робіт вчителів, які  претендують на присвоєння звання  «старший учитель» березень Методисти,

Онищенко Т.М.

12. Підготовка статей для обласних газет «Педа-гогічна трибуна» і журналу «Освіта Сум-                   щини», та матеріалів для телевізійних                  передач на ТРО «Кон-такт» з  метою висвітлення та розповсюдження передового досвіду роботи кращих педагогів і педагогічних колективів упродовж

року

Методисти, заступники директорів
13. Забезпечити підготовку педагогічних праців-ників до участі у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року-2021» у визначених номінаціях січень- вересень Зеленська Л.М.,

Онищенко Т.М., методисти

14. Забезпечити підготовку педагогічних праців-ників закладів позашкільної освіти до участі у Всеукраїнському конкурсі «Джерело творчості» січень Донських Р.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ  НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В МІСТІ.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА,

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

ІІІ.3. ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

ІІІ.3.1. Видавнича діяльність

1. Підготовка методичних рекомендацій (у  формі  методичних  бюлетнів) за нови-ми газетно-журнальними статтями, які містять цікаву й корисну інформацію загальнокультурного та професійного змісту щомісяця Зеленська Л.М.
2. Підготовка матеріалів до випусків міських газет і професійних журналів (за графіком) щомісяця Методисти
3. Підготовка матеріалів і друкування:    

 

Січень 2020 р.

 

1.       Методичний порадник «Дослідно-експерименталь- на  та  інноваційна  діяльність   закладу  загальної середньої освіти»  Зеленська Л.М.
2.       Виготовлення прес-релізу «Особливості ЗНО-2020» Тимчук Н.С.

 

3.      

 

Методичні рекомендації “Профілактика булінгу в учнівському середовищі” (для психологів, вчителів, керівників закладів освіти) Шкурко О.С.
Лютий  2020 р.

 

1.       Методичні рекомендації «Основні вимоги до су-часного уроку математики в 2-му класі НУШ» Зеленська Л.М.
2.       Збірка творчих робіт «Об`єднаймося ж, брати  мої!» (українська мова, історія) Зеленська Л.М.,

Худенко В.П.

Березень 2020 р.
1.       Альманах «Декада «Початкова школа-2020» Зеленська Л.М.
2.       Методичні рекомендації «Організація та проведе-ння предметних турнірів» Худенко В.П.
3. Методичні рекомендації «Виховання культури поведінки учнів» Дзюгал Л.В.
 

 

 

 

 

Квітень 2020 р.

 

1. Психологічні поради «Поради педагогам, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами» (для батьків, педагогів, практичних психологів) Шкурко О.С.
2. Методичний бюлетень «Фестиваль учнівських колекцій «Природа навколо нас» Онищенко Т.М.
Травень 2020 р.

 

1. Проспект «Сяяння юних «зірок» Конотопа» (дося-гнення обдарованих дітей у 2019-2020 н.р., випуск 9-й) Тимчук Н.С.,

Худенко В.П.

2. Публікація «Розвиток фізичних якостей та виховання патріотизму старших підлітків засобами Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)» Дзюгал Л.В.
Серпень 2020 р.

 

1. Інформаційно-статистичний бюлетень «Освіта в             м. Конотоп» (для керівників закладів освіти) Методисти
2. Методичні рекомендації «Вимоги до сучасного уроку НУШ» Зеленська Л.М.
3. Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 1-4 класах, 5-11 класах Дзюгал Л.В.
4. Методичний бюлетень “Календар визначних дат і масових загальноміських заходів на                           2020-2021 н.р.” Дзюгал Л.В.
Вересень  2020 р.

 

1. Сучасні підходи до проведення І (зонального) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» (методичні рекомендації) Онищенко Т.М.

 

2. Інформаційно-методичний посібник «Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року в м. Конотоп» Тимчук Н.С.
 

Жовтень 2020 р.

 

1. Методичні рекомендації «Формування стійкості до стресу у педагогів» (для  педагогів, практичних психологів) Шкурко О.С.
2. Методичні рекомендації для шкільних бібліотек щодо відзначення знаменних дат Зеленська Л.М.
 

 

Листопад 2020 р.

 

1. Методичний порадник «Готуємося до конкурсів з української мови та літератури Зеленська Л.М.
2. Інноваційні методи і прийоми навчання в початкових класах Зеленська Л.М.
3.       STEM-освіта в уроках фізики та математики Тимчук Н.С.
Грудень 2020 р.

 

1. Методичні рекомендації «Організація активних форм методичної роботи з педагогічними пра-цівниками закладів позашкільної освіти» Зеленська Л.М.,

Донських  Р.Б.

2. Виготовлення інформаційних листівок «ЗНО-2021,  читали, чули, знаємо». Тимчук Н.С.
3. Проспект «Новорічно-різдвяні свята» в  закладах загальної середньої освіти” Дзюгал Л.В.

 

ІІІ. ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В МІСТІ.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА, ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

ІІІ.3. ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

ІІІ.3.2. Робота постійно діючого консультпункту

 

Січень 2020 р.

 

1. Організація та проведення заходів національно-патріотичного напрямку в закладах загальної серед-ньої освіти в 2020-2021 н.р. Дзюгал Л.В.
2. Стан  викладання  курсу «Я досліджую світ» в 1-х  та 2-х класах НУШ  Зеленська Л.М.
3. Організація проведення зовнішнього незалежного оцінювання  2021. Підготовка до ЗНО та ДПА (робота з педагогами, учнями та їх батьками) Тимчук Н.С., методисти
4 Участь учнів у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад Худенко В.П.
Лютий 2020 р.

 

1. Заключний етап процедури атестації педкадрів Онищенко Т.М.
2. Контроль за станом викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» у початковій школі Зеленська Л.М.
Березень 2020 р.

 

1. Організоване закінчення навчального року Зеленська Л.М.
2.       Організація контрольно-аналітичної діяльності в закладах позашкільної освіти Донських Р.Б.
3. Підготовка замовлення на курси підвищення квалі-фікації Онищенко Т.М.
                      Квітень 2020 р.

 

 
1. Підготовка і проведення ДПА/ЗНО  у випускних класах Зеленська Л.М.,

Гаценко Л.Г.

Тимчук Н.С.

2. Підготовка  проекту  плану  роботи  закладу освіти на рік Зеленська Л.М.
3. Перехід на нові навчальні програми, плани, підручники Зеленська Л.М.
4. Проведення міського та підготовка до обласного етапу Всеукраїнської національно-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») Дзюгал Л.В.
                     

Травень 2020 р.

 
1. Підготовка звітів  про  роботу за рік Зеленська Л.М.,

методисти

2. Про проведення ДПА з англійської мови у 9 класі, ЗНО з англійської мови в 11класі Дзюгал Л.В.
3. Видавнича  діяльність  закладів  освіти Зеленська Л.М.
4. Планування діяльності закладів освіти з ураху-ванням нових державних документів і рекомендацій МОН України Зеленська Л.М.,

методисти

5.       Участь  учителів  у  професійних конкурсах Онищенко Т.М.
  Серпень 2020 р.

 

 
1. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу Методисти
2. Організація роботи з педкадрами Зеленська Л.М.,

методисти

3. Планування і облік роботи практичного психолога Шкурко О.С.
4. Вивчення іноземних мов у закладах загальної середньої освіти в 2020-2021 н.р. Дзюгал Л.В.
  Вересень 2020 р.

 

 
1. Календарно-тематичні плани, планування роботи класних керівників, організація роботи малих колек-тивних форм методичної роботи Методисти
2. Організація інклюзивного, індивідуального навчання учнів з особливими освітніми потребами  Зеленська Л.М.
3. Організація в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки та благополуччя дитини та підростаючого покоління в 2020-2021 н.р. Дзюгал Л.В.
4. Організаці та проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад Худенко В.П.
               Жовтень 2020 р.

 

 
1. Форми і методи реалізації самоосвітньої науково-ме-тодичної теми Зеленська Л.М.
2. Участь учнів закладів загальної середньої освіти у Всеукраїнських, Міжнародних лінгвістичних конкур-сах Дзюгал Л.В.
3. Участь учнів у обласних та Всеукраїнських турнірах Худенко В.П.
               Листопад 2020 р.

 

 
1. Організація новорічно-різдвяних свят, благодійних заходів в закладах загальної середньої освіти Дзюгал Л.В.

 

2. Система контролю за рівнем мотивації та пізнаваль-ної активності учнів Зеленська Л.М.
             Грудень 2020 р.  
1. Методи контролю за якістю організації освітньої діяльності учителя і учнів на уроці Зеленська Л.М.,

методисти

 

ІІІ. ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ  НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В МІСТІ.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА, ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

ІІІ. 4. ОРГАНІЗАЦІЯ  РОБОТИ З ДІТЬМИ ТА УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ

 

ІІІ.4.1. Робота з обдарованими дітьми

 1. Алгоритм навчального року

 

1.       Програма обміну для майбутніх лідерів FLEX Жовтень Дзюгал Л.В.
2.       Всеукраїнські лінгвістичні конкурси:

– англійська мова «Гринвіч»

– німецька мова «Орлятко»

– французька мова «Галлус»

Жовтень-листопад Дзюгал Л.В.
3. Міжнародна гра «SunFlower» із зарубіжної літератури для учнів 2-11 класів.  листопад Дзюгал Л.В.
4.       Фестиваль-виставка «Джерела Коно-топщини-24» на базі дитячої  галереї  ЦДЮТ січень Донських Р.Б.,

Ярмола В.М.,

Борошнєв В.О.

5.       Фестиваль учнівських колекцій   «Природа навколо нас» лютий Онищенко Т.М.,

Сувид Л.П., учителі біології

6. Всеукраїнський конкурс з англійської  мови «Puzzle» січень Дзюгал Л.В.
7.       Проведення інструктивних зборів учас-ників міських команд на ІІІ етап Всеукра-їнських учнівських олімпіад січень

лютий

Худенко В.П.

 

8.       Участь міських команд у ІІІ етапі Все-українських учнівських олімпіад січень

лютий

Худенко В.П.

 

9.       Участь слухачів МАН у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт (ІІ, ІІІ етапи) січень

лютий

Донських Р.Б.
10.                         Всеукраїнський конкурс учнівської твор-чості «Об’єднаймося ж, брати мої!» січень Зеленська Л.М.,

Худенко В.П.,

м/о вчителів української мови, історії

11. Складання списків учнів 10-х класів, які можуть стати претендентами на нагоро-дження медалями квітень Тимчук Н.С.
12.                         І етап Всеукраїнського фестивалю  «Юні художники Сумщини»

 

січень Донських Р.Б.,

Борошнєв В.О.

13.                         Міський інтелектуальний конкурс з хімії «Щасливий випадок» лютий Онищенко Т.М.
14. Свято до Міжнародного дня рідної мови на базі СШ № 9, мовознавчий конкурс 19 лютого Зеленська Л.М.
15. Конкурси і виставки дитячої творчості у ході декади «Початкова школа-2020»

(за окремим планом)

лютий Зеленська Л.М.
16. Інтелектуальна гра-конкурс «Матема-тична  карусель»,  «Математична  регата» (5 клас) ІІ-ІІІ декада

березня

Тимчук Н.С.,

Білан В.В.,

Антоненко Н.В.

17.                         Засідання координаційної ради «Обда-ровані діти» лютий

червень

вересень

грудень

Худенко В.П.
18.                         Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»

ІІ етап, весняний (2-11 класи)

І етап, осінній (4-6 класи)

березень,

листопад

 

Тимчук Н.С.,

Степанова А.В.,

міський координатор

19.                         Всеукраїнський інтерактивний фізичний конкурс «Левеня»   Тимчук Н.С.,

Папенко М.М., міський координатор

20.                         Міська виставка дитячих малюнків «Тарасові шляхи» березень Зеленська Л.М.
21.                         Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» березень Зеленська Л.М.
22.                         Шевченківська декада (за окремим планом) 01-10.03 Зеленська Л.М.,

м/о вчителів української мови,  бібліотекарів

23.                         Забезпечення участі у тренувальних збо-рах учнів-переможців ІІІ етапу Все-українських учнівських олімпіад лютий-березень Худенко В.П.

 

24.                         Інтелектуальна гра з географії «Найро-зумніший» 10 кл. (на базі СШ №13) березень

ІІ декада

Худенко В.П.,

м/о вчителів географії

25.                         Тиждень дитячої та юнацької книги (за окремим планом) березень

ІІІ декада

Зеленська Л.М.
26.                         Обласний конкурс дерев-родоводів «Не-хай завжди квітує дерево родинне» березень Донських Р.Б.,

Ярмола В.М.

27.                         Відкрита   науково-практична  учнівська конференція міського краєзнавчого руху ІІІ декада

березня

Зеленська Л.М.,

СЮТур

28.                         Інтелектуальний конкурс із історії «До-питливі й кмітливі» (8 кл.) на базі  ПЗОШ ІІ декада квітня Худенко В.П.,  м/о вчителів історії
29.                         Всеукраїнські інтерактивні конкурси:

 

 

історичний «Лелека»,

природничий «Колосок»

(весняний)

(осінній)

суспільствознавство «Кришталева Сова»

 

 

 

квітень

 

 

квітень

листопад

 

 

лютий-

березень

 

 

 

Клименко А.С., міський координатор

 

Кашуба Т.І.,

міський координатор

 

Глибченко В.Г., міський координатор

30.                         Всеукраїнський турнір юних натуралістів березень Худенко В.П.
31. Олімпіади молодших  школярів

(4 клас)  на базі  НВК: ЗОШ І ст.-ДНЗ,

СШ № 9

І декада

квітня

Зеленська Л.М.,

м/о вчителів

4-х класів

32.                         Міська олімпіада з англійської мови

(5-7 класи) на базі СШ № 2

ІІ декада квітня Дзюгал Л.В.,

м/о вчителів англійської мови

33.                         Міський екологічний інтернет-конкурс «Еколенд» (на базі СЮН) квітень Онищенко Т.М.,

Сувид Л.П.

34.                         Всеукраїнський конкурс учнівських тво-рчих робіт «Майбутнє лісу в твоїх руках» квітень- травень Онищенко Т.М.
35.                         Міський інтелектуальний конкурс з німецької мови для учнів 7 класів

“Кращі знавці намецької мови”

Квітень Дзюгал Л.В.
36.                         Всеукраїнський турнір юних журналістів квітень Худенко В.П.
37.                         Міський конкурс юних фізиків «Фізичний калейдоскоп». квітень Тимчук Н.С.,

Салогуб О.І.,

Папенко М.М.

38.                      

Всеукраїнський турнір юних  істориків квітень Худенко В.П.
39.                         Міська виставка творчих робіт «Диво творимо своїми руками» квітень Донських Р.Б.,

м/о вчителів трудового навчання

40.                         Виставка-конкурс  технічної  творчості учнівської  молоді  «Наш  пошук і твор-чість – тобі, Україно» квітень Донських Р.Б.

 

41.                         Свято вшанування   обдарованих   учнів

«Сузір’я дитячих талантів».

травень Худенко В.П.,

Тимчук Н.С.,

42.                         Звітні концерти

– ЦДЮТ

– дитяча школа мистецтв

 

квітень

травень

Донських Р.Б.,

Ярмола В.М.,

Мищишина Є.З.

43.                         Міський фізико-математичний конкурс «Шляхами Едісона» (4-7 класи) на базі СШ № 12. травень Тимчук Н.С.,

Гричановський А.М.,

Білан В.В.

44.                         Залучення учнів  8-11 класів до навчання  у міському відділенні МАН, інших формах дистанційного    навчання До 20 вересня Зеленська Л.М.
45. Обласний етап Всеукраїнського фести-валю дитячої та юнацької творчості «Юні художники Сумщини» вересень  Донських Р.Б
46.                         Всеукраїнські конкурси з іноземних мов:

– англійська мова «Гринвіч»

– німецька мова «Орлятко»

– французька мова «Галлус»

Жовтень Дзюгал Л.В.,

м/о вчителів іноземної мови

47.                         Підготовка і проведення І етапу Все-українських учнівських олімпіад жовтень Худенко В.П.,
заступники директорів з НВР
48.                         Всеукраїнська українознавча гра

«Соняшник-учитель»

жовтень Зеленська Л.М.
49.                         Вивчення результативності роботи з обдарованими учнями щодо продовження навчання випускників 11 класів, які одер-жали документи про освіту з відзнакою. вересень Тимчук Н.С.
50.                         Складання  списку  учнів  11 класів, які визнані  претендентами на нагородження медалями. вересень Тимчук Н.С.
51.                         Відкритий міський турнір юних еконо-містів І декада

жовтеня

Худенко В.П.,

Карпенко І.М.,

м/о вчителів географії

52.                         Обласний турнір юних економістів ІІ декада жовтня Худенко В.П.
53.                         Всеукраїнський турнір юних економістів ІІІ декада жовтня Худенко В.П.
54.                         Всеукраїнський турнір юних географів ІІІ декада жовтня Худенко В.П.
55. Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер» жовтень Бойко Ю.М.,

міський координатор

56.                         ІІ етап Всеукраїнських учнівських олім-піад листопад- грудень Худенко В.П.,

методисти

57.                         Міжнародний мовно-літературний кон-курс учнівської та студентської   молоді імені Т.Шевченка листопад – січень Зеленська Л.М.,

м/о вчителів української  мови

58.                         Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика листопад Зеленська Л.М.,

м/о вчителів

української  мови

59.                         Загальноміський конкурс «Євробачення-2020» листопад Дзюгал Л.В.
60.                         Фестиваль-виставка   новорічно-різдвяних виробів ІІІ декада грудня Дзюгал Л.В.
61.                         Всеукраїнський турнір юних знавців курсу фінансова грамотність  грудень Худенко В.П.
62.                         Сприяти участі учнів і вихованців  закла-дів освіти міста у новооголошених конкур-сах, фестивалях, виставках, змаганнях усіх рівнів упродовж року Методисти

ІІІ. ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ  НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В МІСТІ.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА, ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

ІІІ. 4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДІТЬМИ

ТА УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ

ІІІ.4.2. Масові заходи

 

Міський методичний кабінет готує методичні рекомендації та проводить  організаційну роботу щодо підготовки й проведення масових заходів у навчальних закладах і забезпеченню участі в загальноміських та обласних заходах згідно календаря державних свят і пам’ятних дат, рекомендацій зацікавлених державних установ, громадських організацій.

 

1. Новорічно-різдвяні свята в  закладах загальної середньої та позашкільної освіти 1-19 січня Дзюгал Л.В.
2. Зимові шкільні канікули 1-10 січня Дзюгал Л.В.
3. Фестиваль-конкурс «Джерела Коно-топщини-24» січень Зеленська Л.М.
4. День Соборності України 22 січня Дзюгал Л.В.
5. Міжнародний день пам’яті Голокосту 27 січня Дзюгал Л.В.
6. День пам’яті героїв Крут 29 січня Дзюгал Л.В.
7. Інтелектуальний конкурс з хімії «Щасливий випадок» для учнів 8 класів ЗЗСО 21 лютого Онищенко Т.М.
8. Фестиваль учнівських колекцій «Природа навколо нас» 31.01-11.02 Онищенко Т.М.
9. Заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 15 лютого Дзюгал Л.В.
10. День пам’яті Небесної Сотні 20 лютого Дзюгал Л.В.
11. Заходи до Дня рідної мови 20 лютого Зеленська Л.М.
12. Шевченківська декада 5-16 березня Зеленська Л.М.
13. Місячник родинно-сімейного виховання. Заходи за окремим планом   Дзюгал Л.В.
14. Тиждень дитячої книги березень  Зеленська Л.М.
15. Весняні шкільні канікули   Дзюгал Л.В.
16. Обласний конкурс творчо обдаро-ваних дітей і підлітків «Чарівні барви Сумщини» березень Донських Р.Б.
17. Декада екології.

День здоров’я

квітень Онищенко Т.М.,

Шкурко О.С.,

м/о вчителів

біології, основ здоров’я

18. Тиждень правових знань квітень,

червень,

жовтень, грудень

Худенко В.П.
19.             Тиждень психології 20-24 квітня Шкурко О.С.
20. День пам’яті Чорнобильської траге-дії 24 квітня Дзюгал Л.В.
21. Свято «Сузір’я дитячих талантів» травень Худенко В.П.,

методисти КММК

22. День пам’яті та примирення

День матері

8 травня Дзюгал Л.В.
23. День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня Дзюгал Л.В.
24. День матері та Міжнародний день сім’ї 12,15 травня Дзюгал Л.В.
25. День пам’яті жертв політичних реп-ресій 15 травня Дзюгал Л.В.
26. День Європи в Україні 19 травня Дзюгал Л.В.
27. Обласний фестиваль юних майстрів «Веселка творчості» травень Донських Р.Б.
28. Свято Останнього дзвоника травень

 

Зеленська Л.М., методисти-куратори
29. Загальноміське свято до Міжнарод-ного дня захисту дітей 1 червня Зеленська Л.М.,

Дзюгал Л.В.

30. День Скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні 22 червня Дзюгал Л.В.
31. День Конституції України 28 червня Дзюгал Л.В.
32. День Державного Прапора, День незалежності України 23-24 серпня Дзюгал Л.В.
33. Свято Першого дзвоника 1 вересня Зеленська Л.М., методисти-куратори
34. Заходи з нагоди відзначення 383-ї річниці від дня заснування міста Конотопа, 77-ї річниці визволення імста від нацистських окупантів 3-5 вересня Дзюгал Л.В.,

методисти

35. День фізкультурника 10-11 вересня М/о вчителів
36. День партизанської слави 22 вересня Дзюгал Л.В.
37. День працівників освіти 29 вересня Методисти
38. Тиждень превентивного виховання і правової освіти жовтень

 

Худенко В.П.,

 

39. День захисника України 14 жовтня Дзюгал Л.В.
40. Осінні шкільні канікули   Дзюгал Л.В.,

 

41. День української писемності та мови 9 листопада Зеленська Л.М.
42. День толерантності 16 листопада Шкурко О.С.
43. Європейський день із захисту дітей від сексуальної експлуатації 18 листопада Шкурко О.С.
44. День Гідності та Свободи 21 листопада Дзюгал Л.В., Худенко В.П.
45. День пам’яті жертв Голодомору 20-30 листопада Дзюгал Л.В.,

Худенко В.П.

46. Щорічна акція «16 днів проти на-сильства» 25 листопада-10 грудня Шкурко О.С.
47. День порозуміння з ВІЛ-інфікова-ними 1 грудня Шкурко О.С.
48. Міжнародний день волонтера 5 грудня Дзюгал Л.В.
49. День Збройних Сил України 6 грудня Дзюгал Л.В.
50. Всеукраїнський тиждень права ІІ декада грудня Худенко В.П.
51. Благодійні акції і святкові заходи до дня Святого Миколая 19 грудня Дзюгал Л.В.
52. Новорічно-різдвяні свята в школах, закладах позашкільної освіти грудень Дзюгал Л.В.

 

 1. V. ЕКСПЕРТНО-ДІАГНОСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ УСТАНОВИ КОНОТОПСЬКИЙ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

 

 

ІV. 1. Методичні дні в закладах освіти

 

Провести в закладах загальної середньої освіти методичні дні з метою  вивчення загального стану освітнього процесу, методичної роботи з педкадрами, надання практичної допомоги керівникам і педагогічних працівникам.

 

 

 

Заклад Термін Відповідальний
ЗОШ № 5 Січень 2020 р. Тимчук Н.С.
ЗОШ №11 Березень 2020 р. Онищенко Т.М.
ЗОШ № 14 Квітень 2020 р. Шкурко О.С.
СЮТур Жовтень  2020 р. Донських Р.Б.
ЗОШ №13 Грудень 2020 р. Дзюгал Л.В.

 

 

 

 

 

За результатами методичного дня методисти-куратори готують протягом 3-х днів узагальнюючу довідку з наданими рекомендаціями, а заклади освіти  готують  план  заходів  на  виконання цих рекомендацій (через 15 днів).

 

 ІV. ЕКСПЕРТНО-ДІАГНОСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

ІV. 6. Моніторинг діяльності методичної служби й управління закладами освіти

 

1. Сприяти проведенню моніторингових до-сліджень, які здійснюють Сумський ОІППО і МОН України: протягом

року

Зеленська Л.М.,

методисти

1.2  Моніторингове дослідження щодо форму-вання іміджу сучасного  закладу освіти  лютий Зеленська Л.М.

 

2. Проведення  моніторингових досліджень на міському рівні:    
2.1 Виконання Інструкцій про ведення класних журналів січень,

квітень

Зеленська Л.М.,

методисти-предметники

2.2

Організація  роботи з вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду в навчальних закладах міста

лютий

 

Онищенко Т.М.
2.3 Забезпечення права педагогічних праців-ників на підвищення кваліфікації в

СШ № 2, ЗОШ №13, СЮН, СЮТур, ДНЗ

№ 8,13 відповідно до діючого законодав-ства

грудень Онищенко Т.М.
2.4 Організація методичної роботи і контроль-но-аналітичної діяльності через погодження планів роботи закладів освіти на новий навчальний рік (співбесіди з адміністраціями) червень Зеленська Л.М.,

методисти-

куратори

2.5 Погодження  навчальних  планів шкіл. Доцільність використання варіативної  складової червень-

серпень

Зеленська Л.М.
2.6 Якість методичної роботи з педагогічними працівниками та її вплив на результати-вність участі у Міжнародних, Всеукраїн-ських, обласних, міських конкурсах,     олімпіадах, турнірах лютий-квітень Худенко В.П.
2.7 Рівень організаційно-педагогічних заходів щодо підготовки учнів 11-х класів до ЗНО грудень Тимчук Н.С.
2.8 Забезпеченість  закладів  освіти  передплат-ними фаховими виданнями червень,

грудень

Зеленська Л.М.
2.9 Кадрове забезпечення викладання предметів у початкових класах, інтегрованого курсу «Мистецтво», фізичної культури, інформатики,     та «Захист Вітчизни» серпень-

вересень

 

Зеленська Л.М.,

методисти

V. УКРІПЛЕННЯ І РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНОМЕТОДИЧНОЇ ТА    МАТЕРІАЛЬНОТЕХНІЧНОЇ БАЗИ, ФІНАНСОВОГОСПОДАРСЬКА РОБОТА

 

1. Придбати  канцприладдя  для  роботи методистів  і для проведення  масових заходів із учнями та педагогами лютий,

листопад

Зеленська Л.М.
2. Поновити озеленення кімнат міського методичного кабінету березень,

серпень

Працівники методкабінету
3. Провести генеральне прибирання кабінету березень,

серпень,

грудень

Всі працівники
4. Передплатити періодичні видання на 2020, 2021 роки (по півріччях) травень,

листопад

Зеленська Л.М.,

Прокопенко Я.В.,

5. Розклеїти і помити вікна до 1 червня Техпрацівник
6. Помити й утеплити вікна до 1 жовтня Зеленська Л.М.,

техпрацівник

7. Провести планову інвентаризацію ос-новних матеріальних засобів жовтень Зеленська Л.М.,

Прокопенко Я.В.,

централізована

бухгалтерія

8. Скласти кошторис витрат на 2021 рік жовтень Зеленська Л.М.
9. Замінити 4 застарілі комп’ютери та принтери на нові для роботи мето-дистів і секретаря упродовж

року

Начальник відділу освіти
10. Провести поточний ремонт у кімна-тах, книгосховищі червень-серпень Зеленська Л.М.,

господарча група

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *